Relasjonsbasert klasseledelse

Relasjonsbasert klasseledelse

Videreutdanning, Trondheim

Studier EVU-faktaboks

Lærere ansatt i skolen kan søke vikar- eller stipendordning

Dette studietilbudet står ikke i Utdanningsdirektoratets studiekatalog. Lærere ansatt i skolen kan likevel søke om vikar- eller stipendordning gjennom Kompetanse for kvalitet (udir.no). Du må da selv:

  • søke i Udirs søkeportal (udir.no) om å delta i vikar- eller stipendordningen (velg "Annet studietilbud") innen 1. mars 2024.
  • i tillegg søke om studieplass direkte til NTNU innen gjeldende søknadsfrister (se "Hvordan søke opptak" på denne siden).

Søknaden må anbefales av rektor og godkjennes av skoleeier og Udir.

Søkeperioden hos Udir for kommende studieår er 1. februar til 1. mars.

Læreren og læringsmiljøet har avgjørende betydning for at eleven trives og utvikler seg faglig og sosialt. Lærerens evne til å lede elever og ta ansvar for gode relasjoner er viktig. Studiet styrker din kompetanse til å ta dette ansvaret i skolehverdagen, og gjør deg i stand til å utøve relasjonsbasert klasseledelse på en kunnskapsbasert og etisk forsvarlig måte.

Lærere, veiledere, rådgivere og skoleledere på alle nivå.

Det er særlig de relasjonelle prosessene som lærere går inn i sammen med elevene som er sentralt i studiet. Det legges hovedvekt på hvordan relasjonsbasert klasseledelse kan bidra til økt læring, bedre samarbeid og bedre læringsmiljø.

Utdanningsdirektoratet har valgt å satse på klasseledelse spesielt i ungdomsskolesatsningen (Skolebasert kompetanseutvikling på ungdomstrinnet 2012-2017). Dette videreutdanningstilbudet gir en mulighet for å arbeide i dybden med temaet klasseledelse.

Videreutdanningen er prosess- og opplevelsesorientert. Formen veksler mellom teoretiske opplegg og øvelser og øvelser med faglige perspektiver og refleksjon. Det legges stor vekt på deltakernes egne erfaringer og selvvalgte problemstillinger. 

Studieplan:

Relasjonsbasert klasseledelse er et samlingsbasert deltidsstudium over ett år som består av to emner, hvert på 15 studiepoeng:

Vær oppmerksom på at det kan forekomme faglig overlapp som utløser studiepoengreduksjon mellom emner på NTNU. Dette kan gjelde både mellom ulike videreutdanninger og mellom videreutdanning og grunnutdanning. Du er selv ansvarlig for å sjekke oppdaterte emnebeskrivelser for kommende studieår. Disse blir tilgjengeliggjort i løpet av mai via lenkene over. En eventuell studiepoengreduksjon vil framkomme med overskrift «Studiepoengreduksjon» nederst i emnebeskrivelsen.

Tre obligatoriske samlinger (totalt 7 samlingsdager) hvert semester ved NTNU i Trondheim.

Alle samlinger starter kl. 09.00 første dag og avsluttes kl. 16.00 siste dag. Mellom samlingene er det læringsaktiviteter på nett.

Studiet legger opp til samarbeid i grupper (selv om det også er mulig å arbeide individuelt). Vi oppfordrer til at flere lærere ved samme skole deltar for å arbeide sammen om refleksjon over og utvikling av egen praksis i skolen.

Eksamen:

Modul 1: Semesteroppgave som kan skrives i gruppe på to eller tre studenter, eller individuelt etter avtale. Semesteroppgaven vurderes til bestått / ikke bestått.

Modul 2: Prosjektoppgave som skrives i gruppe på to eller tre personer, eller individuelt etter avtale. Oppgaven kan være en fagartikkel basert på et prosjekt som er blitt gjennomført eller en teoretisk drøfting av aktuelle problemstillinger. Oppgaven teller 50 % av den endelige karakteren (bokstavkarakterer A-F). I tillegg holdes en individuell muntlig eksamen (20 min) som teller 50 % av den endelige karakteren. 

Eksamenskrav: Minimum 80% oppmøte på samlingene. For å kunne ta eksamen, må du ha levert og fått godkjent arbeidskrav som ligger til hver modul. Arbeidskravene omfatter skriftlige innleveringer, muntlige framlegg og utprøvinger i praksis. 

Lærere ansatt i skolen kan søke om finansiering (vikar- eller stipendordning) gjennom Utdanningsdirektoratet i perioden 1. februar - 1. mars. Du må da søke på "annet studietilbud" i Udirs søkeportal. Du må i tillegg søke opptak direkte til NTNU.

Søk opptak 

Søknadsfrist: 15. mai 2024

Opptakskrav:

Treårig høgskole- og/eller universitetsutdanning, samt minimum ett års relevant yrkespraksis.

Dokumentasjon på utdanning og yrkespraksis lastes opp når du søker til NTNU. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.

Krav til dokumentasjon

Studiet har begrenset antall plasser, og kvalifiserte søkere prioriteres etter søknadsdato ved opptak. Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall søkere.

Studieavgiften for høsten 2024 - våren 2025 er kr 34 000.
I tillegg kommer semesteravgift, utgifter til pensum og eventuelle reiser og opphold.

Avmelding og angrerett

Opptak og opptakskrav:
E-post: evuopptak@aud.ntnu.no
Tlf.: 73 59 77 01

Studieadministrasjon:
E-post: videre@ntnu.no
Tlf.: 73 59 66 43

Fagansvarlig:
Cecilie Haugen