Ultralyd av hjerte

Videreutdanning, Trondheim

Ultralyd av hjerte

Pasient som før utført en ultralydundersøkelse av hjertet. Foto.
Foto: Karl Jørgen Marthinsen ISB/NTNU

Videreutdanning i ultralyd av hjerte er en formalisert utdanning i medisinsk ultralydavbildning med spesialisering i ekkokardiografi (hjerte). 


Ultralyd av hjerte

Neste opptak for dette studiet er i 2024

Studiestart 2022

Studiestart høsten 2022 er 30.-31. august.

Det er én obligatorisk samling i Trondheim denne høsten, samt en 3-timers skoleeksamen i desember.

Det må være tatt opp minimum 10 studenter for at det skal bli oppstart av videreutdanningen i ultralyd av hjerte.

Målgruppe

Helsepersonell

Opptakskrav

Søk opptak

Du registrerer søknaden din på NTNUs søknadsweb. Søknadsportalen åpner 1. februar. Søknadsfrist er 20. april. kl. 14:00

Undervisningsformer

Utdanningen har et nettbasert rammeverk med interaktiv bruk av bilder og video. Gjennom bruk av nettbaserte undervisningsformer oppnås fleksibilitet, slik at du selv kan bestemme når du vil studere innenfor gitte tidsrammer. Det legges vekt på studentaktive arbeidsformer som fremmer læring og utvikler ferdigheter innen ultralyd av hjerte. Det veksles mellom nettstudier, selvstudier, gruppearbeid, forelesninger og praksisstudier. Forventet arbeidsinnsats er ca. 20 timer per uke (gjennomsnittlig gjennom året).

Samlinger: Hvert semester arrangeres to tredagers samlinger. Samlingene omfatter forelesninger, demonstrasjoner og praktiske øvelser og følges deretter opp med leksjoner og arbeidskrav på nett.

Nettstudier: I nettstudiene erstattes forelesninger med tekst/bilde, lyd, videoer, videoklipp, PowerPoint-presentasjoner - tilpasset progresjonen i studiet. Underveis legges det opp til innlevering av ulike typer arbeidskrav – tilknyttet både praksis og teori.

Det benyttes en elektronisk læringsplattform (Blackboard). Det forutsettes derfor at søker mestrer PC som arbeidsverktøy.

Ferdighetstrening og praksis: Den veiledete delen av studiet består av øvelser, hovedsakelig ferdighetstrening på ultralydapparater og veiledet praksis på egen avdeling.

Deltakelse på samlinger og praksisstudier er obligatorisk.


Ultralyd av hjerte

Studiets oppbygging

Videreutdanningen i ultralyd av hjerte starter med emnet Basal ultralyd. De videre emnene i utdanningen bygger på hverandre med gradvis fordypning i det ekkokardiografiske faget. Andre semester gir en grunnleggende innføring i ekkokardiografi. Fokus er på standard bildeopptak, bildeframstilling og gjenkjenning av anatomiske strukturer. I tredje og fjerde semester inngår vanlig forekommende patologi og ekkokardiografiske målemetoder - etter hvert også analyse og tolkning av vanlig forekommende ekkokardiografisk patologi, samt skriftlig rapportering av undersøkelsesresultat. Teori og praksis går hånd i hånd, kompetansen økes gradvis og de kombinerte praktiske og teoretiske ferdigheter vurderes med logg, skriftlig, muntlig eller praktisk eksamen etter hvert emne.

Emnekode Tittel Studiepoeng Semester
 
RAT6001 Basal ultralyd 15 Høst
RAT3211 Grunnleggende teoretisk ekkokardiografi 7,5 Vår
RAT6007 Praktisk ekkokardiografi del 1 7,5 Vår
RAT3212 Patologi og ekkokardiografiske metoder 7,5 Høst
RAT6008 Praktisk ekkokardiografi del 2 7,5 Høst
RAT3213 Avanserte ekkokardiografiske teknikker 7,5 Vår
RAT6009 Praktisk ekkokardiografi del 3 7,5 Vår

Ultralyd hjerte, kar, muskel og skjelett

Emnene er utviklet og basert på erfaringer med nettbaserte videreutdanninger som NTNU har drevet siden 2003. Både form og innhold i kurset utvikles i takt med nye muligheter for læring med digitale verktøy, og med den teknologiske utviklingen i fagfeltet.

Ultraldy av hjerte og kar

Videreutdanningene i ultralyd av hjerte og kar er utformet i samarbeid med kardiologiske og karkirurgiske miljøer og de er bygget opp etter anbefalinger innen ultralydopplæring fra European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI), Core Syllabus og European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology (EFSUMB), Level 1.


Ultralyd hjerte, kar, muskel og skjelett

Læringsutbytte

Etter endt videreutdanning i ultralyd ved NTNU skal studenten være i stand til å gjøre standardiserte opptak, ta del i opplæring av nytt personell og inneha en særskilt kompetanse på apparatur og teknologi. 

Hovedfokus vil være på ultralydteknologi, apparatlære, ergonomi og bildeframstilling.

 

Har du lyst til å gå videre og ta en mastergrad?

Har du fullført alle emner i ultralyd av muskel og skjelett (RAT6001, RAT6002, RAT6003 og RAT6004) kan du søke opptak til master i medisinsk bildeteknologi. Masterstudiet består av ytterligere fire emner: Intro til medisinsk bildeteknologi, Statistikk for medisin og helse, Bildebehandling for automatisert klassifisering og Eksperter i team. Tilslutt skal du skrive en masteroppgave på 30 studiepoeng. Dette gir en mastergrad på totalt 120 studiepoeng.

Neste opptak til masterprogrammet er høsten 2024, med søknadsfrist 15. april 2024.

Obs! Masterprogrammet er under utvikling og endringer kan komme.  

Figur som viser oppbygging av master i ultralyd med i spesialisering muskel og skjellet
Oppbygging av master i ultralyd med spesialisering i musket og skjelett. Figur Nina Hanger

 


Kontakt

Kontakt

Faglig kontaktperson:

Nina Hanger

Administrativ kontaktperson:

Tonje C. Svendsen

Hold deg oppdatert!

Hold deg oppdatert!

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg oppdatert informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev