Videreutdanning, Trondheim

Teknologi og forskningslære


Ønsker du å styrke din kompetanse for å undervise i faget teknologi og forskningslære? I dette studiet får du konkrete eksempler på hvordan du kan legge opp undervisningen. 

Studiet består av 4 moduler som kan tas uavhengig av hverandre. 

Tue, 13 Mar 2018 13:21:53 +0100
Illustrasjonsfoto

Målgruppe

Realfaglærere som vil styrke sin kompetanse for å undervise i Teknologi og forskningslære i videregående skole.

Undervisningsform

Obligatoriske samlinger på til sammen 5 dager for hver modul/kurs hvert semester. På samlingene varieres det mellom forelesninger og praktisk arbeid på verksted og lab. Mellom samlingene legges det opp til obligatoriske arbeidskrav i hver modul og undervisningsopplegg på NTNUs læringsplattform.

Kursavgift

Kr. 5000,- per modul (7,5 studiepoeng).

Hvordan søke opptak

Søk opptak via kursenes nettsider

Søknadsfrist for høstkursene er 1. juni og for vårkursene 1. november.

Hvis du har søkt om finansiering gjennom Utdanningsdirektoratets "Kompetanse for kvalitet", må du i tillegg søke opptak til studiet direkte til NTNU ved å følge lenken over. 

Opptakskrav

Minst 60 studiepoeng tilsammen i naturfagene; naturfag, biologi, fysikk eller kjemi.


Studiets innhold

Studiet er på 30 studiepoeng og er bygd opp av fire moduler - to som tilbys i høstsemesteret og to som tilbys i vårsemesteret. Du kan ta en eller flere moduler. Til sammen dekker modulene store deler av læreplanen i teknologi og forskningslære.

Emnekode Modul Studiepoeng
SKOLE6625 Teknologi og forskningslære - modul II 7,5
SKOLE6623 Teknologi og forskningslære - modul IV 7,5

 

Les mer om modulene og se når de tilbys

Emnekode Modul Studiepoeng
SKOLE6624 Teknologi og forskningslære - modul I 7,5
SKOLE6622 Teknologi og forskningslære - modul III 7,5

 

Les mer om modulene og se når de tilbys

Modul I og II er virkelighetsnære forskningsprosjekter som gir lærerne grunnlag for å planlegge og gjennomføre tilsvarende prosjekter uavhengig av geografisk tilhørighet. Modul III og IV gir lærerne kunnskap og erfaring med å bygge modeller og hvordan disse kan testes ut. Hver modul har fokus på hvordan ulike undervisningsopplegg kan ses i et samfunnsperspektiv. Fagdidaktikk og vurdering er naturlig integrert i faget.

Studiet vil veksle mellom teoretisk og praktisk tilnærming til faget. Det vil bli lagt vekt på hvordan undervisningen i opplæringen av elevene kan planlegges og gjennomføres etter intensjonen i læreplanen. Forelesninger og pensumlitteratur vil i hovedsak være på norsk. Det faglige innholdet på samlingene er en del av pensum. Studiet har skriftlig eksamen og vurderes med bokstavkarakter (A-F).

Læringsutbytte for Teknologi og forskningslære 

 

Informasjon om samlinger

Hver modul (hvert kurs) går over ett semester og har totalt 5 samlingsdager fordelt på to samlinger. Hvis du tar to moduler (to kurs) per semester blir det 10 samlingsdager per semester fordelt på to samlinger.

Informasjon om eksamener

Digital hjemme-eksamen.


Tue, 05 Mar 2019 10:19:28 +0100

Dette sier studentene

Her er noen tilbakemeldinger fra studentene på modul II om marin biologi og tare som bioindikator (SKOLE6625) høsten 2017. Første samling ble holdt om bord på forskningsfartøyet Gunnerus, på en tur ut til Mausund. På ekskursjonsområdet ved Mausund ble det gjennomført feltarbeid og på Mausund Feltstasjon fikk deltakerne utføre lab-arbeid. Det ble tatt utgangspunkt i Miljøovervåking i tareskogen og i tillegg fokusert på plastproblematikken som er ett eksempel på hva som forurenser miljøet. Deltakerne fikk se og erfare de store mengdene med marint søppel som har landet på øyene i området og de reflekterte samtidig hvordan de kunne ta med seg egne erfaringer tilbake til skolene og egne elever.

For flere av deltakerne var det å være på forskningsfartøy en ny opplevelse, og de reflekterte over hvordan elevene føler det i nye situasjoner. Dette er noe av det de skriver:

  • Ro og trygghet - trygge rammer, tatt vare på og sett, rolig, sikkerhet.
  • Nyttig å oppleve det å være elev.
  • Fremme på ekskursjonsområdet på Mausund ga de følgende tilbakemelding:
  • God mottakelse, god informasjon, spesielt bra å få informasjon om marint søppel og møte Kystrenovatørene som jobber med dette til daglig. Bra med "hands on". Elevene må også få oppleve det engasjementet. La elevene møte de som arbeider med marint søppel.
  • Mikroplast - gunstig som pedagogisk knep ved å se på jordsjiktprøver.
  • Marint søppel - tverrfaglig med mange aspekter, f.eks. opphavsregistrering.
  • Marint søppel skaper engasjement.
  • Hvordan overføre erfaringer til undervisningen?
  • Lærerikt og interessant å se på metoder og metodikk.

Kontakt

Administrativ kontaktperson:
Eirik Rasmussen
Telefon: 73 59 83 71
E-post: videre@ntnu.no

Faglig kontaktperson:
Hilde Ervik

Les om betingelser for videreutdanning og praktisk informasjon knyttet til søknad og opptak, eksamen og livet som videreutdanningsstudent.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.