BI2033 - Populasjonsøkologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Kurset tar sikte på å presentere moderne populasjonsøkologi som et interessant og dynamisk tema. Sentralt i kurset er forståelsen av abiotiske og biotiske økologiske mekanismer og hvordan disse påvirker utbredelsen og tallrikheten i populasjoner i naturen. Kurset gir en innføring i sentrale teorier innen populasjonsøkologien som inkluderer betydningen av konkurranse, predasjon, herbivori, spredning, sykdommer og høstingsstrategier for fluktuasjoner i populasjoner over tid. Kurset gir videre en innføring i hvordan man beregner viktige populasjonsparametere i forbindelse med demografiske mønstre samt populasjonsvekst i populasjoner. Det vil også bli gjennomgått praktiske regneøvelser.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten skal:
ha kunnskap om og forståelse for teorier om biotiske og abiotiske faktorer som påvirker utbredelsen av og tallrikheten av individer i populasjoner i naturen.
forstå betydningen konkurranse, predasjon, herbivori, spredning, sykdommer og høstingsstrategier for endringer og fluktuasjoner i poulasjonsstørrelser.
ha kunnskap og innsikt i metoder som anvendes for å beregne viktige populasjonsparametere i forbindelse med demografiske mønstre samt populasjonsvekst i populasjoner.

Ferdigheter
Kanditdaten kan:
forklare og reflektere over sentrale teorier og økologiske mekanismer som påvirker utbredelsen og tallrikheten av individer av populasjoner.
anvende ulike modeller som beskriver demografiske egenskaper i populasjoner og estimere viktige populasjonsparametere.

Generell kompetanse
Kandidaten kan:
formidle sentrale teorier og reflektere selvstendig omkring viktige økologiske mekanismer som påvirker endringer og fluktuasjoner i populasjoner over tid.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset inkluderer forelesninger, regneøvinger samt semesteroppgave.
Forelesninger: 30 timer
Seminarer/gruppeoppgaver: 10 timer
Øvinger: 32 timer
Obligatoriske aktiviteter
Godkjent semesteroppgave, muntlig presentasjon

Eksamen kan avholdes muntlig utenom undervisningssemesteret

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent seminardeltagelse

Mer om vurdering

For studieåret 2017/2018 gjelder UTF §28 i utfyllende regler for realfagsstudiene av 01.08.2015 for gjentak av skriftlig og muntlig avsluttende eksamen i realfagsemner.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MNKBI230 6.0
MNKBI233 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 29.11.2017 09:00 E5
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.