Bakgrunn og aktiviteter

Nåværende stilling

Mine arbeidsoppgaver er primært å være veileder og medarbeider på forskningsprosjekt ved RKBU. I tillegg deltar jeg på forskningsprosjekt ved andre enheter på NTNU.

Utdanning

Sivilingeniør, industriell matematikk, NTNU, 1983

Doktor ingeniør, statistikk, NTNU, 1988

Faglige interesser

Jeg er «almenpraktiserende» innen medisinsk statistikk, dvs statistiske metoder som brukes innen medisin og helsefag. I tillegg har jeg flere publikasjoner og en lærebok innen analyse av kategoriske data og krysstabeller.

Pågående prosjekter:

Eksempler på prosjekter der jeg deltar:

  • Helseundersøkelsen i BUP-klinikk, St. Olavs Hospital (Hel-BUP)
  • Psykisk helse hos barn i barnevernsinstitusjoner
  • Lav fødselsvekt og hjerneutvikling – Mental helse, kognisjon og genetikk
  • Tidlig trygg i Trondheim. En longitudinell populasjonsbasert studie av risiko- og beskyttelsesfaktorer for barns psykiske helse
  • The Norwegian Cognitive impairment after stroke (Nor-COAST) study.

Andre verv / aktiviteter:

  • Bidragsyter i spalten «Medisin og tall» i Tidsskrift for den norske legeforening.
  • Statistisk fagfellevurderer for tidsskriftet Annals of the Rheumatic Diseases. Video på YouTube
  • Statistisk rådgiver for Cerebral pareseregisteret i Norge (CPRN).

Bøker:

Lydersen, S (red): (2004): "Fra Flis i fingeren til ragnarok. Tjue historier om sikkerhet." Tapir akademisk forlag, Trondheim

Veierød, M., Lydersen, S., Laake. P. (editors) 2012: ”Medical Statistics in Clinical and Epidemiological Research". Gyldendal Akademisk Forlag, Oslo.

Fagerland, M., Lydersen, S., & Laake, P. 2017. Statistical Analysis of Contingency Tables Chapman and Hall/CRC

 

Utvalgte publikasjoner:

(For komplett liste klikk her)

Lydersen, S. (2020). Bør man justere for bakgrunnsvariabler i en randomisert studie? Tidsskr Nor Legeforen, 140(5).

Lydersen, S. (2020). Samsvar mellom observatører – eller interobservatørsamsvar? Tidsskr Nor Legeforen, 140(5).

Lydersen, S. 2017. Hva er sannsynligheten for riktig resultat av en diagnostisk test? Tidsskrift for Den norske legeforening, 137, (18) 1437

Prestmo, A., Hagen, G., Sletvold, O., Helbostad, J.L., Thingstad, P., Taraldsen, K., Lydersen, S., Halsteinli, V., Saltnes, T., Lamb, S.E., Johnsen, L.G., & Saltvedt, I. 2015. Comprehensive geriatric care for patients with hip fractures: a prospective, randomised, controlled trial. Lancet, 385, (9978) 1623-1633

Lydersen, S. 2015. Statistical review: frequently given comments. Ann.Rheum.Dis., 74, (2) 323-325

Fagerland, M. W., Lydersen, S., & Laake, P. 2015. Recommended confidence intervals for two independent binomial proportions. Statistical Methods in Medical research, 42, (2) 224-254

Strand, K.M., Heimstad, R., Iversen, A.C., Austgulen, R., Lydersen, S., Andersen, G.L., Irgens, L.M., & Vik, T. 2013. Mediators of the association between pre-eclampsia and cerebral palsy: population based cohort study. BMJ, 347, f4089

Lydersen, S., Langaas, M., & Bakke, Ø. 2012, "The Exact Unconditional z-pooled Test for Equality of Two Binomial Probabilities: Optimal Choice of the Berger and Boos Confidence Coefficient", Journal of Statistical Computation and simulation, vol. 82, no. 9, pp. 1311-1316.

Lydersen, S., Fagerland, M. W., & Laake, P. 2009, "Tutorial in biostatistics: Recommended tests for association in 2x2 tables", Statistics in Medicine.

Lydersen, S. 2007, "The human sex ratio in New York did not change after 11 September 2001". Human Reproduction.

Lydersen, S., Pradhan, V., Senchaudhuri, P., & Laake, P. 2007 "Choice of test for association in small sample unordered rxc tables". Statistics in Medicine.

Lydersen, S., Pradhan, V., Laake, P., & Senchaudhuri, P. 2005, "Power Comparison of Exact Tests for Association in Unordered rxc Contingency Tables Using standard, Mid p, and Randomized Test Versions.", Journal of Statistical Computation and simulation, vol. 75 (6), pp. 447-458.

Lydersen, S. & Laake, P. 2003, "Power comparison of two-sided exact tests for association in 2 x 2 contingency tables using standard, mid p and randomized test versions", Stat.Med., vol. 22, no. 24, pp. 3859-3871.

Lydersen, S. 1992, "Clayton's Model for Dependent Components in Systems Reliability", Reliability Engineering and Systems Safety, vol. 36, pp. 53-58.

Lydersen, S. & Rausand, M. 1987, "A systematic Approach to Accelerated Life Testing.", Reliability Engineering, vol. 18, no. 4.

 

Redaksjonelt arbeid:

Lydersen, S., Hansen, G. K, Sandtorv, H. (editors) 1998: "Safety and Reliability". Proceedings of the European Conference on Safety and Reliability - ESREL'98, Trondheim 16 - 19 June 1998. Balkema Publishers, Rotterdam.

Lydersen, S. (red) 2004: "Fra flis i fingeren til ragnarok. Tjue historier om sikkerhet." Tapir akademisk forlag, Trondheim.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner