Teknologi og forskningslære

Teknologi og forskningslære

Videreutdanning for lærere, Trondheim

Studier EVU-faktaboks

Lærere ansatt i skolen kan søke vikar- eller stipendordning

Dette studietilbudet står ikke i Utdanningsdirektoratets studiekatalog. Lærere ansatt i skolen kan likevel søke om vikar- eller stipendordning gjennom Kompetanse for kvalitet (udir.no). Du må da selv:

  • søke i Udirs søkeportal (udir.no) om å delta i vikar- eller stipendordningen (velg "Annet studietilbud") innen 1. mars 2024.
  • i tillegg søke om studieplass direkte til NTNU innen gjeldende søknadsfrister (se "Hvordan søke opptak" på denne siden).

Søknaden må anbefales av rektor og godkjennes av skoleeier og Udir.

Søkeperioden hos Udir for kommende studieår er 1. februar til 1. mars.

Teknologi og forskningslære er et videreutdanningsstudium som gir grunnleggende kompetanse for å undervise i faget teknologi og forskningslære i videregående skole.

I studiet teknologi og forskningslære vil det bli gitt et utvalg av eksempler innenfor teknologi- og forskningsområder, for å konkretisere ulike tilnærminger til hvordan en kan undervise i faget.

Realfaglærere som vil styrke sin kompetanse for å undervise i Teknologi og forskningslære i videregående skole.

Studieplan:

Studietilbudet i Teknologi og forskningslære er bygd opp av fem emner, hvert på 7,5 studiepoeng, til sammen 37,5 stp.

Hvert emne går over ett semester og har 5 samlingsdager.

Se emnebeskrivelser under for en detaljert beskrivelse av innholdet i hvert emne. Emnene kan tas uavhengig av hverandre.

Studieåret 2024/2025:

Høst:

SKOLE6626 Teknologi og forskningslære -  modul V.

Hovedtemaet i dette emnet er miljøovervåking med bøye. Her inngår forvaltning, marinbiologi, sensorer som skal brukes ved overvåking i sjø eller vann, bygge bøye, analyse av data, kritisk tenkning og kreativitet, didaktikk. Studenten skal være i stand til å bruke temaet miljøovervåking med bøye i faget teknologi og forskningslære i videregående skole på en måte som fremmer de generelle målene for faget og for opplæringen for øvrig.

SKOLE6625 Teknologi og forskningslære - modul II.

Hovedtemaet i dette emnet er miljøovervåking av marine ressurser. I dette emnet gis en innføring i hvordan tare kan brukes som bioindikator. Marin forsøpling og plastforurensing blir ved felt- og laboratoriearbeid brukt som eksempel på hva som påvirker marine ressurser. Det inngår å bygge et enkelt mikroskop for å demonstrere mikroskopets prinsipper.

SKOLE 6623 Teknologi og forskningslære - modul IV

Hovedtemaet i dette emnet er konstruksjon av funksjonelle produkter etter kravspesifikasjon og arbeidstegninger. Designe og teste ut et produkt.

Vår:

SKOLE6624 Teknologi og forskningslære - modul I 

Hovedtemaet i dette emnet er miljøutfordringer. Som eksempel brukes avrenning fra nedlagte gruver. Du får en innføring i laboratorieforsøk som gir en indikasjon på forurensing og om teknologi som benyttes ved langtidsmålinger i felt.

SKOLE6622 Teknologi og forskningslære - modul III

Hovedtemaet i dette emnet er vindturbiner og interessekonflikter knyttet til utbygging av vindkraft. Emnet gir en innføring i hvordan bygge modeller av vindturbiner og hvordan disse kan testes ut og hvilke interessekonflikter utbygging av vindkraftverk kan medføre.

Les mer om modulene og når de tilbys.

Vær oppmerksom på at det kan forekomme faglig overlapp som utløser studiepoengreduksjon mellom emner på NTNU. Dette kan gjelde både mellom ulike videreutdanninger og mellom videreutdanning og grunnutdanning. Du er selv ansvarlig for å sjekke oppdaterte emnebeskrivelser for kommende studieår. En eventuell studiepoengreduksjon vil framkomme med overskrift «Studiepoengreduksjon» nederst i emnebeskrivelsen.

Undervisnings- og læringsformer

 

Læringsaktiviteter

Det er i studietilbudet lagt opp til en veksling mellom teoretisk og praktisk tilnærming til emnene. I tillegg til forelesninger kan det for eksempel være feltarbeid, laboratoriearbeid og bygging av modeller relevante for emnet.

For å framstille seg til eksamen må studenten ha bestått arbeidskrav. Arbeidskrav vurderes med bestått/ikke bestått.

For å framstille seg til eksamen må studenten ha bestått arbeidskrav. Arbeidskrav vurderes med bestått/ikke bestått.

Arbeidskrav: Innlevering av oppgave.

Det er krav om 80% oppmøte på obligatoriske samlinger.

 

Ekskursjoner

I teknologi og forskningslære SKOLE6625, modul II, inngår ekskursjon, med felt- og laboratoriearbeid.

I teknologi og forskningslære SKOLE6624, modul I, kan det bli aktuelt med en ekskursjon på den ene dagen under samlingen.

 

Vurderingsformer

Alle emner har mappevurdering som vurderingsform.

Lærere ansatt i skolen kan søke om finansiering (vikar- eller stipendordning) gjennom Utdanningsdirektoratet i perioden 1. februar - 1. mars. 

Du må da søke på "annet studietilbud" i Udirs søkeportal.

Du må i tillegg søke opptak direkte til NTNU. Søknadsfrist for høstkursene er 1. juni og for vårkursene 1. desember.

Høstkursene blir søkbare i mars, og vårkursene i oktober.

Søk opptak via kursenes nettsider

 

Opptakskrav

Minst 60 studiepoeng til sammen i naturfagene naturfag, biologi, fysikk eller kjemi.

Krav til dokumentasjon

8000 kroner per emne på 7,5 studiepoeng.

Opptak og opptakskrav:
E-post: evuopptak@aud.ntnu.no
Tlf.: 73 59 77 01

Studieadministrasjon:
E-post: videre@ntnu.no
Tlf.: 73 59 83 71

Fagansvarlig:
Hilde Ervik