course-details-portlet

BI2034 - Samfunnsøkologi og økosystemer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 60/100 4 timer D
Oppgave 40/100

Faglig innhold

Kurset vil gi en innføring i samfunnsøkologisk teori og analysemetoder samt økosystemfunksjoner og tjenester. Sentrale begrep er mønster i artsrikdom og biodiversitet, metoder for å avdekke mønster på samfunnsnivå, predasjon og andre interspesifikke interaksjoner, forstyrrelseseffekter, økologisk suksesjon, og næringsnett (food webs). Koblingen mellom økologiske samfunnsprosesser og økosystemfunksjoner og -tjenester belyses med teori og eksempler. Det gis en bakgrunn til bevaringsbiologi med eksempel fra forvaltning av ulike samfunn og økosystemer. På feltkurs samler studentene inn materiale, på lab-øvelser og regneøvelser behandler studentene materialet med forskjellige matematiske metoder og skriver i gruppe en rapport på artikkelform.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter gjennomført emnet skal kandidaten

 • Ha kunnskap om hvilke faktorer som bestemmer fordelingen av arter i samfunn.
 • Forstå grunnleggende teorier om mekanismer som påvirker sammensetningen og diversiteten i artssamfunn.
 • Ha forståelse for artssammensætningens betydning for og avhengighed av økosystemfunksjoner.
 • Ha innsikt og forståelse for metoder som anvendes for å beskrive mønstre i fordeling og forekomst av arter i naturen

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • Anvende ulike diversitetsindekser
 • Forstå økologiske mønstre basert på multivariate analyser
 • Formidle sentrale teorier og utveksle synspunkter om samfunnsøkologiske mønstre og økosystem funksjoner.

Generell kompetanse

Kandidaten kan:

 • Til en viss grad planlegge, gennomføre, analysere og avrapportere et vitenskapelig prosjekt på artikkelform

Læringsformer og aktiviteter

Læringsformer og aktiviteter

 • 4-dagers feltopphold første undervisningsuke.
 • Forelesning: 30 timer
 • Seminar/øvinger: 40 timer
 • Skriftlig og muntlig presentasjon av gruppeoppgave og aktiv seminardeltakelse.

Obligatoriske aktiviteter

 • Deltakelse seminar/øvinger
 • Godkjent feltkurs
 • Godkjent muntlig presentasjon av prosjektoppgave

Obligatoriske aktiviteter

 • Godkjent feltkurs
 • Godkjent og muntlig presentasjon av prosjektoppgave
 • Seminardeltakelse

Mer om vurdering

Emnet består av to vurderingsdeler: skriftlig eksamen (60%) og projektoppgave (40%). Det gis karakter på de enkelte delene, og én samlet karakter til slutt. Alle vurderingsdelene som inngår må være bestått for å få totalkarakter.

I tilfelle stryk:

 • Eksamen: skrifltig eksamen kan tas på nytt utenom undervisning.Eksamen kan avholdes muntlig utenom undervisningssemesteret.
 • Prosjektoppgave: revidert versjon fra siste undervisningstermin kan leveres som nytt grunnlag for vurdering i emnet

For å forbedre karakter:

 • Eksamen: skriftlig eksamen kan tas på nytt utenom undervisning,
 • Prosjektoppgave: undervisning må følges på nytt og ny prosjektoppgave må leveres.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MNKBI234 7.5
MNKBI230 6.0
BI6001 2.5 HØST 2024
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Biodiversitet
 • Biologi
 • Botanikk
 • Zoologi
 • Økologi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 40/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 60/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 40/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 60/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU