×

Lærerspesialist i matematikk for 8.-10. trinn

Videreutdanning, Trondheim

Lærerspesialist i matematikk for 8.-10. trinn


Lærerspesialistutdanning - ingress

Pilotprosjekt i regi av Utdanningsdirektoratet. Studieåret 2018/2019 er siste studieår hvor dette tilbys.

NTNU, i samarbeid med Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen, tilbyr lærerspesialistutdanning i matematikk. Videreutdanningen er et tilbud til lærere på 8.-10. trinn som ønsker en faglig karriere innenfor skoleutvikling i matematikk, samtidig som de beholder undervisning som sin hovedoppgave. Dette er fortrinnsvis et tilbud for lærere på ungdomstrinnet. Tilbudet er på 60 studiepoeng og gjennomføres over to år med oppstart i høstsemesteret. Studietilbudet er en pilot (utprøving), og utvalgte kommuner blir invitert av Utdanningsdirektoratet til å søke om deltakelse.

Lærerspesialistutdanning - bilde

Foto: lærer-elev-interaksjon

Lærerspesialistutdanning - om studiet

Målet er at studentene gjennom studiet skal utvikle kunnskap i matematikk og matematikkdidaktikk og kompetanse til å kunne utøve en faglig lederrolle i skolen og lærerkollegiet. Det matematiske faginnholdet er hovedsakelig hentet fra algebra, funksjoner og geometri. Viktige fagdidaktiske tema er algebraisk tenkning og algebra som et språk, funksjonsbegrepet og bruk av funksjoner i matematisk modellering i skolen og resonnement i geometri. Overgripende fagdidaktiske tema er teorier for læring og undervisning av matematikk, vurdering, og bruk av IKT i matematikkopplæringen. Veiledning og faglig ledelse er en gjennomgående del av studietilbudet. Studentene forventes å ta i bruk den kompetansen de utvikler underveis, og studiet inneholder arbeidskrav knyttet til observasjon og analyse av matematikkundervisning, samarbeid med og veiledning av kolleger, samt ledelse av utviklingsprosjekt på egen skole.

Studiet er på masternivå og kan søkes innpasset i en masterutdanning. Opptaksgrunnlag og innpassing vurderes av opptaksinstitusjonen i hvert enkelt tilfelle. Studiet er samlingsbasert, med oppgaver og nettbasert veiledning mellom samlingene.

Studieåret 2018/2019 er siste studieår hvor denne "piloten" tilbys.

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning, minimum 60 studiepoeng i matematikk/matematikkdidaktikk og minst fem års praksis som matematikklærer på ungdomstrinnet (8.-10. trinn).

Dette er fortrinnsvis et tilbud for lærere på ungdomstrinnet, men det vil bli åpnet for mellomtrinnet (5.-7. trinn) dersom det blir ledige plasser, og da vil arbeidspraksis fra 5.-7. trinn gjelde.

Prøveordning videreføres

Lærerspesialistutdanning i matematikk ble opprettet av Utdanningsdirektoratet som en prøveordning ("pilot"). Ordningen forlenges og videreutvikles. Les mer på Utdanningsdirektoratets nettsider (udir.no).


Studiets innhold

1. studieår

Emnekode Tittel Studiepoeng Semester
SKOLE6931 Læring og undervisning i matematikk på ungdomstrinnet 15 Høst/Vår
SKOLE6932 Profesjonsutvikling for lærerspesialister 7,5 Høst
SKOLE6933  Forskningsmetoder 7,5 Vår

2. studieår

Emnekode Tittel Studiepoeng Semester
SKOLE6934  Matematisk modellering - et verktøy i undervisningen 15 Høst/Vår
SKOLE6935  Vurdering og IKT 7,5 Høst
SKOLE6936  Geometri i skolen  7,5 Vår

Gjennomgående tema i emnene:

  • Skoleutvikling i matematikk
  • Lære å lede og drive utviklingsprosjekter som omhandler matematikkfaget

 Viktige fagdidaktiske tema:

  •     Algebraisk tenkning og algebra som språk for å uttrykke generalitet og relasjoner mellom størrelser; funksjonsbegrepet og bruk av funksjoner knyttet til matematisk modellering i skolen; resonnement i geometri; bruk av IKT i matematikklæringen; og vurdering for læring.

 Viktig tema for området utviklingsarbeid:

  •     Forståelse for hvordan de grunnleggende arbeids-prosessene i skolen kan endres og utvikles for å forbedre undervisning og læring i matematikk.

Læringsutbytte for Videreutdanning til lærerspesialist i matematikk for ungdomstrinnet


Kontakt

Kontakt

Kontaktperson:
Elin Bø Morud
E-post: elin.morud@plu.ntnu.no

Faglig kontaktperson:

Heidi Strømskag

Videre studier?

Videre studier?

Etter at du har fullført lærerspesialist videreutdanning kan du studere videre og ta en lærerspesialist mastergrad, også den på deltid. 

Krysspublisert! - NTNU VIDERE

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.