course-details-portlet

BI2033 - Populasjonsøkologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

Kurset tar sikte på å presentere moderne populasjonsøkologi som et interessant og dynamisk tema. Sentralt i kurset er forståelsen av abiotiske og biotiske økologiske mekanismer og hvordan disse påvirker utbredelsen og tallrikheten i populasjoner i naturen. Kurset gir en innføring i sentrale teorier innen populasjonsøkologien som inkluderer betydningen av konkurranse, predasjon, herbivori, spredning, sykdommer og høstingsstrategier for fluktuasjoner i populasjoner over tid. Kurset gir videre en innføring i hvordan man beregner viktige populasjonsparametere i forbindelse med demografiske mønstre samt populasjonsvekst i populasjoner. Det vil også bli gjennomgått praktiske regneøvelser.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten skal:
ha kunnskap om og forståelse for teorier om biotiske og abiotiske faktorer som påvirker utbredelsen av og tallrikheten av individer i populasjoner i naturen.
forstå betydningen konkurranse, predasjon, herbivori, spredning, sykdommer og høstingsstrategier for endringer og fluktuasjoner i populasjonsstørrelser.
ha kunnskap og innsikt i metoder som anvendes for å beregne viktige populasjonsparametere i forbindelse med demografiske mønstre samt populasjonsvekst i populasjoner.

Ferdigheter
Kanditdaten kan:
forklare og reflektere over sentrale teorier og økologiske mekanismer som påvirker utbredelsen og tallrikheten av individer av populasjoner.
anvende ulike modeller som beskriver demografiske egenskaper i populasjoner og estimere viktige populasjonsparametere.

Generell kompetanse
Kandidaten kan:
formidle sentrale teorier og reflektere selvstendig omkring viktige økologiske mekanismer som påvirker endringer og fluktuasjoner i populasjoner over tid.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset inkluderer forelesninger, regneøvinger samt semesteroppgave.
Forelesninger: 30 timer
Seminarer/gruppeoppgaver: 10 timer
Øvinger: 32 timer
Obligatoriske aktiviteter
Godkjent semesteroppgave, muntlig presentasjon

Eksamen kan avholdes muntlig utenom undervisningssemesteret

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent seminardeltagelse

Mer om vurdering

UTF §5-6 i utfyllende regler for realfagsstudiene gjelder for gjentak av skriftlig og muntlig avsluttende eksamen i realfagsemner.
Eksamen kan avholdes muntlig utenom undervisningssemesteret.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MNKBI233 7.5
MNKBI230 6.0
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Biodiversitet
  • Biologi
  • Zoologi
  • Økologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for biologi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 02.12.2020 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU