Videreutdanning, Trondheim

Videreutdanning til lærerspesialist i matematikk for ungdomstrinnet

– Trinn 8-10

NTNU, i samarbeid med Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen, tilbyr lærerspesialistutdanning i matematikk. Videreutdanningen er et tilbud til lærere på 8.-10. trinn som ønsker en faglig karriere innenfor skoleutvikling i matematikk, samtidig som de beholder undervisning som sin hovedoppgave. Dette er fortrinnsvis et tilbud for lærere på ungdomstrinnet, men det vil bli åpnet for mellomtrinnet (5.-7. trinn) dersom det blir ledige plasser. Tilbudet er på 60 studiepoeng og gjennomføres over to år med oppstart i høstsemesteret. Studietilbudet er en pilot (utprøving), og utvalgte kommuner blir invitert av Utdanningsdirektoratet til å søke om deltakelse.

Foto: lærer-elev-interaksjon

Målet er at studentene gjennom studiet skal utvikle kunnskap i matematikk og matematikkdidaktikk og kompetanse til å kunne utøve en faglig lederrolle i skolen og lærerkollegiet. Det matematiske faginnholdet er hovedsakelig hentet fra algebra, funksjoner og geometri. Viktige fagdidaktiske tema er algebraisk tenkning og algebra som et språk, funksjonsbegrepet og bruk av funksjoner i matematisk modellering i skolen og resonnement i geometri. Overgripende fagdidaktiske tema er teorier for læring og undervisning av matematikk, vurdering, og bruk av IKT i matematikkopplæringen. Veiledning og faglig ledelse er en gjennomgående del av studietilbudet. Studentene forventes å ta i bruk den kompetansen de utvikler underveis, og studiet inneholder arbeidskrav knyttet til observasjon og analyse av matematikkundervisning, samarbeid med og veiledning av kolleger, samt ledelse av utviklingsprosjekt på egen skole.

Studiet er på masternivå og kan søkes innpasset i en masterutdanning - (opptaksgrunnlag og innpassing vurderes av opptaksinstitusjonen i hvert enkelt tilfelle). Studiet er samlingsbasert, med oppgaver og nettbasert veiledning mellom samlingene.

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning, minimum 60 studiepoeng i matematikk/matematikkdidaktikk og minst fem års praksis som matematikklærer på ungdomstrinnet (8.-10. trinn).

Dette er fortrinnsvis et tilbud for lærere på ungdomstrinnet, men det vil bli åpnet for mellomtrinnet (5.-7. trinn) dersom det blir ledige plasser, og da vil arbeidspraksis fra 5.-7. trinn gjelde.

Prøveordning videreføres

Videreutdanning til lærerspesialist er opprettet som en prøveordning som i 2017 forlenges og videreutvikles. Les mer om ordningen på Utdanningsdirektoratets nettsider (udir.no).


Emneoversikt

 Høst

 Vår

 Høst

 Vår

SKOLE6931 Læring og undervisning i matematikk (15 sp)

 

SKOLE6934 Matematisk modellering - et verktøy i undervisningen(15 sp)

 

SKOLE6932 Profesjonsutvikling for lærerspesialister
(7,5 sp)

SKOLE6933 Forskningsmetoder
(7,5 sp)

SKOLE6935 Vurdering og IKT
(7,5 sp)

SKOLE6936 Geometri i skolen
(7,5 sp)

 

Gjennomgående tema i emnene:

  • Skoleutvikling i matematikk
  • Lære å lede og drive utviklingsprosjekter som omhandler matematikkfaget

 Viktige fagdidaktiske tema:

  •     Algebraisk tenkning og algebra som språk for å uttrykke generalitet og relasjoner mellom størrelser; funksjonsbegrepet og bruk av funksjoner knyttet til matematisk modellering i skolen; resonnement i geometri; bruk av IKT i matematikklæringen; og vurdering for læring.

 Viktig tema for området utviklingsarbeid:

  •     Forståelse for hvordan de grunnleggende arbeids-prosessene i skolen kan endres og utvikles for å forbedre undervisning og læring i matematikk.

Læringsmål for Videreutdanning til lærerspesialist i matematikk for ungdomstrinnet


Fri, 17 Feb 2017 16:05:01 +0100

Kontakt

Kontaktperson:
Elin Bø Morud
E-post: elin.morud@plu.ntnu.no

Faglig kontaktperson:

Heidi Strømskag

Videreutdanning til lærerspesialist er et pilotprosjekt i regi av Udir, og det er skoleeier som må søke om å få aktuelle lærere med i prosjektet. Les mer på Utdanningsdirektoratets nettsider (udir.no)

Universitetet i Stavanger (UiS) tilbyr videreutdanning til lærerspesialist i norsk med vekt på lese- og skriveopplæring. Les mer om tilbudet på UiS sine nettsider (uis.no).

Samlinger våren 2018 


Kull 1 (oppstart høst 2016):

  • Samling 1: 29.-31. januar
  • Samling 2: 12.-14. mars
  • Samling 3: 2.-4. mai

Kull 2 (oppstart høst 2017):

  • Samling 1: 1.-2. februar
  • Samling 2: 14.-15.-16. mars
  • Samling 3: 25.-26.-27. april

Wed, 15 Nov 2017 16:14:16 +0100

Meld deg på nyhetsbrev!

Få inspirasjon og informasjon om å studere som voksen.

Fornavn
Etternavn
Epostadresse