Skolerettet veiledningspedagogikk

Skolerettet veiledningspedagogikk

Videreutdanning for lærere, Trondheim

Foto: Ole Ekker / NTNU

Studier EVU-faktaboks

Du kan søke på dette studiet utenfor vikar- og stipendordningen - studieåret 2024/2025

  • Søknadsfristen er 17. juni 2024. Vi gjør oppmerksom på at "først-til-mølla"-prinsippet gjelder for de ledige plassene.
  • Alle opptakskrav må dokumenteres i sin helhet innen søknadsfristen. Se hvilke opptakskrav som gjelder for dette studietilbudet lenger ned på nettsiden.
  • Du betaler ikke studieavgift, men må betale semesteravgift, utgifter til pensum og eventuelle reise- og oppholdsutgifter knyttet til samlinger/eksamener.
  • Vikar- eller stipendordningen gjelder ikke for disse plassene

Søk dette studiet nå

Samlingsbasert studium på masternivå skreddersydd for deg som ønsker nye utfordringer i lærerjobben. Studiet kvalifiserer deg som praksislærer i grunnskolen og den videregående skolen (1.-13. trinn), og som mentor for nyutdannede lærere. Arbeidskrav i studiet bygger på egne erfaringer med veiledningsoppgaver på egen arbeidsplass.

Studiet er for lærere som er ansatt i skolen og har veiledningsoppgaver i jobben.
Primærmålgruppen er praksislærere ved praksisskoler som er tilknyttet lærerutdanninga.

Studieplan:

Skolerettet veiledningspedagogikk består av to emner på masternivå. Hvert emne er på 15 studiepoeng, totalt 30 studiepoeng. For å kvalifisere som praksisveileder etter de nasjonale målsettingene må du ta begge emnene.

Vær oppmerksom på at det kan forekomme faglig overlapp som utløser studiepoengreduksjon mellom emner på NTNU. Dette kan gjelde både mellom ulike videreutdanninger og mellom videreutdanning og grunnutdanning. Du er selv ansvarlig for å sjekke oppdaterte emnebeskrivelser for kommende studieår. Disse blir tilgjengeliggjort i løpet av mai via lenkene over. En eventuell studiepoengreduksjon vil fremkomme med overskrift «Studiepoengreduksjon» nederst i emnebeskrivelsen.

Studiet som helhet ivaretar ansvaret retningslinjene pålegger utdanningsinstitusjonene om å ha et samlet tilbud på minst 30 studiepoeng.

Emnet SKOLE6014 ivaretar kravet i nasjonale retningslinjer om at praksislærere i grunnskolelærerutdanninga (GLU) skal ha gjennomgått videreutdanning i praksisveiledning på minimum 15 studiepoeng.

I emnet SKOLE6015 er det lagt til rette for at deler av emnet (inntil 50 %) kan spisses inn mot praksisveiledning innenfor et spesielt lærerutdanningsprogram/skoleslag (grunnskolelærerutdanning/lektorprogrammet/yrkesfaglærerutdanning) eller mot arbeid som mentor. Valgmodulen vil inkludere arbeid med aksjonslæringsprosjekt i gruppe og selvvalgt pensum. Grad av tilrettelegging i form av egne undervisningsgrupper avhenger av antallet studenter som ønsker slik spesialisering.

Emne 1 må bestås før eksamen i emne 2.

Studiet er samlings- og nettbasert med tre samlinger per emne, på til sammen syv dager per semester. På samlingene varieres det mellom forelesninger, individuelt arbeid, gruppearbeid, diskusjoner og praktiske øvelser. Utforskende arbeidsformer og erfaringsbasert læring er sentralt. Mellom samlingene deltar studentene i nettbasert dialog og responsarbeid, samt arbeider med obligatoriske arbeidskrav og studielitteratur. Kontinuiteten i studiearbeidet og den løpende dialogen mellom deltakerne sikres gjennom obligatoriske arbeidskrav og utstrakt bruk av refleksjonsskriving. Det stilles store krav til egeninnsats.

Det er forarbeid til første samling. 

Datoer for høsten blir publisert i mars. Datoer for våren blir publisert i oktober.

Høsten 2024

Uke Dato
36 3.-4. september
38 Webinar (på nett): 19. september kl. 12.15-15.30
40 1.-2. oktober
44 Webinar (på nett): 29. oktober kl. 12.15-15.30
49 4.-5. desember

Våren 2025
Uke Dato
   

Oppstart kl. 08.30 første dag og avslutning kl. 15.30 siste dag for alle samlinger.

Eksamen

SKOLE6014 (Høst): Muntlig eksamen i gruppe med individuell vurdering

SKOLE6015 (Vår): Skriftlig-muntlig eksamen i gruppe med individuell vurdering

 

Du søker opptak via Utdanningsdirektoratet (udir.no). Søknadsperioden er fra 1. februar til 1. mars.

Utdanningsdirektoratet har frist til 30. april med å behandle søknadene som er godkjent av skoleeier.

NTNU vil deretter starte opptaket, og sende e-post til de som har blitt tildelt finansiering med beskjed om å registrere personopplysninger og sende inn dokumentasjon innen en gitt frist.  

Opptakskrav

  • Lærerutdanning eller tilsvarende på bachelornivå
  • Tilsetting i grunnskole eller videregående skole
  • Minimum 3 års praksis som lærer i skolen (praksis må være etter endt utdanning)
  • Veiledningsoppgaver på egen arbeidsplass i studieåret

Alle opptakskrav må dokumenteres. 

Krav til dokumentasjon

 

Studiet har ingen studieavgift.

Du må påregne kostnader til semesteravgift, pensum, reise og opphold.

Opptak og opptakskrav:
E-post: evuopptak@aud.ntnu.no
Tlf.: 73 59 77 01

Studieadministrasjon:
E-post: videre@ntnu.no
Tlf.: 73 59 66 43

Fagansvarlig:
Karen Birgitte Dille