VL3010 - Styring, kompetanse og politikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i nasjonale og internasjonale utdanningspolitiske perspektiver og gi en oversikt over den historiske utvikling i det politiske rasjonale for voksnes læring. Emnet gir også en innføring i sentrale teorier og empiri om omsetting av politikk til praksis. og belyser ulike former for styring. Hovedvekten vil ligge på norsk politikk og norske utdanningsreformer fra Voksenopplæringsloven (1976) og frem til i dag. Blant annet problematiseres voksnes muligheter i utdanningssystemet, Reform 94, Kompetansereformen og Kunnskapsløftet.

Læringsutbytte

Gjennom dette emnet skal studenten oppnå innsikt i politiske prosesser og perspektiver på utdanningsreformer, med tilhørende styringsdokumenter som angår voksnes læring. Studenten skal også tilegne seg kunnskap om sentrale styringsformer og kunne definere og anvende sentrale begreper, samt analysere og drøfte aktuelle styringsdokumenter i lys av teori.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen i emnet er samlingsbasert. Forelesninger og seminarer. Sjekk blackboard for nærmere opplysninger om obligatorisk aktivitet i semesterstarten.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk deltakelse (80%)

Mer om vurdering

Skriftlig oppgave med et omfang på ca. 10 sider (A4, linjeavstand 1,5, Times New Roman 12 pkt.) og muntlig eksamen. Muntlig eksamen kan brukes til å justere karakteren med inntil ett trinn. Den muntlige eksamen omfatter både oppgaven, det selvvalgte pensum og fellespensum.
Alle vurderinger må tas på nytt ved gjentak (dette gjelder både ved ny vurdering etter ikke bestått, og ved forbedring av karakter). Fullstendig godkjent obligatorisk aktivitet må ikke gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Som for opptak til masterprogrammet i voksnes læring. Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
VILL3010 7.5 01.09.2011

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen
Høst ORD Oppgave 100/100
Vår ORD Muntlig eksamen
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.