Ultralydutdanning for jordmødre

Ultralydutdanning for jordmødre

Videreutdanning, Trondheim

Studier EVU-faktaboks

Videreutdanningen er for jordmødre som skal utføre ultralydundersøkelser i svangerskapsomsorgen. Dette er et heltidsstudium på 60 studiepoeng med oppstart i 8. januar 2024. Kommende studieår tilbys 20 studieplasser.

Det er fortsatt en ledig studieplass til 2024. Ta kontakt ved interesse.

 

Jordmødre som skal utføre ultralydundersøkelser i svangerskapsomsorgen.

Ultralydutdanningen har arbeidsbelastning som et årsstudium på heltid, strekker seg over to semestre, fra januar til desember, inklusive sommerferien. 

Utdanningens hovedmål er at du skal: 

 • Inneha kompetanse i obstetrisk ultralyd i svangerskapets første, andre og tredje trimester
 • Kunne framstille kvalitativt gode ultralydbilder som til sammen utgjør en fullstendig ultralydundersøkelse
 • Utøve helhetlig omsorg overfor den gravide og hennes partner gjennom hele svangerskapet
 • Anvende ultralyd som verktøy i svangerskapsomsorgen som et bidrag til helsefremmende og forebyggende arbeide

Studiet er inndelt i tre moduler:

Modul I

Varighet 17 uker.

 • I modulen tilegnes basal kunnskap om obstetrisk ultralyd i svangerskapet, i hovedsak andre og tredje trimester. Dette oppnås gjennom både teoretisk undervisning og praktisk øvelse.
 • De første åtte uker: Teoretisk og praktisk undervisning både i Trondheim og ved studentens arbeidssted. Det gis opplæring i basal obstetrisk ultralyd og prinsippene bak sonografisk bildefremstilling. Den teoretiske undervisningen foregår parallelt med praksis.
 • De neste åtte uker: Ultralydpraksis sammen med veileder på arbeidsstedet.
 • Den siste uken: Digital teoretisk undervisning.

Modul II

Varighet 16 uker.

I Modul II utøver studenten ultralydundersøkelser, hovedsakelig i andre og tredje trimester, med veileder tilgjengelig på arbeidsstedet. Modulen brukes til mengdetrening for videreutvikling av praktiske ferdigheter og skriftlige arbeidskrav. I juni samles studentene gruppevis til praktisk undervisning i Trondheim med fokus på fosterhjertet.

Modul III

Varighet 15 uker.

Modul III starter med tre uker undervisning i Trondheim. Det gis teoretisk undervisning om første trimester ultralyd og avvikende tilstander og patologi som krever ekstra oppfølging I tillegg gis både teoretisk og praktisk undervisning i fargedoppler ved fosterhjerteundersøkelsen.

Hjemmearbeid og eksamen

I forkant av eksamen påregnes det digital samling. De resterende ukene arbeider studenten selvstendig med veileder tilgjengelig på arbeidsstedet. Modulen avsluttes med skriftlig eksamen.

 

Ytterligere informasjon om studiets innhold finner du i emnebeskrivelse - UL6000.


Mulig påbyggingsemne: UL6003 Doppler ultralyd i obstetrikk

Undervisningen er både teoretisk og praktisk. Klinisk praksis utgjør en stor del av studiet og foregår for det meste på studentens arbeidssted. 

Arbeidsbelastning

For at studenten skal få forståelsen av faget gjennom skriftlige arbeidskrav, fordypning og praksis, er det av stor betydning at det gis tid til dette på arbeidsstedet. Erfaringsmessig er en studiedag per uke gjennom hele studieåret nødvendig.

Det kreves at studenten har tilgang på ultralydpraksis med veileder tilgjengelig på arbeidsstedet i hele studietiden.

Det er av stor betydning for studentens læringsutbytte at det settes av 60 minutter til hver ultralydundersøkelse, slik at det blir tid til både undersøkelsen og veiledning. Studenten må kunne arbeide utelukkende med ultralyd gjennom hele studieåret (inklusive sommeren), slik at kravet om 450 ultralydundersøkelser oppnås. Ansvaret for å oppnå dette kravet hviler på samarbeid mellom student og arbeidssted.

Du søker opptak på Søknadsweb for NTNU VIDERE

Dokumentasjon på at du fyller opptakskravet lastes opp på Søknadsweb for NTNU VIDERE innen søknadsfristen. Du må laste opp følgende:

 1. Kopier av vitnemål/karakterutskrifter som dokumenterer jordmorutdannelse og offentlig godkjenning som jordmor.
 2. Attester som dokumenterer all klinisk erfaring som jordmor. Attestene må vise stillingsandel og varighet.
 3. Signert "Avtale om tilrettelegging av praksis" Avtalen lastes ned her. Avtalen må signeres av både søker og avdelingsleder ved arbeidsstedet.

Les mer om krav til dokumentasjon her

Opptakskrav

 1. Norsk autorisasjon som jordmor
 2. Minimum ett års klinisk erfaring som jordmor
 3. Signert "Avtale om tilrettelegging av praksis"

Rangeringsregler for opptak

Politiattest


Alle som får studieplass må legge fram politiattest i forbindelse med opptak, jf. kap. 6 i Forskrift om opptak til høyere utdanning. Kravet har hjemmel i Universitets- og høyskoleloven § 4-9, første ledd, etter politiregister § 39 (barneomsorgsattest). Nærmere informasjon om politiattest og frist for innsending kommer sammen med eventuelt tilbudsbrev. Du skal altså ikke sende inn politiattest før du eventuelt får tilbud om studieplass

Semesteravgift. I tillegg kommer permisjon fra arbeidssted, kost, losji (boalternativer i Trondheim) og utgifter til reiser.

Administrativ kontaktperson:
Hilde Viviann Eriksen 

Faglig kontaktperson:
Eva Tegnander