course-details-portlet

BI2034 - Samfunnsøkologi og økosystemer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 40/100
Hjemmeeksamen 60/100 4 timer

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 60/100 4 timer D
Oppgave 40/100

Faglig innhold

Samfunnsøkologi og økosystemer

Kurset vil gi en innføring i samfunnsøkologisk teori og analysemetoder samt økosystemfunksjoner og tjenester. Sentrale begrep er mønster i artsrikdom og biodiversitet, metoder for å avdekke mønster på samfunnsnivå, predasjon og andre interspecifikke interaktioner, forstyrrelseseffekter, økologisk suksesjon, og næringsnett (food webs). Koblingen mellem økologiske samfunnsprocesser og økosystemfunksjoner og -tjenester belyses med teori og eksempler. Det gis en bakgrunn til bevaringsbiologi med eksempel fra forvaltning av ulike samfunn og økosystemer. På feltkurs samler studentene inn materiale, på lab-øvelser og regneøvelser behandler studentene materialet med forskjellige matematiske metoder og skriver i gruppe en rapport på artikelform.


Læringsutbytte

Kunnskaper:
Etter gjennomført emnet skal kandidaten
Ha kunnskap om hvilke faktorer som bestemmer fordelingen av arter i samfunn. Forstå grunnleggende teorier om mekanismer som påvirker sammensetningen og diversiteten i artssamfunn. Ha forståelse for artssammensætningens betydning for og avhengighed av økosystemfunksjoner. Ha innsikt og forståelse for metoder som anvendes for å beskrive mønstre i fordeling og forekomst av arter i naturen

Ferdigheter:
Kandidaten kan:
Anvende ulike diversitetsindekser
Forstå økologiske mønstre basert på multivariate analyser
Formidle sentrale teorier og utveksle synspunkter om samfunnsøkologiske mønstre og økosystem funksjoner..

Generell kompetanse:
Kandidaten kan:
Til en viss grad planlegge, gennemføre, analysere og avrapportere et vitenskapelig prosjekt på artikkelform

Læringsformer og aktiviteter

Læringsformer og aktiviteter
4-dagers feltopphold første undervisningsuke.
Forelesning: 30 timer
Seminar og øvelser: 40 timer obligatorisk
Skriftlig og muntlig presentasjon av gruppeoppgave og aktiv seminardeltakelse.

Obligatoriske aktiviteter
Seminardeltakelse
Godkjent feltkurs
Godkjent og muntlig presentasjon av prosjektoppgave


Eksamen kan avholdes muntlig utenom undervisningssemesteret

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent feltkurs
  • Godkjent og muntlig presentasjon av prosjektoppgave
  • Seminardeltakelse

Mer om vurdering

Alle vurderingsdelene som inngår må være bestått.. Det gis ikke karakter på de enkelte delene, men én samlet karakter. Eksamen kan avholdes muntlig utenom undervisningssemesteret. Ved begrunnelse/klage på karakter er det skriftlig avsluttende eksamen som vurderes på nytt. Ved stryk eller gjentak er det skriftlig avsluttende eksamen som tas på nytt

UTF §5-6 i utfyllende regler for realfagsstudiene gjelder for gjentak av skriftlig og muntlig avsluttende eksamen i realfagsemner

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MNKBI234 7.5
MNKBI230 6.0
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 2

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Biodiversitet
  • Biologi
  • Botanikk
  • Zoologi
  • Økologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for biologi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 40/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 60/100

Utlevering 30.11.2020

Innlevering 30.11.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Oppgave 40/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen 60/100 D 27.05.2021 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU