course-details-portlet

VLR1004 - Karriere og livsløp

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Karriere og livsløp er sentrale tema innen voksnes læring og rådgivningsvitenskap. Emnet handler om karrierevalg og karriereutvikling i et livsløpsperspektiv og om kompetansens og læringens plass når samfunn og arbeidsliv endres. I emnet rettes oppmerksomhet mot teorier som er relevante for å forstå karriere og livsløp. Karriere sees som en kontinuerlig prosess av tolkninger og revurderinger som innebærer læring og utvikling. Studenten får en innføring i teorier knyttet til kompetanseutvikling og karrierevalg. Eksempelvis er begreper som rolle, generasjon, relasjon og identitet vesentlig for å belyse hvordan faser, hendelser og overganger skapes og håndteres. Individets samspill med omgivelsene står sentralt når man skal forstå karriere i et livsløpsperspektiv.

Læringsutbytte

Studenten kjenner til relevante begreper, teorier og perspektiver og har et kunnskapsgrunnlag for å forstå karriere og livsløp. Studenten har teoretisk og praktisk kunnskap om hvordan man kan legge til rette for gode karrierevalg og forståelse for hvordan karrierevalg og læring aktualiseres og formes i samspill mellom individ og et samfunn i stadig endring. På bakgrunn av dette kan studenten drøfte karriere- og livsløpsutfordringer i vår tid.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisning: Forelesninger kombinert med seminarer. Sjekk blackboard i semesterstarten for nærmere opplysninger om obligatorisk aktivitet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse på seminar

Mer om vurdering

Vurderingsform: Emneoppgave. Mer informasjon om krav og innhold til emenoppgave gis ved semesterstart og via Blackboard.Sjekk blackboard og undervisningsplan for nærmere opplysninger om obligatorisk aktivitet i semesterstarten.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: https://i.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Opptak+til+adgangsbegrensede+emner

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024
Spesiell frist for melding til undervisning: 01.12.2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Rådgivning
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Voksnes læring
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for pedagogikk og livslang læring

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering
13.12.2023

Innlevering
20.12.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU