Matematikk (DELTA)

Matematikk (DELTA)

Videreutdanning, Trondheim

Foto: Mostphotos

Studier EVU-faktaboks

Lærere ansatt i skolen kan søke vikar- eller stipendordning

Dette studietilbudet står ikke i Utdanningsdirektoratets studiekatalog. Lærere ansatt i skolen kan likevel søke om vikar- eller stipendordning gjennom Kompetanse for kvalitet (udir.no). Du må da selv:

 • søke i Udirs søkeportal (udir.no) om å delta i vikar- eller stipendordningen (velg "Annet studietilbud") innen 1. mars 2024.
 • i tillegg søke om studieplass direkte til NTNU innen gjeldende søknadsfrister (se "Hvordan søke opptak" på denne siden).

Søknaden må anbefales av rektor og godkjennes av skoleeier og Udir.

Søkeperioden hos Udir for kommende studieår er 1. februar til 1. mars.

DELTA består av emner i matematikk som til sammen gir solid kompetanse for å kunne undervise matematikk i ungdomsskolen og i videregående skole. Det passer dermed godt for lærere som ønsker videreutdanning i matematikk.

DELTA gir også et godt grunnlag for videre studier i matematikk og statistikk eller andre studier som krever en solid bakgrunn i matematiske fag.

DELTA er et samlings- og nettbasert studium som består av emner på 7,5 studiepoeng, noe som gjør det lett å tilpasse til og bygge på tidligere utdanning.

Studiet gir solid fagkompetanse for å kunne undervise matematikk i ungdomsskolen og i videregående skole, og passer dermed for lærere som ønsker videreutdanning i matematikk.

Studiet gir også et godt grunnlag for videre studier i matematikk og statistikk eller andre studier som krever en solid bakgrunn i matematiske fag.

Emnene i DELTA Matematikk er også tilgjengelige i UNG-ordningen, som er et tilbud for elever i videregående skole som har forsert R1+R2 senest i andre klasse i videregående skole med best eller nest beste karakter.

Læringsutbytte

En student som har fullført programmet, forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap
Kandidaten:

 • har solide grunnkunnskaper i matematikk og statistikk
 • er fortrolig med generaliseringer og matematisk argumentasjon

Ferdigheter
Kandidaten kan:

 • bruke matematisk formalisme og terminologi i arbeid med matematikk
 • anvende matematiske og statistiske metoder og teknikker på varierte problemstillinger (både praktiske og teoretiske)

Generell kompetanse
Kandidaten kan:

 • fornye og videreutvikle sin faglige kompetanse
 • forstå matematikkens rolle i et lokalt og globalt samfunnsperspektiv

Se den enkelte kursside for emnebeskrivelse og læringsutbytte for hvert enkelt emne.

Studiet er bygd opp av enkeltemner på 7,5 studiepoeng.

Studieprogrammet KOMPiS Matematikk DELTA gir solid fagkompetanse for å kunne undervise matematikk i ungdomsskolen og i videregående skole, inkludert programfagene R1/R2 og S1/S2. Studieprogrammet passer dermed godt for lærere som ønsker videreutdanning i matematikk. Studiet gir også et godt grunnlag for videre studier i matematikk og statistikk eller andre studier som krever en solid bakgrunn i matematiske fag.

Emnene som inngår kan inngå i en årsenhet i matematikk og statistikk som igjen kan brukes som del av et bachelorstudium i matematikk eller andre realfag. De åtte emnene MA6101 Grunnkurs i analyse 1, MA6102 Grunnkurs i analyse 2, MA6201 Lineær algebra og geometri, MA6202 Lineær algebra med anvendelser, MA6301 Tallteori, MA6401 Geometri, ST6101 Sannsynlighetsregning og statistikk og ST6201 Statistiske metoder tilsvarer emner som inngår, eller kan inngå, i bachelorstudiet i matematikk og i lektorutdanning i realfag 8-13. 

Emnene i KOMPiS Matematikk DELTA gis i tett samarbeid med forelesere/fagstab for tilsvarende emner som foreleses på campus, i de tilfellene der parallelle campusemner finnes.   

Forslag til studieprogresjon er beskrevet på denne siden. Dersom man følger anbefalt emnesammensetning vil undervisningen i emnene som gis på samlingene være tilnærmet kollisjonsfrie. Om man velger å følge en annen emnesammensetning enn den som anbefales, må studenten være klar over at det kan stå oppstå kollisjoner.

Du bestemmer selv hvor mange kurs du vil ta hvert semester. Det er også mulig å ta enkeltkurs. Når man setter sammen et studieløp er det viktig å være oppmerksom på at flere av emnene bygger på hverandre eller at det kan være en fordel å ta noen emner i bestemt rekkefølge.

Les mer om kursene og se når de tilbys

Vær oppmerksom på at det kan forekomme faglig overlapp som utløser studiepoengreduksjon mellom emner på NTNU. Dette kan gjelde både mellom ulike videreutdanninger og mellom videreutdanning og grunnutdanning. Du er selv ansvarlig for å sjekke oppdaterte emnebeskrivelser for kommende studieår. Disse blir tilgjengeliggjort i løpet av mai via lenkene over. En eventuell studiepoengreduksjon vil fremkomme med overskrift «Studiepoengreduksjon» nederst i emnebeskrivelsen.

Progresjon

Når man setter sammen et studieløp, er det viktig å være oppmerksom på at flere av emnene bygger på hverandre.

 • MA6102 Grunnkurs i analyse 2 bygger på MA6101 Grunnkurs i analyse 1
 • MA6202 Lineær algebra med anvendelser bygger på MA6201 Lineær algebra og geometri.
 • ST6201 Statistiske metoder bygger på ST6101 Sannsynlighetsregning og statistikk.
 • Det anbefales å ta ST6101 Sannsynlighetsregning og statistikk etter eller samtidig med MA6101 Grunnkurs i analyse 1.
 • Det anbefales å ta MA6401 Geometri etter MA6301 Tallteori og etter MA6201 Lineær algebra og geometri.

Nettdiskusjoner, øvinger, oppdrag knyttet til egen praksis og fysiske samlinger i Trondheim. Hvert emne har to eller tre fysiske samlinger, og hver samling har to eller tre dagers varighet. 

Mellom samlingene arbeider faglærere og studenter sammen ved hjelp av en elektronisk læringsplattform. I de fleste emnene tilbys videoforelesninger på nett som et supplement til lærebøkene og andre undervisningsressurser. 

Obligatorisk øvingsopplegg må være fullført for å fremstille seg til eksamen.

Studiestart om høsten vil gi en naturlig progresjon.

Planen nedenfor er et eksempel på hvordan man kan bygge opp til 60 studiepoeng matematikk og statistikk på to år:

 
1. semester (høst)
 • MA6101 Grunnkurs i analyse 1
 • MA6301 Tallteori
2. semester (vår)
 • MA6102 Grunnkurs i analyse 2
 • ST6101 Sannsynlighetsregning og statistikk
3. semester (høst)
 • MA6201 Lineær algebra og geometri
 • ST6201 Statistiske metoder
4. semester (vår)
 • MA6202 Lineær algebra med anvendelser
 • MA6401 Geometri

 

 

Eksamen

Skriftlige eksamener avholdes i Trondheim. Se den enkelte kursnettside for mer informasjon om eksamensformer. Det vil ikke tilbys lokal eksamen.

Søk opptak via kursenes nettsider

Søknadsfrist for høstkursene er 1. juni. Søknadsfrist for vårkursene er 1. desember.

Høstkursene blir søkbare i mars, og vårkursene i oktober.

Lærere ansatt i skolen kan søke om finansiering (vikar- eller stipendordning) gjennom Utdanningsdirektoratet i perioden 1. februar - 1. mars. Du må da søke på "Annet studietilbud" i Udirs søkeportal. Du må i tillegg søke opptak direkte til NTNU.

Opptakskrav 

For opptak til emnene MA6101 Grunnkurs i analyse 1, MA6102 Grunnkurs i analyse 2, MA6201 Lineær algebra og geometri, MA6202 Lineær algebra med anvendelser, MA6301 Tallteori, MA6401 Geometri, ST6101 Sannsynlighetsregning og statistikk og ST6201 Statistiske metoder kreves spesiell studiekompetanse med fagene R1 og R2.

Krav til dokumentasjon

Anbefalte forkunnskaper

Se hvert enkelt emne sin nettside for informasjon om anbefalte forkunnskaper med tanke på å sette sammen en gjennomførbar rekkefølge i studiet. Se ellers studieplan og anbefalinger på denne nettsiden under "Progresjon" for ytterligere informasjon.

Hvis du har bestått eksamen i matematiske emner fra før, kan du søke om å få disse innpasset i DELTA-studiet. Vi anbefaler å søke om innpassing hvis man har emner i matematikk fra tidligere, ettersom dette gjør det enklere for oss å foreta faglige anbefalinger når det gjelder valg av emner og emnekombinasjoner. Kontaktperson når det gjelder søknad om innpassing eller spørsmål om overlapp er Anniken Skotvoll ved IE-fakultetet.

Les om betingelser for videreutdanning og praktisk informasjon knyttet til søknad og opptak, eksamen og livet som videreutdanningsstudent.

DELTA er gratis, men du må betale semesteravgift, og selv dekke utgifter til pensumlitteratur og utgifter til reise og opphold i forbindelse med samlinger og eksamener.

Opptak og opptakskrav:
E-post: evuopptak@aud.ntnu.no
Tlf.: 73 59 77 01

Studieadministrasjon:
E-post: videre@ntnu.no
Tlf.: 73 59 14 33

Fagansvarlig:
Alexander Schmeding