course-details-portlet

MDV6246 - Nasjonal videreutdanning i barnevernledelse

Om emnet

Faglig innhold

Målgruppe:

Ledere og stedfortredere i norsk barnevern

Opptakskrav

1. Relevant utdanning på bachelornivå eller tilsvarende (180 studiepoeng). Dokumenteres med kopi av vitnemål eller pdf-vitnemål hentet fra www.vitnemalsportalen.no

2. Ansettelse som leder, fagleder, teamleder, stedfortreder for leder eller inneha lederoppgaver i norsk barnevern.

Rangering

Ved flere søkere enn plasser tilstrebes geografisk spredning, og søkerne prioriteres i følgende rekkefølge:

1. Ledere/stedfortredere i kommunalt barnevern med fag- og personalansvar.

2. Søkere som har mer enn to års praksis fra ledelse i kommunalt barnevern.

3. Institusjonsledere med fag- og personalansvar.

Ved eventuelt ledige plasser, kan det åpnes for andre uten barnevernledererfaring.

Mål med studiet

Studiet skal gjennom å styrke barnevernledernes kompetanse, ferdigheter og lederidentitet bidra til å:

 • Utvikle barnevernfeltet og gjøre ledere i barnevernet til autoriteter på barnevernets samfunnsoppdrag
 • Oppnå robuste ledelses- og organisasjonsstrukturer i barnevernet
 • Styrke barnevevernets tverrfaglige samhandling og samarbeid med barn, unge og familier
 • Sikre gode beslutninger, medvirkningsprosesser og ressursstyring i barnevernet
 • Ivareta rettsprinsipper og barnets beste interesser i barnevernets arbeid

Studiet i barnevernledelse legger vekt på utvikling av lederkompetanse med utgangspunkt i barnevernets mandat. Studiet holder faglig kvalitet på masternivå og har fokus på:

 • Teorigrunnlag med helhetlig ledelsesmodell og ulike perspektiv på organisasjon og ledelse.
 • Ledelse i en barnevernfaglig kontekst og lederutvikling tilpasset de konkrete utfordringene i fagfeltet
 • Ledertrening med bruk av praksisnære og konkrete ledelsesmodeller. Studiet vil bidra med lederutvikling på ulike nivå med vekt på disse hovedperspektivene:

-Organisasjon/systemnivå: Struktur, strategi, og ledelse som funksjon.

-Gruppe/teamnivå: Ledelse og fagutvikling av grupper og team.

-Individnivå: Personalledelse og konflikthåndtering på individnivå

Videreutdanningen er delt inn i fire hovedtema/moduler:

 1. Barnevernledelse; organisere og forvalte barneverntjenesten
 2. Ledelse av arbeidsmiljø, personalarbeid og ressursstyring
 3. Fagledelse og barnevernet som lærende organisasjon
 4. Strategisk ledelse og tjenesteovergripende arbeid I tillegg er lederidentitet, lederatferd og lederferdigheter et gjennomgående tema i hele studiet.

Det vektlegges erfaringslæring og integrering av kunnskap og praksis. Undervisningen er kunnskapsbasert, og studentene får anledning til å forholde seg kritisk reflekterende til problemer og beslutninger knyttet til forbedring av operativ ledelse og samhandling innen barnevernfeltet. Det arbeides med ledertrening på hver samling.Studiet skal styrke lederkompetansen til ledere i barnevernet. Ledertreningen bygger på en helhetlig modell med utgangspunkt i tjenestens utfordringer, utviklingsmål og personlig lederutvikling.

Emnet skal:

 • Styrke barnevernets tverrfaglige samhandling og samarbeid med barn, unge og familier
 • Gi kunnskap om ulike perspektiv på ledelse, fagutviklingsstrategi, tjenesteovergripende arbeid og team- og nettverksledelse med tanke på å oppnå robuste ledelses- og organisasjonsstrukturer i barnevernet
 • Gjøre barnevernledere bedre rustet til å ta krevende beslutninger, utøve god personalledelse og ressursstyring, samt lede tverrfaglige samhandlingsprosesser og samarbeid med barn, unge og familier
 • Øke kompetanse i å forstå og håndtere utfordringer i fag- og personalledelse, drift og utvikling av barnevernfeltet
 • Utvikle kompetanse i å reflektere og handle med utgangpunkt i god forståelse for medvirkningsprosesser og hva det innebærer å ivareta barnets beste interesser og rettsprinsippet

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Etter å ha fullført og bestått MDV6246 skal studenten kunne:

 • ha avansert kunnskap om barnevernledelse og barnevernets mandat
 • anvende kunnskap om ulike perspektiver på ledelse i en barnevernkontekst
 • anvende kunnskap om ledelses- og organisasjonsstrukturer i barnevernet, herunder organisasjon- og beslutningsteori
 • ha avansert kunnskap om barnevevernets tverrfaglige samhandling og samarbeid med barn, unge og familier
 • anvende kunnskap i beslutninger, medvirkningsprosesser og ressursstyring i barnevernet
 • anvende kunnskap om rettsprinsipper og barnets beste interesser i barnevernets arbeid, herunder ressursstyring og forsvarlighet ut fra lovens krav og budsjettrammer
 • ha inngående kunnskap om barnevernet som lærende organisasjon og utvikling gjennom kvalitetsforbedring og kompetanseheving
 • ha inngående kunnskap om egne ressurser som leder

Ferdigheter:

Etter å ha fullført og bestått MDV6246 skal studenten kunne:

 • bruke relevante metoder for å planlegge og å lede utvikling av egen organisasjon i samspill med medarbeidere og omgivelsene
 • bruke relevante modeller og metoder for resultatorientert kommunikasjon, veiledning og konflikthåndtering innenfor barnevernfaglig ledelse
 • bruke relevante metoder for personalledelse og god ressursstyring
 • bruke relevante metoder for å løse barnevernets samfunnsoppdrag, herunder få barn og familiers stemme fram i barnevernets arbeid
 • bruke relevante metoder for å sette i gang og lede samhandlingsprosesser og tverrfaglige nettverk
 • analysere og forholde seg kritisk til faglige resonnementer knyttet til utvikling av barnevernet og barnevernledelse som fagfelt
 • bruke relevante metoder for å lede organisasjonen og ansatte

Generell kompetanse

Etter å ha fullført og bestått MDV6246 skal studenten kunne:

 • anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å planlegge, vurdere og å utøve god ledelse med utgangspunkt i etisk forsvarlighet og forståelse for barnets beste interesser og rettsprinsippet
 • analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger innenfor systematisk og strategisk endrings- og utviklingsarbeid som grunnlag for å møte aktuelle utfordringer i fagfeltet og morgendagens barnevern
 • analysere og forholde seg kristik til utfordringer og behov for endringer og til å samarbeide med alle aktuelle aktører for å oppnå ønskede resultat
 • bidra til nytenking og innovasjonsprosesser

Læringsformer og aktiviteter

Omfang: Studiet er organisert som et deltidsstudium med ca. 9 samlinger og totalt 26 dager fordelt på 3 semester. En av samlingene er en studietur. Studieform: Forelesninger, gruppearbeid, veiledning, arbeidskrav, ledertrening.

Det er plass til 32 studenter på emnet. Ved mindre enn 20 påmeldte vil det bli vurdert om emnet gjennomføres.

Obligatoriske aktiviteter

 • 80 % obligatorisk oppmøte
 • To fagnotat hvorav ett presenteres muntlig
 • Tre ledertreningsmål

Mer om vurdering

All obligatorisk aktivitet er gyldig i 2 år.

All obligatorisk aktivitet skal være godkjent før eksamen kan tas.

Ved stryk på eksamen eller gyldig fravær er det mulig med konteeksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
MH - Etter- og videreutdanning Kategori D - Høyere grad - Finansiering 100% (MHEVUDH0)
Medisin - etter- og videreutdanning (MDEVU)

Kursmateriell

Pensumlitteratur oppgis ved studiestart.

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Organisasjon og ledelse
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for psykisk helse

Administrativ enhet
Prorektor for utdanning

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU