course-details-portlet

VL3010 - Livslang læring, politikk og styring

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave/Muntlig
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100
Muntlig eksamen

Faglig innhold

Hovedfokus i emnet er livslang læring som tema for nasjonal og internasjonal politikk og styring. Begreper og teorier om styring og makt, (byråkratiteori, new public management, governance og governmentality) som gir perspektiver på hvordan politikk rettet mot voksnes læring og livslang læring formes og omsettes i praksis. Historiske utviklingstrekk i det politiske rasjonale for voksnes læring og hvordan dette kommer til uttrykk i norske utdanningsreformer fra Voksenopplæringsloven (1976) og frem til i dag, gis en sentral plass. Blant annet problematiseres voksnes muligheter i utdanningssystemet gjennom Reform 94, Kompetansereformen og Kunnskapsløftet og den nye Kompetansereformen (2020). Politikk og styring av voksne og livslang læring skaper rammer som inneholder forventninger til utdannings- og læringsatferd i både utdanningssystem og arbeidsliv som dette emnet er ment å synliggjøre.

Læringsutbytte

Etter fullført emne forventes studenten

  • å ha kunnskap om politiske prosesser og perspektiver på voksnes læring som utdanningspolitikk.
  • å ha kunnskap om hvordan politikkområdet voksnes læring og livslang læring utformes gjennom norske utdanningsreformer og endringer i en internasjonal kontekst.
  • å ha kunnskap om teorier og ulike former for styring, og hvordan dette kommer til uttrykk i praksis.
  • å kunne anvende teoretiske perspektiver og begreper og drøfte aktuelle politiske tiltak.
  • å ha generell forståelse for politiske styringsformer og makt og hvordan disse kommer til uttrykk i praksis.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen i emnet er samlingsbasert. Forelesninger og seminarer. Sjekk blackboard i semesterstarten for nærmere opplysninger om obligatorisk aktivitet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk deltakelse (80%)

Mer om vurdering

Skriftlig oppgave med et omfang på ca. 10 sider (A4, linjeavstand 1,5, Times New Roman 12 pkt.) og muntlig eksamen. Muntlig eksamen kan brukes til å justere karakteren med inntil ett trinn. Den muntlige eksamen omfatter både oppgaven, det selvvalgte pensum og fellespensum.Alle vurderinger må tas på nytt ved gjentak (dette gjelder både ved ny vurdering etter ikke bestått, og ved forbedring av karakter). Fullstendig godkjent obligatorisk aktivitet må ikke gjentas.

Forkunnskapskrav

Bachelorgrad i samfunnsvitenskapelige eller humanistiske fag, eller tilsvarende.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
VILL3010 7.5 HØST 2011
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Pedagogikk
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Voksnes læring
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave/Muntlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering
21.11.2023

Innlevering
28.11.2023


09:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU