Jorun M Stenøien

Professor Institutt for pedagogikk og livslang læring
73592865
Dragvoll, Loholt allé 85, Paviljong B * 161

Bakgrunn og aktiviteter

Dr.polit. i sosiologi ogvhatt voksnes læring som forsknings- og arbeidsfelt i 20 år.

Vitenskapelige produksjon og faglig aktivitet har primært vært knyttet til området Voksnes læring, og berørt læringsprosesser og læringsformer på ulike tematiske områder og samfunnsarenaer. I hovedsak har det handlet om kunnskap og læring på «livets universitet», det vil si om studier av ikke-formell læring, opplæring og kunnskap som formes gjennom deltakelse, samspill, samarbeid og i fellesskap. Aktiviteten er her beskrevet i form av fire problemområder som i mitt arbeid ofte er overlappende:

  • Medborgerskap, deltakelse og medvirkning,
  • Samfunnsendring og læring
  • Praktisk kunnskap og
  • Interessebasert læring