HVUT8030 - Psykososialt arbeid - ulike praksiser, teorier og etiske dilemmaer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 5 timer

Faglig innhold

Emnet retter søkelyset mot psykososialt arbeids ulike praksiser, teorier og etiske dilemmaer.

Sentrale undervisningstema er:

 • ulike former for forebyggende psykososialt arbeid.
 • tiltak som kan fremme beskyttelsesfaktorer og hemme risikofaktorer.
 • om ulike former for brukermedvirkning og bruker styring.
 • om ulike former for kriser og krisehåndtering.
 • kommunikasjon i ulike sammenhenger.
 • aktiviteter i psykososialt arbeid.
 • ulike fags faglige perspektiver og arbeidsmåter.
 • etiske problemstillinger

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenter som har fullført emnet har:

 • kunnskap om forebyggende og helsefremmende psykososialt arbeid
 • kunnskap om kartlegging av psykososiale risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer i lokalmiljøet.
 • kunnskap om tiltak som forsterker muligheter og evner til medvirkning og mestring i eget liv.
 • kunnskap om behov - og brukerstyrte tiltak.
 • kunnskap om kriser, mekling og konflikthåndtering
 • kunnskap om å styrke og myndiggjøre private nettverk, oppvekstmiljø og lokalsamfunn.
 • kunnskap om samtale og arbeid med risikoutsatt barn og unge.
 • kunnskap om bruk av aktiviteter i psykososialt arbeid med barn og unge.
 • kunnskap om arbeidsmåter og handlingsalternativer sett fra ulike faglige perspektiver med barn og unge med psykiske problemer.
 • kunnskap om de ulike fagenes teorier og arbeidsmåter for å fremme barn og unges psykososiale helse.

 

Ferdigheter

Studenter som har fullført emnet kan:

 • kartlegg psykososiale risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer i lokalmiljøet.
 • bidra til iverksettelse av tiltak som forsterker muligheter og evner til medvirkning og mestring i eget liv.
 • bidra til tiltak som forsterker muligheter og evner til medvirkning og mestring i eget liv.
 • identifisere behov og brukerstyrte tiltak.
 • iverksette og delta i håndtering av kriser, mekling og konflikthåndtering
 • anvende kunnskap for å styrke og myndiggjøre private nettverk, oppvekstmiljø og lokalsamfunn.
 • anvende kunnskap om samtale og arbeid med risikoutsatt barn og unge.
 • anvende kunnskap om bruk av aktiviteter i psykososialt arbeid med barn og unge.

 

Generell kompetanse

Studenter som har fullført emnet har:

 • kunnskaper og ferdigheter til å kartlegge, identifisere og styrke ressurser i hjem, barnehage, skole og nærmiljø som øker barn og ungdoms evner til å mestre belastendepsykososiale levekår, og kjenne til ulike strategier og arbeidsmåter som minsker slike psykososiale belastninger
 • kompetanse i å etablere og inngå i helsefremmende og mestringsskapende relasjoner med barn, ungdom og deres familier med utgangspunkt i deres ønsker og behov
 • kompetanse til å identifisere og bistå barn, ungdom og unge voksne som har behov for psykiatrisk omsorg og behandling
 • kompetanse om eget ansvarsområde og evne til å anvende eget fags særegne bidrag i psykososialt arbeid med barn, ungdom og unge voksne

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid og egenstudier

Obligatoriske aktiviteter

 • Arbeidskrav 1

Mer om vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge (HSVPABU)

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Pensum publiseres i Blackboard ved oppstart av emnet

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 26.04.2018 09:00
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100 07.06.2018 09:00
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.