Nyheter 05. november 2018

Park og campus - dette lurer folk på

“Skal NTNU bygge ned parken?” Dette er bare ett av mange spørsmål vi møter når vi vurderer hvor nye universitetsbygg bør bygges når campus i Trondheim skal samles. Her oppsummerer vi noen av de oftest stilte spørsmålene.

Hesthagen fra Lerkendal

Fram til 9. november er vi inne i den andre offentlige høringsrunden på NTNUs campusplaner. I den forbindelse mottar vi ulike spørsmål knyttet til materialet og prosessen.

Ofte stilte spørsmål:

Vil dere bygge igjen parken?

Nei! Vi har sett på å bygge i randsonen av parken, helt sør i området som kalles Vestskråningen.
Vi utforsker her fordi vi mener at vi kan korte ned avstanden mellom fagmiljøene våre innen økonomi (på Handelshøyskolen) og Teknologi (oppe på Gløshaugplatået) og fordi vi ser at vi her kan skape et aktivt og attraktivt område hvor parken inngår som et integrert og sentralt element. 

Høyskoleparken er en viktig del av campus som vi ønsker å bidra til at brukes mer.
Den blir bedre integrert i campus når vi nå skal utvide universitetet ytterligere rundt Gløshaugen. Det blir flere mennesker som får sitt daglige virke her, og vi ønsker å legge mest mulig utadrettede funksjoner i byggene nærmest park. Det vil bidra til å tiltrekke seg flere mennesker, gjøre parken til et naturlig uteområde også for de som skal ta i bruk de nye universitetsbyggene og dermed bidra til å integrere den enda mer i campus. 

Når det bygges nytt følger det dessuten med en del krav til utomhus og tilgjengelighet for alle. 
Som i dette tilfellet kan benyttes til å forbedre kvalitet, tilgjengelighet og forbindelser i selve parkområdet. Jo flere mennesker det blir i området, jo større blir kravene til forbedringstiltak.  

Hvorfor vil dere bygge i park?

Vestskråningen og Hesthagen er ett av områdene vi har utforsket for mulige nybygg.
Det er fordi vi har sett at mer universitet i dette området vil kunne gi en langt bedre effekt for NTNU enn dersom tilsvarende antall kvadratmeter skulle plasseres et annet sted. NTNU behøver store nok bygg eller klynger av bygg for å samle relevante fagmiljø. Området Hesthagen og Vestskråningen har en nøkkelrolle i å binde sammen NTNUs fagmiljø innen økonomi og ledelse med teknologimiljøene oppe på Gløshaug-platået. 

Utvikling her har også betydning for å kunne koble campus på Teknobyen vest for Elgesetergate.
Dette er attraktive områder for bedrifter eller arbeidsliv som vil være tett på NTNU sine fagmiljø. Både innen økonomi og teknologi. Det er mulig å tenke utvikling av et innovasjonsstrøk i aksen mellom Gløshaugen og Teknobyen. Det avhenger av at faglig aktivitet i området øker, ikke bare en bedring av gang- og sykkelveier. Noe som også er et vesentlig element i campusplanleggingen.  

Maksimal-alternativet for nybygg i Vestskråningen vil bety bygg på mindre enn 3000 kvadratmeter av det i alt 166 000 kvadratmeter sammenhengende parkområdet.
Til gjengjeld vil vi kunne få til over 44 000 nye kvadratmeter til universitetet i tillegg til den bebyggelsen vi har her fra før. Det er derfor vi ønsker å ytterligere utforske mulighetene i dette området.  

Hvorfor følger ikke NTNU politikernes vedtak?

Det stemmer ikke. NTNU forholder seg til politikernes vedtak. 
I Bygningsrådet 6. mars vedtok Trondheimspolitikerne å sende NTNUs forslag til planprogram for et samlet campus i Trondheim ut på høring. I vedtaket lå det at det ikke skal bygges i Elgeseter park og de nordlige delene av Høyskoleparken bevares. Det skal ikke bygges i parken langs Klæbuveien. Bygningsrådet oppfordret NTNU til å se nærmere på Eddaparken vis-à-vis Studentersamfundet, og de private eiendommene langs Elgesetergate; nummer 10-16 (Shell-tomta) og nummer 21 (Drosjenes), samt å gjøre en totalvurdering av potensialet i området sør for Realfagsbygget. 

Bygningsrådet åpnet også opp for å undersøke videre muligheten for å bygge helt sør i parken. 
Mellom parkeringsplassen i Hesthagen og opp til Gløshaugen-platået. Her ble det lagt inn en føring om at forbindelseslinjene mellom Gløshaugen og Hesthagen i størst mulig grad planlegges med åpne løsninger uten bygg. Det er derfor utforsket ulike løsninger og mulige størrelser på klynger av bygg og løsninger uten bygg i parken i Vestskråningen. 

Dette materialet er nå er ute på offentlig høring fram til 9. november.
Våren 2019 vil Bystyret vedta hvilke områder som kan utforskes videre for mulige nybygg, gjennom reguleringsplaner. 

Hvorfor har dere ikke sett på forbindelser uten bygg i Vestskråningen?

Det stemmer ikke. Vi har sett på forbindelseslinjer uten bygg.
Vi har sett på muligheten for en heis og broforbindelse, samt en universelt utformet gangforbindelse på bakkeplan. Alle alternativene ligger i materialet som er ute på høring nå. 

Når blir det bestemt hvor man skal bygge 92 000 kvadratmeter nye universitetsbygg? 

Våren 2019 skal det reviderte planprogrammet sluttbehandles og deretter fastsettes av Bystyret. 
Ytterligere avklaringer og plassering vil bli del av detaljreguleringsplaner som sannsynligvis starter opp fra 2020. Reguleringsplaner må være godkjent før oppstart av bygging. 

Hvorfor lytter ikke NTNU til naboene?

Naboene har sammen med en hel rekke andre berørte parter blitt invitert til, og har deltatt på, flere åpne informasjonsmøter og direkte møter med oss som jobber med campusutvikling ved NTNU.
Vi lytter. Det er imidlertid viktig å ta inn over seg at vi har svært mange parter som blir berørt på ulikt vis, og dermed har vi også svært mange hensyn som skal tas. Derfor har vi valgt å gå langt utover det som er lovpålagt og normal involvering så tidlig i et planlagt byggeprosjekt. 

Første offentlige høring på NTNUs planer for campus var i mars-mai 2018.
Nå er vi inne i en andre høringsperiode, før Trondheimspolitikerne skal vedta de overordnede føringene for videre planarbeid i planområdet for NTNUs campus. Når de overordnede føringene i form av et planprogram er vedtatt, vil det startes opp reguleringsplaner for ulike delområder innenfor planprogrammets avgrensning.

Disse vil bli gjenstand for nye høringsrunder, avklaringer og beslutninger før eventuell bygging settes i gang. 

Les mer: Det blir høring på alle campusutredningene

Mer info om høring finner du her: Nettside om planprogram og fysisk plan


Skrevet av:
Hanna Maria Jones
May Brit Leirtrø Røstad