Fysisk aktivitet og hjerteflimmer smacktop


Fysisk aktivitet og hjerteflimmer

Atrieflimmer: Påvirker kondisjon og fysisk aktivitetsnivå risiko og prognose?

Doktorgradsprosjektet til Lars Elnan Garnvik benytter data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) til å undersøke sammenhenger mellom fysisk aktivitetsnivå, kondisjon og risiko for å få hjerteflimmer. Han ser også på om aktivitetsnivået til personer som allerede har atrieflimmer har betydning for hvor lenge de lever.


Doktorgradsprosjekt: Fysisk aktivitet, kondisjon og risiko for atrieflimmer og hjerte- og karsykdomsrelaterte hendelser i HUNT
Kandidat: Lars Elnan Garnvik

Lars Elnan Garnvik, doktorgradsstipendiat i CERG.

Bakgrunn og prosjektbeskrivelse

Mer enn 100 000 nordmenn har atrieflimmer, den vanligste formen for hjerteflimmer. Atrieflimmer rammer først og fremst eldre, og i løpet av de neste tiårene kommer eldrebølgen etter all sannsynlighet til å føre med seg en dobling av antall nordmenn med denne typen hjerterytmeforstyrrelse.

Tidligere studier tyder på at moderate mengder trening reduserer risikoen for å få atrieflimmer, mens mye kondisjonstrening over mange år ser ut til å kunne gi økt risiko. Vi kjenner ikke til hva som er optimal treningsdose for å holde flimmerrisikoen så lav som mulig. Vi vet heller ikke om sammenhengen mellom fysisk aktivitet og atrieflimmer gjelder på samme måte for kvinner som for menn.

Prosjektet baserer seg på data fra HUNT2, som ble gjennomført midt på 1990-tallet, og fra HUNT3, som ble gjennomført mellom 2006 og 2008. Vi ønsker blant annet å finne ut hvordan både moderat og intensiv fysisk aktivitet er koblet til risiko for å få atrieflimmer, og i denne delen av prosjektet ser vi spesielt på personer som har fedme. I tillegg studerer vi hvordan kondisjonen og endringer i kondisjon over tid påvirker risikoen. Til disse undersøkelsene bruker vi Kondiskalkulatoren vår.

Den siste studien i doktorgradsprosjektet undersøker om det fysiske aktivitetsnivået har betydning for risikoen for å dø av hjerte- og karsykdom dersom man har etablert atrieflimmer. Denne studien inkluderer rundt 1400 deltakere som allerede hadde atrieflimmer da de deltok i HUNT3. En stor styrke ved studiene i prosjektet er at deltakerne våre har en bekreftet atrieflimmerdiagnose, og at vi derfor i motsetning til mange tidligere studier ikke bare baserer oss på at deltakerne selv forteller at de har flimmer.


Resultater (doktorgrads)prosjekt

Resultater fra prosjektet

Under oppsummerer vi resultatene fra forskningsprosjektet på en lett forståelig måte etter hvert som de blir publisert, og spesielt interesserte kan lese forskningsartiklene i de vitenskapelige tidsskriftene.


Ved fedme får fysisk aktive sjeldnere hjerteflimmer

Fedme: Fysisk aktive får sjeldnere hjerteflimmer

Risikoen for atrieflimmer var lavere jo mer fysisk aktiv man var, og det gjaldt spesielt for personer med fedme. Fedme er en velkjent risikofaktor for atrieflimmer, og sammenlignet med normalvektige som trente mye hadde inaktive personer med BMI over 30 omtrent dobbelt så høy risiko for å utvikle flimmer. For de med fedme som trente mye var imidlertid ikke risikoen økt med mer enn ca. 50 %.

Resultatene tyder på at fysisk aktivitet er bra for å begrense den økte risikoen for atrieflimmer hos personer med fedme. Studien baserer seg på opplysninger om 43 602 menn og kvinner som deltok i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag mellom 2006 og 2008. Nesten 1500 av dem fikk bekreftet atrieflimmer innen utgangen av 2015.

Les hele forskningsartikkelen:
Physical activity modifies the risk of atrial fibrillation in obese individuals: The HUNT3 study

Tidsskrift: European Journal of Preventive Cardiology
Publisert: 25. juni 2018

Tilbake til toppen

Hør Lars Elnan Garnvik fortelle mer utfyllende om studien i CERG-podkasten:


Bedre kondis, mindre hjerteflimmer

Bedre kondis, mindre hjerteflimmer

Mann løper på landevei

Menn og kvinner har lavere risiko for atrieflimmer jo bedre kondisjon de har. Studien vår kobler også bedring i kondisjon over tid til lavere risiko. Resultatene baserer seg på nesten 40 000 kvinner og menn som deltok i den tredje helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT3), og kondisjonen deres ble estimert med Kondiskalkulatoren vår. Resultatene tyder på at god kondisjon og trening som forbedrer kondisjonen reduserer risikoen for atrieflimmer.

I løpet av drøyt åtte års oppfølging fikk over 1000 av deltakerne en bekreftet hjerteflimmerdiagnose. Vi delte inn alle menn og kvinner i fem grupper ut fra hvor god estimert kondis de hadde sammenlignet med andre på samme alder. Femtedelen av kvinner med aller best kondis hadde bare halvparten så høy risiko som de som hadde dårligst kondisjon. For menn var risikoen lavest hos den nest beste femtedelen. Vi så på endring av kondisjon over tid hos mer enn 22 000 deltakere som også hadde deltatt i HUNT2 elleve år før HUNT3, og de som forbedret kondisjonen sin mellom de to undersøkelsene hadde 44 % lavere risiko for hjerteflimmer enn de som fikk dårligere kondis i løpet av perioden.

Les hele forskningsartikkelen:
Estimated Cardiorespiratory Fitness and Risk of Atrial Fibrillation:The HUNT Study

Tidsskrift: Medicine & Science in Sports & Exercise
Publisert 25. juni 2019

Tilbake til toppen


Personer med atrieflimmer lever lenger hvis de trener

Personer med atrieflimmer lever lenger hvis de trener

Både regelmessig fysisk aktivitet og god kondisjon ser ut til å kunne beskytte mot tidlig død og alvorlige hjerte- og karhendelser for personer som har hjerteflimmer. Både trening med moderat og høy intensitet er forbundet med betydelig redusert risiko. Vi fant høyere helserisiko blant inaktive personer med atrieflimmer enn inaktive uten flimmer, men ikke blant fysisk aktive med atrieflimmer. Det finnes ikke egne retningslinjer for trening for personer med atrieflimmer i dag, men studien vår indikerer helt klart at også denne gruppa bør trene regelmessig for å begrense faren for hjerte- og karsykdom og tidlig død.

Vi inkluderte 1117 pasienter som hadde atrieflimmer da de deltok på den tredje helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag mellom 2006 og 2008. Snittalderen deres var på drøyt 70 år, og de ble fulgt fram til høsten 2015. De som rapporterte å trene i tråd med anbefalingene til helsemyndighetene hadde nesten halvert risiko for å dø sammenlignet med de som trente mindre. Det samme fant vi for dødsfall som følge av hjerte- og karsykdom. Vi estimerte kondisjonen til alle deltakerne med Kondiskalkulatoren vår, og det viste seg at risikoen for å dø i løpet av oppfølgingsperioden sank med 12 % for hver økning på 3,5 kondisjonstall. For hjerte- og karrelaterte dødsfall var denne risikoreduksjonen 15 %. Alle resultatene er justert for andre forskjeller mellom gruppene, for å i størst mulig grad isolere sammenhengene mellom trening, kondisjon og helserisiko.

Les hele forskningsartikkelen:
Physical activity, cardiorespiratory fitness, and cardiovascular outcomes in individuals with atrial fibrillation: the HUNT study

Tidsskrift: European Heart Journal
Publisert 11. februar 2020

Tilbake til toppen


Sosiale medier og kontakt

Følg oss i sosiale medier:
  Facebook-logo Twitter-logo Instagram-logo

Send oss en e-post:
cerg-post@mh.ntnu.no

Send oss vanlig post:
NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Postboks 8905
7491 Trondheim

Besøk oss:
St. Olavs Hospital
Prinsesse Kristinas gt. 3
Akutten og Hjerte-lunge-senteret, 3. etg.
7006 Trondheim

Bedre kondis, mindre hjerteflimmer - infografikk

Klikk på infografikken for å se en større versjon.

NOFE-konferansen 2018

Den 25. konferansen for Norsk forening for epidemiologi

GOD FORM MOT HJERTEFLIMMER OG ENDRINGER I HJERNEN

Våre doktorgradsstipendiater Lars Elnan Garnvik og Ekaterina Zotcheva presenterte rykende ferske forskningsresultater da Norsk forening for epidemiologi arrangerte sin årlige konferanse i Trondheim i november.

Les mer og se utdrag fra presentasjonene og bilder fra arrangementet