Nordisk videreutdanning 2-årig, Trondheim

Ultralyd av hjerte og kar

Studiestart 2018

Studiestart er mandag 27. august klokken 12:00 i seminarrom MTS11 i Medisinsk teknisk forskningssenter på Øya i Trondheim. Første samling avsluttes onsdag 29. august klokken 15:00. Neste samling blir 29. - 31. oktober. Ta med egen PC på samlingene.

Ny student - hva du må gjøre, og i hvilken rekkefølge

Du vil finne mer informasjon om studiet og oppstart i e-læringsplatformen Blackboard etter at du har aktivert brukerkontoen din.


NTNU i Trondheim tilbyr formalisert utdanning i medisinsk ultralydavbildning med spesialisering i ekkokardiografi (hjerte), eller vaskulær ultralyd (kar) for nordiske søkere. Du velger spesialisering når du søker om opptak til utdanningen.

Studiene er utformet i samarbeid med kardiologiske og karkirurgiske miljø og de er bygget opp etter anbefalinger innen ultralydopplæring fra ”European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology”(EFSUMB), Level 1.

 

Forventet læringsutbytte

Etter endt utdanning her ved NTNU skal studenten være i stand til å gjøre standardiserte opptak, ta del i opplæring av nytt personell og inneha en særskilt kompetanse på apparatur og teknologi.

Hovedfokus vil være på ultralydteknologi, apparatlære, ergonomi og bildeframstilling av hjerte eller kar.


Om studiet

Studiene gir en formell kompetanse på 60 studiepoeng (ECTS) og tilbys som nettbaserte deltidsstudium. Normert studietid er to år (15 studiepoeng per semester) med progresjon tilsvarende halv fart, det vil si en forventet studieinnsats på ca. 20 timer per uke (gjennomsnittlig gjennom året). Studentens samlede arbeidsinnsats fordeles på praksis, forelesninger, veiledning, øvinger, selvstendig arbeid, eksamensgjennomføring med mer.


Studiets oppbygning

I første semester er det fokus på grunnleggende og basal ultralydteknologi, apparatlære og ergonomi, herunder kvalitetssikring og vedlikehold av ultralydutstyr, samt bildeframstilling og praktisk anvendelse av ultralydutstyr. Målet er at kandidatene skal få en grunnleggende forståelse for ultralydteknologi og fysiske prinsipper bak bildedannelse og bruk av ultralyd som metode.

Etter første semester (som er felles), fordyper studentene seg i enten i hjerte (ekkokardiografi) eller kar (vaskulær ultralyd). Valg av spesialisering gjøres når studenten søker om opptak til utdanningen.

Oppbygging av studiet

Se videreutdanningens studieplan

 

Fordypning i hjerte eller kar

Hjerte: I hjertespesialiseringen bygger semestrene på hverandre med gradvis fordypning i det ekkokardiografiske faget. Andre semester gir en grunnleggende innføring i ekkokardiografi. Fokus er på standard bildeopptak, bildeframstilling og gjenkjenning av anatomiske strukturer og normalanatomi. I tredje og fjerde semester inngår vanlig forekommende patologi og  ekkokardiografiske målemetoder - etterhvert også analysering og tolkning av vanlig forekommende ekkokardiografisk patologi, samt skriftlig rapportering av undersøkelsesresultat. Teori og praksis går hånd i hånd, kompetansen økes gradvis og de kombinerte praktiske og teoretiske ferdigheter vurderes med en avsluttende praktisk eksamen etter 4.semeter

Kar:  Emnene i den vaskulære spesialiseringen er derimot tematisk oppbygd med avsluttende praktiske eksamener i hvert semester. (Ved særskilte ønsker/behov, kan det derfor være mulig å gjennomføre kun enkeltemner innen vaskulær ultralyd.) I andre semester fokuserer man på hals-kar i teori og praksis, i tredje semester er tema perifere arterier i ekstremiteter samt aorta og i siste semester er det vener i underekstremiteter og fagutvikling som er i fokus.


Undervisningsformer:

Utdanningen baserer seg på et nettbasert rammeverk med interaktiv bruk av bilder og video. Gjennom bruk av nettbaserte undervisningsformer oppnås en fleksibilitet i studiet, der studentene selv bestemmer når de vil disponere sin studietid innenfor gitte tidsrammer. Det legges vekt på studentaktive arbeidsformer som fremmer læring og utvikler ferdigheter innen ultralyd av hjerte og kar. En veksler mellom nettstudier, selvstudier, gruppearbeid, forelesninger og praksisstudier.

På campus: Hvert semester består av to 3-dagers samlinger på campus. Samlingene omfatter forelesninger, demonstrasjoner og praktiske øvelser og følges deretter opp med leksjoner og arbeidskrav på nett.

Nettstudier: I nettstudiene erstattes forelesninger med tekst/bilde, lyd, videoer, videoklipp, powerpoint-presentasjoner - tilpasset progresjonen i studiet. Underveis legges det opp til innlevering av ulike typer arbeidskrav – tilknyttet både praksis og teori.

Ferdighetstrening og praksis: Den veiledete delen av studiet består av øvelser, hovedsakelig ferdighetstrening på ultralydapparater og veiledet praksis på egen avdeling.

Deltakelse på samlinger og praksisstudier er obligatorisk.


Praksisplass:

Det er krav om veiledet praksis gjennom hele studiet. Dersom studenten ikke allerede er tilknyttet ultralydvirksomhet i en klinisk avdeling, må studenten selv sørge for å gjøre skriftlig avtale om relevant praksisplass og veileder, i henhold til ønsket studiespesialisering. Avtalen skal omfatte oppnevnelse av en fast veileder/kontaktperson ved denne avdelingen Studentenes veileder må forpliktelse seg når det gjelder tilrettelegging for øvelser og kontinuerlig ultralydpraksis med faglig veiledning.

 

Det benyttes en elektronisk læringsplattform (Blackboard). Det forutsettes derfor at søker mestrer PC som arbeidsverktøy.


Wed, 18 Jul 2018 12:32:15 +0200

Utvidet søknadsfrist 20. juni

Fristen for å søke om opptak er utvidet til 20. juni 2018.

Du sender søknaden elektronisk på NTNUs søknadsweb

Fakta

Gradsnivå: Videreutdanning
Studiepoeng: 60
Undervisningsform: Deltid

Spesialiseringer: Hjerte (ekkokardiografi) og kar (vaskulær ultralyd)

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

Sted: Trondheim, Øya
Søknadsfrist: 15.april 2018
(opptak hvert andre år)

VIKTIG

Før søknadsfristens utløp sendes avtale om praksis inn til utdanningen sammen med dokumentasjon på utdanning og praksis: