Teknologi og forskningslære

Teknologi og forskningslære

Videreutdanning for lærere, Trondheim

Studier EVU-faktaboks

Lærere ansatt i skolen kan søke vikar- eller stipendordning

Dette studietilbudet står ikke i Utdanningsdirektoratets studiekatalog. Lærere ansatt i skolen kan likevel søke om vikar- eller stipendordning gjennom Kompetanse for kvalitet (udir.no). Du må da selv:

  • søke i Udirs søkeportal (udir.no) om å delta i vikar- eller stipendordningen (velg "Annet studietilbud") innen 1. mars 2023.
  • i tillegg søke om studieplass direkte til NTNU innen gjeldende søknadsfrister (se "Hvordan søke opptak" på denne siden).

Søknaden må anbefales av rektor og godkjennes av skoleeier og Udir.

Søkeperioden hos Udir for kommende studieår er 1. februar til 1. mars.

Teknologi og forskningslære er et fag som tilfører realfagsutdanningen (i videregående opplæring) verdifulle kvaliteter. Ved at de tradisjonelle fagene er supplert med ToF, blir realfagsopplæringen mer variert og helhetlig.

Studiet gir grunnleggende kompetanse for å undervise i faget teknologi og forskningslære i videregående skole.

Realfaglærere som vil styrke sin kompetanse for å undervise i Teknologi og forskningslære i videregående skole.

SKOLE6625: Hovedtemaet i dette emnet er miljøovervåking av marine ressurser. I dette emnet gis en innføring i hvordan tare kan brukes som bioindikator og hvordan bygge, programmere og teste ut en undervannslogger. Marin forsøpling og plastforurensing blir ved felt- og laboratoriearbeid brukt som eksempel på hva som påvirker marine ressurser. I emnet inngår ekskursjon med felt- og laboratoriearbeid.

SKOLE6623: Hovedtemaet i dette emnet er båtbygging. Emnet gir en innføring i hvordan bygge modeller av tankbåt. Det vil være utprøving av modellens stabilitet og manøvreringsevne i bassenget ved Institutt for marin teknikk (IMS) og det gis eksempler på enkle forsøk som skal utføres og etterregnes.

SKOLE6626: Hovedtemaet i dette emnet er miljøovervåking med bøye. Her inngår forvaltning, marinbiologi, sensorer som skal brukes ved overvåking i sjø eller vann, bygge bøye, analyse av data, kritisk tenkning og kreativitet, didaktikk. Studenten skal være i stand til å bruke temaet miljøovervåking med bøye i faget teknologi og forskningslære i videregående skole på en måte som fremmer de generelle målene for faget og for opplæringen for øvrig.

SKOLE6624: Emnets overordnede tema er miljøutfordringer. Som eksempel brukes avrenning fra nedlagte gruver. Du får en innføring i laboratorieforsøk som gir en indikasjon på forurensing og om teknologi som benyttes ved langtidsmålinger i felt. I emnet kan det bli aktuelt med en ekskursjon på den ene dagen under samlingen.

SKOLE6622: Hovedtemaet i dette emnet er vindturbiner og interessekonflikter knyttet til utbygging av vindkraft. Emnet gir en innføring i hvordan bygge modeller av vindturbiner og hvordan disse kan testes ut og hvilke interessekonflikter utbygging av vindkraftverk kan medføre.

Studiet er bygd opp av fem emner/moduler (hver på 7,5 studiepoeng) - tre som tilbys i høstsemesteret og to som tilbys i vårsemesteret. Du kan ta en eller flere moduler. Til sammen dekker modulene store deler av læreplanen i teknologi og forskningslære. Emnene kan tas uavhengig av hverandre.

Studieåret 2023/2024 er det kun emnene SKOLE6626 (høst) og SKOLE6622 (vår) som undervises.

Høstsemesteret:

  • Modul II Marin biologi og teknologi SKOLE6625     
  • Modul IV Havromsteknologi. Båtbygging. SKOLE6623     
  • Modul V Miljøovervåking med bøye SKOLE6626 

Vårsemesteret:

  • Modul I Gruveavrenning, miljøutfordring SKOLE6624    
  • Modul III Vindturbiner og interessekonflikter SKOLE6622

Les mer om modulene og når de tilbys.

Informasjon om samlinger

Hver modul (hvert kurs) går over ett semester og har totalt 5 samlingsdager fordelt på to samlinger. Hvis du tar to moduler (to kurs) per semester blir det 10 samlingsdager per semester fordelt på to samlinger.

Det er lagt opp til en veksling mellom teoretisk og praktisk tilnærming til emnene.

I tillegg til forelesninger kan det for eksempel være feltarbeid, laboratoriearbeid og bygging av modeller relevante for emnet.

For å framstille seg til eksamen må studenten ha bestått arbeidskrav. Arbeidskrav vurderes med bestått/ikke bestått.

Arbeidskrav: Innlevering av oppgave.

Det er krav om 80% oppmøte på obligatoriske samlinger.

Søk opptak via kursenes nettsider

Søknadsfrist for høstkursene er 1. juni og for vårkursene 1. desember.

Lærere ansatt i skolen kan søke om finansiering (vikar- eller stipendordning) gjennom Utdanningsdirektoratet i perioden 1. februar - 1. mars. Du må da søke på "annet studietilbud" i Udirs søkeportal. Du må i tillegg søke opptak direkte til NTNU.

 

Opptakskrav

Minst 60 studiepoeng tilsammen i naturfagene; naturfag, biologi, fysikk eller kjemi.

5700 kroner per emne på 7,5 studiepoeng.

Administrativ kontaktperson:
Eirik Rasmussen
Telefon: 73 59 83 71
E-post: videre@ntnu.no

Faglig kontaktperson:
Hilde Ervik