Bærekraftig utvikling i yrkesfag

Bærekraftig utvikling i yrkesfag

Videreutdanning for lærere

Foto: Aleksander Båtnes/NTNU

Studier EVU-faktaboks

Dette studietilbudet står i Utdanningsdirektoratets studiekatalog for yrkesfaglærere (udir.no) studieåret 2024/2025.

Søknadsperioden er 1. februar - 1. mars 2024.

I Kunnskapsløftet 2020 (K-20) er bærekraftig utvikling kommet inn som et tverrfaglig tema i alle yrkesfagene. Det innebærer at elevene skal bevisstgjøres på viktigheten av at det velges bærekraftige og energieffektive løsninger som gir minst mulig miljøavtrykk.

Dette betyr f.eks. å velge materialer og metoder som gir minst klimagassutslipp, lage produkter som kan repareres, gjenbrukes og, til slutt, gjenvinnes for å bidra til en sirkulær økonomi. Det er et mål å forlenge levetiden til konstruksjoner og produkter som skapes for å bidra til en best mulig sirkulær økonomi.

Lærere i videregående utdanning innen teknologisk rettede yrkesfag. I tillegg kan studiet være aktuelt for instruktører og faglige ledere i bedrifter/virksomheter. 

 

Målet med studiet er at studenten skal utvikle kompetanse i og om bærekraft innenfor sitt fagområde. Utdanningen skal gi økt forståelse for hva bærekraft vil si i disse yrkesfagene, hvordan bærekraft skal kjennetegne virksomhetene elevene skal arbeide i i framtida og hvordan yrkesutdanningen kan gjennomføres med vekt på bærekraft. Studiet skal dermed ikke bare gi kompetanse i hva bærekraft betyr, men det skal legge vekt på at opplæringen oppleves bærekraftig og peke fram mot en bærekraftig yrkesutøvelse. Kompetanse i bærekraft betyr også å bidra til å oppnå resultater på tvers av de enkelte utdanningsprogrammene.

Studieplan:

Studiet går over to semester og består av to emner på 15 studiepoeng hver:

Vær oppmerksom på at det kan forekomme faglig overlapp som utløser studiepoengreduksjon mellom emner på NTNU. Dette kan gjelde både mellom ulike videreutdanninger og mellom videreutdanning og grunnutdanning. Du er selv ansvarlig for å sjekke oppdaterte emnebeskrivelser for kommende studieår. Disse blir tilgjengeliggjort i løpet av mai via lenkene over. En eventuell studiepoengreduksjon vil fremkomme med overskrift «Studiepoengreduksjon» nederst i emnebeskrivelsen.

Studiet er samlings- og nettbasert, og vil ha tre samlinger hvert semester med et omfang på inntil åtte samlingsdager per semester. Undervisningen blir felles for de involverte studieprogrammene, men hoveddelen av emnet er å utvikle og prøve ut undervisningsopplegg innenfor eget studieprogram og rapportering fra dette.

Forelesninger, gruppediskusjoner, befaringer og praktisk rettet arbeid på samlingene. Bruk av støttende digitale læringsressurser. Individuelt arbeid med innleveringsoppgaver mellom samlingene.

Du søker gjennom Utdanningsdirektoratets søkeportal for yrkesfaglærere: https://www.udir.no/videreutdanningyrkesfag i perioden 1. februar - 1. mars.

Utdanningsdirektoratet har frist til 30. april med å behandle søknadene som er godkjent av skoleeier.

NTNU vil deretter starte opptaket, og sende e-post til de som har blitt tildelt finansiering med beskjed om å registrere personopplysninger og sende inn dokumentasjon innen en gitt frist.

Opptakskrav

  • Godkjent yrkesfaglærerutdanning

Annen relevant utdanning kan gi grunnlag for opptak etter individuell vurdering.

Krav til dokumentasjon

Studiet har ingen studieavgift.

Du må påregne kostnader til semesteravgift, pensum, reise og opphold.

Opptak og opptakskrav:
E-post: evuopptak@aud.ntnu.no
Tlf.: 73 59 77 01

Studieadministrasjon:
E-post: videre@ntnu.no
Tlf.: 73 59 83 71

Fagansvarlig:
Per-Odd Eggen