course-details-portlet

MDV6246 - Nasjonal videreutdanning i barnevernledelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager A

Faglig innhold

Studiet i barnevernledelse legger vekt på utvikling av lederkompetanse med utgangspunkt i barnevernets mandat. Studiet holder faglig kvalitet på masternivå og har fokus på:
-Teorigrunnlag med helhetlig ledelsesmodell og ulike perspektiv på organisasjon og ledelse.
-Ledelse i en barnevernfaglig kontekst – lederutvikling tilpasset de konkrete utfordringene i fagfeltet.
-Ledertrening med bruk av praksisnære og konkrete ledelsesmodeller.

Studiet vil bidra med lederutvikling på ulike nivå med vekt på disse hovedperspektivene:
-Organisasjon – systemnivå: Struktur, strategi, og ledelse som funksjon.
-Gruppe – teamnivå: Ledelse og fagutvikling av grupper og team.
-Individnivå: Personalledelse og konflikthåndtering på individnivå

Videreutdanningen er delt inn i fire hovedtema – moduler:
1.Barnevernledelse; organisere og forvalte barneverntjenesten
2.Ledelse av arbeidsmiljø, personalarbeid og ressursstyring
3.Fagledelse – barnevernet som lærende organisasjon
4.Strategisk ledelse og tjenesteovergripende arbeid

I tillegg er lederidentitet, lederatferd og lederferdigheter et gjennomgående tema i hele studiet.

Andre relevante opplysninger:
Det vektlegges erfaringslæring og integrering av kunnskap og praksis. Undervisningen er kunnskapsbasert, og studentene får anledning til å forholde seg kritisk reflekterende til problemer og beslutninger knyttet til forbedring av operativ ledelse og samhandling innen barnevernfeltet. Det arbeides med ledertrening på hver samling.

Læringsutbytte

Mål med studiet

Studiet skal gjennom å styrke barnevernledernes kompetanse, ferdigheter og lederidentitet bidra til å:
-Utvikle barnevernfeltet og gjøre ledere i barnevernet til autoriteter på barnevernets samfunnsoppdrag
-Oppnå robuste ledelses- og organisasjonsstrukturer i barnevernet
-Styrke barnevevernets tverrfaglige samhandling og samarbeid med barn, unge og familier
-Sikre gode beslutninger, medvirkningsprosesser og ressursstyring i barnevernet
-Ivareta rettsprinsipper og barnets beste interesser i barnevernets arbeid


Læringsmål

Studiet skal bidra med å:

-Gi kunnskap om ulike perspektiv på ledelse, fagutviklingsstrategi, tjenesteovergripende arbeid og team- og nettverksledelse med tanke på å oppnå robuste ledelses- og organisasjonsstrukturer i barnevernet
-Gjøre barnevernledere bedre rustet til å ta krevende beslutninger, utøve god personalledelse og ressursstyring, samt lede tverrfaglige samhandlingsprosesser og samarbeid med barn, unge og familier
-Øke kompetanse i å forstå og håndtere utfordringer i fag- og personalledelse, drift og utvikling av barnevernfeltet
-Utvikle kompetanse i å reflektere og handle med utgangpunkt i god forståelse for medvirkningsprosesser og hva det innebærer å ivareta barnets beste interesser og rettsprinsippet


Læringsutbytte

Kunnskap
Etter å ha fullført studiet skal studenten ha inngående kunnskap om:
-Organisasjon- og beslutningsteori
-Ulike perspektiver på ledelse i en barnevernkontekst
-Ressursstyring og forsvarlighet ut fra lovens krav og budsjettrammer
-Barnevernet som lærende organisasjon og utvikling gjennom kvalitetsforbedring og kompetanseheving
-egne ressurser som leder
-nytenking og innovasjonsprosesser

Ferdigheter
Etter å ha fullført studiet har studenten ferdigheter i å:
-Planlegge og å lede utvikling av egen organisasjon i samspill med medarbeidere og omgivelsene
-Anvende modeller og metoder for resultatorientert kommunikasjon, veiledning og konflikthåndtering innenfor barnevernfaglig ledelse
-Ta i bruk metoder for personalledelse og god ressursstyring
-Bruke relevante metoder for å løse barnevernets samfunnsoppdrag
-Få barn og familiers stemme fram i barnevernets arbeid
-Sette i gang og lede samhandlingsprosesser og tverrfaglige nettverk
-Formulere faglige resonnementer knyttet til utvikling av barnevernet og barnevernledelse som fagfelt
-lede organisasjonen og ansatte

Generell kompetanse
Etter å ha fullført studiet skal studenten ha:
-avansert kompetanse i å planlegge, vurdere og å utøve god ledelse med utgangspunkt i etisk forsvarlighet og forståelse for barnets beste interesser og rettsprinsippet
-Forståelse for systematisk og strategisk endrings- og utviklingsarbeid som grunnlag for å møte aktuelle utfordringer i fagfeltet og morgendagens barnevern
-Evne til å analysere utfordringer og behov for endringer og til å samarbeide med alle aktuelle aktører for å oppnå ønskede resultat

Læringsformer og aktiviteter

Omfang: Studiet er organisert som et deltidsstudium med 9 samlinger og totalt 26 dager fordelt på 3 semester. En av samlingene er en studietur.

Studieform: Forelesninger, gruppearbeid, veiledning, arbeidskrav, ledertrening.

Det tas opp maks 32 studenter (minimum 20 for oppstart).

Obligatoriske aktiviteter

  • 80 % obligatorisk oppmøte
  • To fagnotat hvorav ett presenteres muntlig
  • Tre ledertreningsmål

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Medisin - etter- og videreutdanning (MDEVU)

Kursmateriell

Pensumlitteratur oppgis ved studiestart.

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 3
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 2
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2021

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Termin nr.: 3
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Organisasjon og ledelse
  • Medisin, helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for psykisk helse

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU