HVUT8029 - Organisering og samordning av tjenestetilbudene til barn og ungdom

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 5 dager

Faglig innhold

 • lovgivning, organisering, forvaltning og samordning av kommunale, regionale, fylkeskommunale og statlige tiltak for barn og ungdom som opplever psykososiale vansker og rusproblemer
 • tverrfaglig og tverretatlig samarbeid - om samarbeid og ansvarsdeling, både mellom tjenester og nivåer
 • samarbeidskunnskap - om ulike faggruppers kunnskaper og ansvarsområder.

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • tverrfaglig og tverretatlig samarbeid
 • barnets beste - historiekritiske beskrivelser av utviklingen tjenester og fritidstilbudet til barn og unge
 • menneskerettigheter,
 • barnekonvensjonen og andre konvensjoner særlig med henblikk på barns rettigheter
 • nasjonale lover av relevans for barns oppvekst,
 • lov om barn og foreldre, lov om vergemål for myndige, barnehageloven, opplæringsloven, lov om barneverntjenester, lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, lov om spesialisthelsetjenesten, lov om psykisk helsevern, lov om pasient- og brukerrettigheter, lov om helsepersonell, forvaltningsloven med forskrifter
 • regjeringens strategiplan for barns- og unges psykiske helse
 • frivillige, selvhjelps- og brukerstyrte tjenester

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan redegjøre for sentral lovgivning som regulerer ansvaret for barns oppvekst og utvikling
 • kan redegjøre for barnets med- og selvbestemmelsesrett i personlige forhold
 • kan redegjøre for organiseringen av hjelpeapparatet og for forvaltningen av de ulike tjenester
 • kan redegjøre for foreldres ansvar for barnets oppvekst og utvikling og for samarbeid mellom foreldre og hjelpeapparatet for å sikre barns rettigheter.
 • kan redegjøre for taushetsplikt og anvendelsen av den som ramme for tverretatlig samarbeid

 

Generell kompetanse

 • Organisering av tjenestetilbudene til barn og ungdom

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid og selvstudium.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge (HSVPABU)

Forkunnskapskrav

Bachelorgrad (eller tilsvarende) innenfor et relevant fagområde. Direkte arbeid med barn og unge i minst halv stilling.

Kursmateriell

Pensum publiseres i Blackboard ved oppstart av emnet

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen** 100/100

Utlevering
01.12.2017

Innlevering
07.12.2017

Høst UTS Hjemmeeksamen 100/100
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
 • ** Dette er en digital eksamen: Innlevering via Inspera https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+hjemmeeksamen+-+for+studenter
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.