course-details-portlet

SKOLE6014 - Veiledning i skolen av lærerstudenter og nyutdannede lærere, emne 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 6 timer

Faglig innhold

Emnets innhold handler om å teoretisere og praktisere som veileder for lærerstudenter og kollegaer i skolen, i første rekke som praksislærer og mentor. I emnets læringsfellesskap

 • gjør vi erfaringer med og reflekterer over hvordan vi gir handlingene som veiledere gjør, plass og betydning i lærerutdanninga og i de nyutdannedes introduksjon til lærerjobben
 • tenker vi om veileders intensjoner i arbeid med at lærerstudentene sosialiseres og lærer i skolen
 • viser vi at veileders oppmerksomhet omkring hvordan lærerstudentene handler og reflekterer som lærere i skolen, er en nødvendig refleksivitet for veileders funksjon
 • analyserer vi egen veilederpraksis og gjør erfaringer med og diskuterer hvordan vi kan utvikle utøvelsen av veilederprofesjonen

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten har

 • reflektert kunnskap om lærerprofesjonens kvalifisering og om lærerstudentens og den nyutdannedes identitet, læring og utvikling
 • solid kunnskap om metoder og redskaper som gjør at veileder kan velge relevante handlinger som støtter lærerstudenters og nyutdannedes læring og identitetsdannelse

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • vise ferdigheter i å planlegge, gjennomføre og kritisk vurdere kollektive arbeidsprosesser i skolen
 • anvende forsknings- og erfaringsbasert kunnskap om veiledning, relevante metoder og redskaper til å planlegge, støtte og vurdere lærerstudenters og nyutdannedes læring
 • identifisere og analysere yrkesetiske problemstillinger innenfor læreryrket og problematisere egen bruk av makt i veiledningsarbeid
 • begrunne, kritisk vurdere og videreutvikle egen veiledningspraksis

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har bærekraftig kunnskap om skolen og lærerprofesjonen og etiske utfordringer og dilemma knyttet til yrket og kan ta dette i bruk i veiledning
 • kan vurdere skolens funksjon som rettferdig utdanningsinstitusjon

Læringsformer og aktiviteter

Undervisninga er samlingsbasert. På samlingene vil det variere mellom forelesninger, individuelt arbeid, gruppearbeid, diskusjoner og praktiske øvelser. Utforskende arbeidsformer og erfaringsbasert læring er sentralt. Mellom samlingene deltar studentene i nettbasert dialog og responsarbeid, samt arbeider med obligatoriske arbeidskrav og studielitteratur. Det er i fire obligatoriske arbeidskrav i emnet som er nært knyttet til arbeidsoppgaver en har som mentor for nyutdannede lærere eller som praksislærer. Kontinuiteten i studiearbeidet og den løpende dialogen mellom deltakerne sikres gjennom obligatoriske arbeidskrav og utstrakt bruk av refleksjonsskriving. Det stilles store krav til egeninnsats.

Obligatoriske aktiviteter

 • Individuelt refleksjonsnotat om egen rolle
 • Fagtekst om kommunikasjon
 • Veiledet praksiselement
 • Refleksjon over bruk av redskaper i veiledning
 • 70 % deltakelse i samlinger

Mer om vurdering

Mer om vurdering

I alt fem arbeidskrav må være godkjent for å kunne framstille seg til eksamen:

 • Et arbeidskrav der studenten reflekterer over sin egen identitet og rolle som veileder.
 • Et arbeidskrav der studenten tar utgangspunkt i egen veiledning og fordyper seg i et tema innenfor kommunikasjon i veiledning (fagtekst).
 • Et arbeidskrav der studenten analyserer egen veiledning med fokus på samspillet med «den andre» (veiledet praksiselement).
 • Et arbeidskrav som inkluderer refleksjon over bruk av redskaper i veiledning.
 • 70% deltakelse på studiets samlinger.

Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent.

Vurderingsordning for emnet:

Skriftlig hjemmeeksamen over to dager som leveres digitalt. Første dag av eksamen får man utlevert et tema. Den andre dagen gjennomfører man en 6 timers hjemmeeksamen i det digitale eksamenssystemet Inspera.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
KOMPiS Skolerettet veiledningspedagogikk (KVEIL)

Forkunnskapskrav

Lærerutdanning eller tilsvarende på bachelornivå og tilsetting i grunnskole eller videregående skole. Minimum 3 års praksis som lærer. Det er en forutsetning for opptak at studenten har veiledningsoppgaver på egen arbeidsplass i studieåret.

Kursmateriell

Det blir lagd nettbasert kompendium i emnet for å lette tilgangen til bokkapitler og artikler som ikke er tilgjengelig på nett.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SKOLE6012 15.0 HØST 2020
SKOLE6016 15.0 HØST 2020
SKOLE6020 15.0 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Pedagogiske fag
 • Veiledningspedagogikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Administrativ enhet
Prorektor for utdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
12.01.2024

Innlevering
12.01.2024


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU