Ber om innspill fra byen

Ber om innspill fra byen

Statsbygg har i tett samarbeid med NTNU startet opp reguleringsplanarbeidet for NTNU Campussamling. Nå ber de byens befolkning om innspill til oppstarten.

Oversikt over utforskede muligheter for nye bygg og ombygging for Campussamling.
Oversikt over utforskede muligheter for nye bygg og ombygging for Campussamling. Nå starter arbeidet med reguleringsplaner. Illustrasjon: Rodeo arkitekter/Statsbygg

Skrevet av: Janne Almhjell og Hanna Maria Jones

Stikkord for reguleringsarbeidet er åpenhet og informasjon, dialog og involvering med alle prosjektets interessenter. I den forbindelse lanseres også en egen digital plattform for å hente inn innspill til reguleringsplanarbeidet: ntnucampussamling.no.

Hva skjer akkurat nå?

Campussamlingen skal gi NTNU muligheten til å:

 • Samle humaniora og samfunnsvitenskapelige fag tett ved teknologifagene, sentralt og synlig på Gløshaugplatået.
 • Styrke utdanningen av studentene, og legge til rette for tverrfaglighet fra starten av studieforløpet, gjennom å utvikle et variert og konsentrert læringsstrøk i den sentrale aksen på Gløshaugen.
 • Skape et kraftsenter for utøvende, skapende fag; kunst- arkitektur, musikk og design – der hvor universitetet og byen møtes, mellom Studentersamfundet og Hovedbygningen.
 • Videreutvikle en klynge for innovasjon i aksen mellom teknologi- og HumSam-miljøene på Gløshaugplatået og våre fagmiljø for økonomi- og ledelse nede langs Elgeseter gate.
 • Styrke Hovedbygningen og området rundt som hjertet i vår campus i Trondheim – både symbolsk og i praksis – gjennom arkitektoniske grep og prioritering av hvilke universitetsfunksjoner som skal prioriteres i dette området.
 • Styrke allerede etablerte faglige klynger innen naturvitenskap, ingeniørvitenskap og informatikk og elektroteknikk ved å samle fagmiljøene som flytter som et resultat av campussamlingen.

Les mer på nettsiden:

NTNU Campussamling

Statsbygg har ansvaret for å bygge inntil 92 000 m2 nye bygg, og bygge om inntil 45 000 m2 for å muliggjøre samlingen. I desember 2019 fikk Statsbygg oppdrag fra Kunnskapsdepartementet om å gjennomføre forprosjekt for NTNU Campussamling.

Det vil si at de i perioden 2020-2023 skal planlegge prosjektet frem mot mulig investeringsmidler for bygging på statsbudsjettet for 2024. Reguleringsplanarbeidet er en vesentlig del av forprosjektet, for å få avklart de fysiske rammene for hvor og hvordan det kan bygges i de ulike områdene som er nødvendig for å samle NTNUs campus.

Den viktige dialogen

Kart over planområdene til regulering

Ved oppstart av arbeidet med reguleringsplan er det krav om varsling til berørte parter. Det gjelder både offentlige og private parter. Hensikten med varsling er å sikre kravet om medvirkning og få saken tilstrekkelig belyst slik at reguleringsforslaget kan tas opp til behandling. En varsling skal også gi mottakerne et godt grunnlag for å uttale seg. Det skal også redegjøre kort for forslaget og hvilke konsekvenser det kan ha for omgivelsene.

Berørte parter for NTNU campussamling:

 • offentlige myndigheter
 • organisasjoner og virksomheter som anses berørte
 • naboer, gjenboere og andre berørte
 • grupper med behov for særlig tilrettelegging

Planarbeidet bygger videre på planprogram for universitets- og campusformål som ble fastsatt av Trondheim bystyre 25.04.2019 og kommunens veiledende plan for offentlige rom (VPOR). 

Les mer om Planprogrammet.

Du kan gi innspill i medvirkningsportalen

- Vi er opptatt av at dialogen med alle interessenter skal ivaretas og har også en plikt til å ta hensyn til de innspill som gis, både fra offentlige og private parter. Dette skal ivaretas med medvirkningsplattformen. Der gis det anledning til å finne informasjon og gi innspill med direkte henvisning til aktuelt område i planoversikten, sier Lars Teien, Statsbyggs prosjektleder for reguleringsarbeidet.

Informasjon om status i arbeidet, samt relevante dokumenter publiseres etterhvert som de utarbeides på ntnucampussamling.no. Der er det også skjema for å sende inn innspill.

Innspill til oppstarten av reguleringsplanarbeidet kan sendes inn fram til 2. november.

Informasjon på medvirkningsplattformen:

 • Mulighet for å gi innspill i kart i forbindelse med høringsperiodene
 • Informasjon om fysiske og/eller digitale møter (med lenke til pålogging)
 • Informasjon om status i plan- og utredningsarbeidet
 • Illustrasjoner, kart og modeller

Medvirkning og samråd

Medvirkning og samråd

Medvirkning er et sentralt punkt i plan- og bygningsloven (PBL). Jo tidligere innspill kommer fram i planprosessen, desto større er muligheten for at de kan bli tatt hensyn til.

I samsvar med grunnleggende rettssikkerhetsmessige prinsipper skal det sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning slik at alle som blir berørt skal kunne delta og få muligheten til å uttale seg.

Varsel om oppstart av reguleringsplaner kunngjøres i Adresseavisen 19. september 2020. Samtidig sendes det ut brev til alle berørte parter. Det legges også opp til flere informasjonsmøter som er åpne for alle. Første møte arrangeres digitalt 13. oktober 2020.

De som ønsker å komme med innspill til varsel om oppstart av planarbeidet kan enten: