Videreutdanning, Trondheim

Relasjonsbasert klasseledelse


Læreren og læringsmiljøet har avgjørende betydning for at eleven trives og utvikler seg faglig og sosialt. I dette perspektivet er lærerens evne til å lede elever og ta ansvar for gode relasjoner viktig. Studiet har til hensikt å styrke lærerens kompetanse til å ta dette ansvaret i skolehverdagen. Formålet med utdanningen er å gjøre deltakerne i stand til å utøve relasjonsbasert klasseledelse på en kunnskapsbasert og etisk forsvarlig måte.


Målgruppe

Lærere, veiledere, rådgivere og skoleledere på alle nivå.

Undervisningsform

Samlingsbasert deltidsstudium over ett år. Det er tre obligatoriske samlinger (totalt sju dager) per semester. Samlingene finner sted i Trondheim. I tillegg er det andre obligatoriske aktiviteter som er spesifisert i studieplanen.

Studiet legger opp til samarbeid i grupper (selv om det også er mulig å arbeide individuelt). Det oppfordres til at flere lærere ved samme skole deltar for å arbeide sammen om refleksjon over og utvikling av egen praksis i skolen.

Kursavgift

Kr. 20 000,-. I tillegg kommer semesteravgift, utgifter til pensum og utgifter i forbindelse med samlinger.

Hvordan søke opptak?

Søknadsfrist 12. august 2019.

Hvis du har søkt om finansiering gjennom Utdanningsdirektoratets "Kompetanse for kvalitet", må du i tillegg søke opptak til studiet direkte til NTNU ved å følge lenken over. 

Studiet har begrenset antall plasser, og kvalifiserte søkere vil bli prioritert etter søknadsdato ved opptak. Studiet vil ikke starte dersom det er for få søkere.

Opptakskrav

Treårig høgskole- og/eller universitetsutdanning, samt minimum ett års relevant yrkespraksis.

Dokumentasjon lastes opp når du søker til NTNU. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut. Krav til dokumentasjon

Praktisk informasjon


Studiets innhold

Studiet er på 30 studiepoeng og består av to moduler:

Emnekode Modul Studiepoeng
SKOLE6917 Modul 1 - Introduksjon til relasjonsbasert klasseledelse 15
SKOLE6918 Modul 2 - Klasseledelse, demokratiske utfordringer og motstand 15

Hva lærer du?

Det er særlig de relasjonelle prosessene som lærere går inn i sammen med elevene som er sentralt i studiet. Det legges hovedvekt på hvordan relasjonsbasert klasseledelse kan bidra til økt læring, bedre samarbeid og bedre læringsmiljø.

OECD viser til at det i norske klasserom er mye støy og mangel på arbeidsro. I den forbindelse har Utdanningsdirektoratet valgt å satse på klasseledelse spesielt i ungdomsskolesatsningen (Skolebasert kompetanseutvikling på ungdomstrinnet 2012-2017). Dette videreutdanningstilbudet gir en mulighet for å arbeide i dybden med temaet klasseledelse.

Videreutdanningen i relasjonell klasseledelse er prosess- og opplevelsesorientert. Formen veksler mellom teoretiske opplegg og øvelser og øvelser med faglige perspektiver og refleksjon. Det legges stor vekt på deltakernes egne erfaringer og selvvalgte problemstillinger. Både lærerens og elevens arbeid preges av spesielle rammer for praksis og må derfor også analyseres og drøftes ut fra en helhetlig sammenheng. Relasjonsbasert klasseledelse krever god innsikt i feltets kompleksitet.

» Læringsutbytte

Informasjon om samlinger

Det er totalt 7 samlingsdager fordelt på tre samlinger per modul / semester. I tillegg kommer eksamenssamling i muntlig for modul 2.

Høsten 2019
Uke Dato
37 9. - 10. september
40 30. september - 1. oktober
45 4. - 6. november
Våren 2020
Uke Dato
  Datoer kommer senere

Alle samlinger starter kl. 09.00 første dag og avsluttes kl. 16.00 siste dag.

Eksamen

Modul 1: Semesteroppgave som kan skrives i gruppe på to eller tre studenter, eller individuelt etter avtale. Semesteroppgaven vurderes til bestått / ikke bestått. Innleveringsfrist 29. november 2019.

Modul 2: Prosjektoppgave som skrives i gruppe på to eller tre personer (eller individuelt etter søknad til emneansvarlig). Oppgaven kan være en fagartikkel basert på et prosjekt som er gjennomført eller en teoretisk drøfting av aktuelle problemstillinger. Eksamensoppgaven gis bokstavkarakter. Oppgaven teller 50 % av den endelige karakteren. I tillegg holdes en individuell muntlig eksamen (20 min). Muntlig eksamen teller 50 % av den endelige karakteren. 

For å kunne ta eksamen, må du ha levert og fått godkjent arbeidskrav som ligger til hver modul. Arbeidskravene omfatter skriftlige innleveringer, muntlige framlegg og utprøvinger i praksis. Det er krav om 80 % oppmøte i undervisningen.

Kontakt

Administrativ kontaktperson:
Gunvor V. Singsaas
Telefon: 73 59 00 66
E-post: videre@ntnu.no

Faglig kontaktperson:
Cecilie Haugen

Les om betingelser for videreutdanning og praktisk informasjon knyttet til søknad og opptak, eksamen og livet som videreutdanningsstudent.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.