×

Videreutdanning til lærerspesialist i matematikk for ungdomstrinnet

Videreutdanning, Trondheim

Videreutdanning til lærerspesialist i matematikk for ungdomstrinnet

– Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten har

 • avansert kunnskap innenfor sentrale deler av matematikkdidaktikk og i utvalgte matematikkfaglige tema
 • avansert kunnskap om ulike læringsteorier som er relevante for matematikk-undervisning på 8.-10. trinn
 • inngående kunnskap om nyere matematikkdidaktisk forskning med spesiell relevans for matematikkundervisning på 8.-10. trinn
 • avansert kunnskap om veiledningsformer og utviklingsarbeid  og hvordan disse kan bidra til endring og utvikling av matematikkundervisningen i skolen
 • inngående kunnskap om sentrale vitenskapelige metoder i matematikkdidaktisk forskning

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • anvende matematisk kunnskap til å analysere faglige problemstillinger i matematikk innenfor 8.-10. trinn
 • med basis i teori; designe, implementere og analysere undervisningssekvenser i et gitt matematisk tema innenfor 8.-10. trinn
 • bruke relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid på en selvstendig måte
 • samarbeide med og lede og veilede kolleger i prosjekter med sikte på å utvikle matematikkundervisning innenfor 8.-10. trinn.

Generell kompetanse

Kandidaten kan

 • tilegne seg ny kunnskap på områder innenfor både matematikk og matematikkdidaktikk og kunne anvende denne i undervisning av matematikk
 • designe og gjennomføre empiriske undersøkelser knyttet til matematikkundervisning innenfor 8.-10. trinn
 • bidra til forskningsbasert utvikling av matematikkundervisning i samarbeid med kolleger
 • formidle resultater fra empiriske undersøkelser knyttet til skolens matematikkundervisning innenfor 8.-10. trinn
 • kommunisere om fagdidaktiske problemstillinger med forskere, lærere og allmennheten