course-details-portlet

VL3010 - Livslang læring, politikk og styring

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave/Muntlig
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100
Muntlig eksamen

Faglig innhold

Hovedfokus i emnet er å utvikle en forståelse for sentrale politiske perspektiver og teorier som omhandler styring og makt, slik som byråkratiteori, new public management, governance, governmentality. Et sentralt tema er hvordan politikk rettet mot voksnes læring og livslang læring omsettes i praksis. Den historiske utvikling i det politiske rasjonale for voksnes læring, og hvordan dette kommer til uttrykk i norske utdanningsreformer fra Voksenopplæringsloven (1976) og frem til i dag har en sentral plass. Blant annet problematiseres voksnes muligheter i utdanningssystemet, Reform 94, Kompetansereformen og Kunnskapsløftet og den nye Kompetansereformen (2020). Emnet omhandler også livslang læring som nasjonalt og internasjonalt fenomen, og hvordan politikk og samfunnsendring byr på nye betydninger for individ og samfunn.

Læringsutbytte

Studenten kjenner politiske prosesser og perspektiver på voksnes læring og livslang læring som utdanningspolitikk. Studenten kjenner hvordan politikkområdet voksnes læring og livslang læring utformes gjennom norske utdanningsreformer og endringer i en internasjonal kontekst. Studenten har kunnskap om teorier om ulike former for styring og hvordan dette kommer til uttrykk i praksis. Studenten kan anvende teoretiske perspektiver og begreper og drøfte aktuelle politiske tiltak.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen i emnet er samlingsbasert. Forelesninger og seminarer. Sjekk blackboard i semesterstarten for nærmere opplysninger om obligatorisk aktivitet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk deltakelse (80%)

Mer om vurdering

Skriftlig oppgave med et omfang på ca. 10 sider (A4, linjeavstand 1,5, Times New Roman 12 pkt.) og muntlig eksamen. Muntlig eksamen kan brukes til å justere karakteren med inntil ett trinn. Den muntlige eksamen omfatter både oppgaven, det selvvalgte pensum og fellespensum.Alle vurderinger må tas på nytt ved gjentak (dette gjelder både ved ny vurdering etter ikke bestått, og ved forbedring av karakter). Fullstendig godkjent obligatorisk aktivitet må ikke gjentas.

Forkunnskapskrav

Bachelorgrad i samfunnsvitenskapelige eller humanistiske fag, eller tilsvarende.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
VILL3010 7.5 HØST 2011
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Pedagogikk
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Voksnes læring
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave/Muntlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 100/100

Innlevering
28.11.2022


14:00

Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Innlevering
16.05.2023


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU