Videreutdanning, Trondheim

Matematikk (DELTA)


Fullført 60 studiepoeng fra Matematikk DELTA, sammen med godkjent lærerutdanning, kvalifiserer til undervisningskompetanse i matematikk på trinnene 8.-13. Studiet gir også et godt grunnlag for videre studier i matematikk eller andre studier som krever en solid bakgrunn i matematikk.

Målgruppe

Lærere eller andre som ønsker å oppgradere sine kunnskaper i matematikk, eller vil ta studiet som en del av et bachelorstudium i matematikk eller andre realfag. Studiet passer spesielt godt for lærere som ønsker videreutdanning i matematikk.

Undervisningsform

Nettbasert med samlinger i Trondheim. Hvert kurs har to obligatoriske samlinger à to dager hvert semester med unntak av emnet MA6060 som har tre samlinger. Mellom samlingene arbeider faglærere og studenter sammen ved hjelp av en elektronisk læringsplattform. I de fleste emnene tilbys videoforelesninger på nett som et supplement til lærebøkene og andre undervisningsressurser.

Obligatorisk aktivitet er oppgitt i studieplanen. Undervisningsplanen for hvert semester angir frister for innlevering og antall arbeider som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. 

Kursavgift

Kr 4000,- per 7,5 studiepoeng. I tillegg kommer semesteravgift, pensumlitteratur og utgifter til reise og opphold i forbindelse med samlinger og eksamener. Lærere ansatt i skolen kan søke støtte til å ta videreutdanning.

Hvordan søke opptak?

Lærere ansatt i skolen: Du kan søke finansiering via Utdanningsdirektoratets nettsider (udir.no) i perioden 1. februar til 1. mars. Du må også søke opptak til NTNU via kursenes nettsider innen søknadsfristen for det enkelte kurs.

Andre: Søk opptak via kursenes nettsider. Søknadsfrist for vårkursene er 1. desember og for høstkursene 1. juni.

Opptakskrav

Med unntak av emnene MA6060 Innføring i teorier for kunnskap og læring i matematikk og EDU6002 Matematikkdidaktikk kreves spesiell studiekompetanse (REALFA) med fordypning i realfag fra videregående skole. Søkere som ikke fyller opptakskravene, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

For opptak til EDU6002 Matematikkdidaktikk kreves minst 30 studiepoeng matematikk på et nivå som tilsvarer de andre matematikkemnene i DELTA-programmet (MA6060 ikke medregnet) samt tilgang til egen matematikkpraksis i skolen. For opptak til emnet MA6060 Innføring i teorier for kunnskap og læring i matematikk kreves det matematikkunnskaper tilsvarende minst R1 fra videregående skole, godkjent lærerutdanning og tilgang til egen matematikkpraksis i skolen.

Anbefalte forkunnskaper

Det er en fordel å ha fordypning i matematikk som tilsvarer R2 fra videregående skole. Se emnebeskrivelsene i studieplanen og informasjon på denne siden for detaljer om hvilke emner som bygger på hverandre.


Studiets innhold

Tilbudet er organisert som et modulbasert deltidsstudium med emner på 7,5 studiepoeng, med normal studieprogresjon på 15 studiepoeng per semester. Forslag til studieprogresjon er beskrevet på denne siden. Dersom man følger anbefalt emnesammensetning vil undervisningen i emnene som gis på samlingene være tilnærmet kollisjonsfrie. Om man velger å følge en annen emnesammensetning enn den som anbefales, må studenten være klar over at det kan stå oppstå kollisjoner.

Du bestemmer selv hvor mange kurs du vil ta hvert semester. Det er også mulig å ta enkeltkurs.

Emnekode Emner Studiepoeng
MA6401 Geometri 7,5
MA6101 Grunnkurs i analyse I 7,5
MA6102 Grunnkurs i analyse II 7,5
MA6060 Innføring i teorier for kunnskap og læring i matematikk 7,5
MA6202 Lineær algebra med anvendelser 7,5
MA6201 Lineær algebra og geometri 7,5
EDU6002 Matematikkdidaktikk 7,5
ST6101 Sannsynlighetsregning og statistikk 7,5
ST6201 Statistiske metoder 7,5
MA6301 Tallteori 7,5

Les mer om kursene og se når de tilbys
 

»Generelt læringsutbytte for Matematikk DELTA 

Progresjon

Når man setter sammen et studieløp, er det viktig å være oppmerksom på at flere av emnene bygger på hverandre.

 • MA6102 Grunnkurs i analyse II bygger på MA6101 Grunnkurs i analyse I.
 • MA6202 Lineær algebra med anvendelser bygger på MA6201 Lineær algebra og geometri.
 • ST6201 Statistiske metoder bygger på ST6101 Sannsynlighetsregning og statistikk.
 • Det anbefales å ta ST6101 Sannsynlighetsregning og statistikk etter MA6101 Grunnkurs i analyse I.
 • Det anbefales å ta MA6401 Geometri etter MA6301 Tallteori, og helst mot slutten av studiet.
 • Det anbefales å ta MA6060 Innføring i teorier for kunnskap og læring i matematikk etter eller samtidig med MA6101 Grunnkurs i analyse I.
 • Det anbefales å ta flest mulig av matematikkemnene og helst også MA6060 Innføring i teorier for kunnskap og læring i matematikk før EDU6002 Matematikkdidaktikk.

Studenter som har bestått eksamen i matematiske emner fra før, kan søke om å få disse innpasset i DELTA-studiet. Vi anbefaler alle våre studenter å søke om innpassing hvis man har emner i matematikk fra tidligere, ettersom dette gjør det enklere for oss å anbefale emner og emnekombinasjoner.

Undervisningskompetanse

For lærere i ungdomsskolen vil MA6060 Innføring i teorier for kunnskap og læring i matematikk og EDU6002 Matematikkdidaktikk sammen med seks disiplinfaglige emner gi et godt grunnlag for å undervise i matematikk.

For lærere i videregående skole anbefales 60 studiepoeng disiplinfaglige emner og MA6060 Innføring i teorier for kunnskap og læring i matematikk og/eller EDU6002 Matematikkdidaktikk i tillegg.

Studiestart om høsten vil gi en naturlig progresjon. Planen nedenfor passer godt for dem som ønsker undervisningskompetanse for videregående skole, og som vil ta alle åtte emnene på to år:

 
1. semester (høst)
 • MA6101 Grunnkurs i analyse I
 • MA6301 Tallteori
2. semester (vår)
 • MA6102 Grunnkurs i analyse
 • ST6101 Sannsynlighetsregning og statistikk
3. semester (høst)
 • MA6201 Lineær algebra og geometri
 • ST6201 Statistiske metoder
4. semester (vår)
 • MA6202 Lineær algebra med anvendelser
 • MA6401 Geometri

Undervisning og utstyr:

Undervisningen er nettbasert og studentene får tett oppfølging med oppgaveregning og veiledning underveis. DELTA benytter Blackboard som læringsstøttesystem.

Du trenger lærebøker, godkjent kalkulator og tilgang til en datamaskin med skanner og internett. Det skal leveres skannede dokumenter i PDF-format.

Eksamen:

Skriftlige eksamener avholdes i Trondheim. Se studieplanen for mer informasjon om eksamensformer. Det vil ikke tilbys lokal eksamen.

 

NB! Statens finansieringsandel under vikarordningen innenfor strategien Kompetanse for kvalitet gjør at det er ekstra gunstig for skoleeier å la lærere ta videreutdanning i matematikk, naturfag, fysikk og kjemi. Les mer om finansiering og hvordan du søker om støtte.

Kontakt

Administrativ kontaktperson:
Linda Bjørgan
E-post: videre@ntnu.no
Telefon: 73 59 14 33

Faglig kontaktperson:
Professor Frode Rønning

Gjør heltallene levende

Portrett av foreleser på Tallteori, Øystein Skartsæterhagen.

Øystein Skartsæterhagen foreleser på Tallteori som inngår i Matematikk DELTA og får gode skussmål fra studentene. Selv mener han mye av grunnen ligger i detaljerte og forståelige forelesningsnotater. Les mer... 

Les om betingelser for videreutdanning og praktisk informasjon knyttet til søknad og opptak, eksamen og livet som videreutdanningsstudent.

Meld deg på nyhetsbrev

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og å studere som voksen.