Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidssted:

Centre for Biodiversity Dynamics, NTNU https://www.ntnu.edu/cbd

 

Forskning

Mine forsknings interesser faller i hovedsak innenfor feltene populasjonsøkologi livshistorie og bevaringsbiologi.  

Det er viktig å forstå hvordan økologiske og evolusjonære mekanismer påvirker arters utbredelse og deres tallrikhet. En måte å tilegne seg kunnskap om disse mekanismene er å studere variasjonen i suksess ("fitness") som finnes mellom individer i ulike populasjoner og forstå hvordan individenes fitness påvirkes av både nedarvede egenskaper samt miljøforhold (for eksempel værforhold gjennom sesongen) så vel som demografiske forhold (f.eks. populasjonstetthet, kjønns rate). Dette er også avgjørende kunnskap for å kunne forutsi endringer i populasjonsstørrelser over tid - noe som også er sentralt i populasjonsøkologien som fagdisiplin, så vel som innen bevaringsbiologien.

Mange arter opplever sterk tilbakegang i populasjonsstørrelse i dag. En viktig årsak til dette er konsekvensene av menneskelig aktivitet. Spesielt har har habitatødeleggeelse på grunn av skogbruk, jordbruk, byutvikling og infrastruktur ført til fragmentering av områder som tidligere utgjorde kontinuerlige leveområder for en populasjon. Mange populasjoner har derfor blitt splittet opp i mindre sub-populasjoner som er isolert  fra  hverandre og er avhengige av utveksling av individer for å kunne opprettholdes over tid.  Denne type romlig struktur kalles en metapopulasjon.

En annen årsak til endringer i populasjonsstørrelser og arters utbredelse er de pågående menneskeskapte klimaendringene. Det er idag et stort behov for kunnskap omkring dette slik at vi kan forutsi endringene som vil komme, og om mulig sette igang tiltak for å redusere de negative konsekvensene. Det er derfor viktig å undersøke hvordan endringer i klimaet påvirker reprodukasjon og overlevelse til populasjoner og hvordan dette influerer populasjonens vekstrate over tid.

Jeg er også interessert i å forstå hvordan den variansen i insektfaunaen både gjennom sesongen og mellom år påvirker reproduksjonssuksessen hos fuglearter hvor reirungene er avhengig av insektføde tidlig i livet. Slike trofiske interaksjoner mellom predator og byttedyr kan bety mye for bestandsdynamikken, særlig i en tid hvor klimaet er i endring.

Jeg er også interessert i å forstå i hvilken grad parasitter påvirker individuell fitness samt populasjonsfluktuasjoner hos vertsarter . Vi ser ofte at parasitter har høyere forekomst (prevalens) i enkelte vertspopulasjoner i forhold til andre. Hva bestemmer slik variasjon i tid og rom? Dette er ofte komplekse forhold bestemt av den coevolusjonære interaksjonen mellom vert-parasitt, hvordan parasitten overføres mellom verts individer, samt for eksempel klima og populasjonstetthet.

 

For å undersøke de denne type økologiske mekanismer har jeg studert en romlig fordelt populasjon (metapopulasjon) bestående av 18 øypopulasjoner av gråspurv (Passer domesticus) på Helgelandskysten i nord Norge siden 1993.

 

 

 

The focus in ongoing work involves:

  • Hvordan påvirker lokal fenologi (sesongvariasjonen gjennom årstidene), for eksempel vårens ankomst, målt som NDVI), vårstemperaturen og klimaendringene initiering av egglegging og reproduktiv suksess hoe gråspurv?
  • Påvirker populasjonstettheten hos gråspurv på reproduktiv suksess? Hos mange fuglearter blir reirungene matet med insekter i tidlig alder og ved høye populasjonstettheter er det rimelig å anta at konkurransen om insekter er høy. Jeg fokuserer på i hvilken grad den lokale insektsfunaen (som reflekterer habitatets bæreevne) bestemmer (evt. begrenser) reproduktiv suksess hos gråspurv populasjoner. - dessuten, varierer dette gjennom sesongen og mellom habitat (dvs øyer på Helgelandskysten)?
  • Hva er betydningen av den spatio-temporale variasjonen i sammensetningen av insektsamfunnet for reproduktiv suksess for gråspurv?
  • Variasjon i livshistorieegenskaper over tid og i rom: Jeg fokuserer på betydningen av kroppsstørrelse og vekstraten og den potensielle rolle telomerer som mediatorer av levetid og kondisjon hos Gråspurv
  • Årsaker og konsekvenser av variasjon i eggstørrelse hos gråspurv
  • Effekter av ekto og endoparasitter på variasjon i individuell fitness samt på populasjonsdynamikk hos gråspurv på øyer på Helgelandskysten
  • Predator-byttedyr dynamikk

 

Teaching:

Jeg er programrådsleder for det tverrfaglige masterprogrammet "Natural Resources Management" (permisjon Aug 2020-Aug 2021)

Kursansvar:

BI1003 - Evolutionary Biology, Ecology and Ethology

BI2033 – Population ecology

BI2034 – Community ecology

RFEL3081 - Natural Resources Management, Interdisciplinary Project (emneansvarlig)

 

Master projects:

Contact me!

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner