Opptak

Palliativ omsorg, videreutdanning, Gjøvik

Opptak

Søknadsfrist

15. april

Slik søker du opptak

Søknadsfristen er 15. april.

Når du har registrert søknaden, vil du motta en kvitteringsmelding per e-post. Du kan registrere søknad i NTNUs Søknadsweb fra 1. februar.

Du laster opp dokumenter under «Mine dokumenter» på Søknadsweb. Vi ber om at du laster opp ulike vedlegg hver for seg, og at du gir opplastede filer hensiktsmessige navn. Dokumentene må være lesbare, og fortrinnsvis i pdf-format.

Søkere kan forvente svar på søknaden i månedsskiftet mai/juni. For spørsmål, ta kontakt med Opptakskontoret.

Opptakskrav

Du søker opptak til studiet på NTNUs søknadsweb, som åpner ca. 1. februar.

For opptak til videreutdanning i palliativ omsorg kreves helsefaglig utdanning på bachelornivå, samt minimum 2 års yrkeserfaring i omsorg for alvorlig syke og døende mennesker etter oppnådd grad.

Vi tilbyr følgende opptaksalternativer:

  • Opptak fra og med 1. studieår, 60 studiepoeng. Dette alternativet er for deg med helsefaglig utdanning på bachelornivå, samt minimum 2 års relevant yrkeserfaring.
    NB: For 2023 er det ikke mulig å søke opptak til 1. studieår
     
  • Opptak direkte til 2. studieår, 30 studiepoeng. Dette alternativet er for deg som i tillegg til studiets opptakskrav har relevant videreutdanning i palliativ omsorg fra før på minst 30 studiepoeng.

Det forutsettes at studentene har tilgang på kliniske situasjoner/erfaringer i møte med pasienter som har behov for lindrende behandling og omsorg da refleksjon over praksis er en viktig del av studiet.

Attester

Følgende dokumentasjon må lastes opp samtidig med at du søker, eller senest innen søknadsfristens utløp:

  • Fullstendig vitnemål fra grunnutdanning i sykepleie eller annen helsefaglig utdanning (bachelorgrad).
  • Praksisattester som viser stillingskategori, omfang og varighet av praksis.
  • Dokumentasjon på eventuell fullført og bestått videreutdanning utover det grunnleggende opptakskravet, samt attester som dokumenterer praksis utover det første året, må også lastes opp dersom det skal vurderes i opptaket.

Rangering av søkere

Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn antall studieplasser, rangeres søkerne på følgende grunnlag:

Poeng basert på karakter

Det blir regnet et vektet gjennomsnitt av alle karakterer på vitnemål fra fullført bachelorutdanning eller tilsvarende. Hver bokstavkarakter erstattes av en tallekvivalent, A=5, B=4, C=3, D=2, E=1.

Poeng for høyere utdanning utover opptakskravet

Det gis tillegg på 1 poeng per 30 studiepoeng avlagt etter opptakskravet. Maksimalt 2 poeng.

Poeng for praksis

Det gis tillegg på 1 poeng per fulle år praksis etter fullført opptakskrav, inntil 5 poeng. Deltidsstillinger regnes om til andel av heltid.

Eksempel: Du har arbeidet fire fulle år i 75 % stilling. Omregnet til 100 % blir dette tre årsekvivalenter = 3 poeng for praksis.

Krysspublisert IKKE RØR! Tuberkulose- undersøking

Krav om medisinsk testing

Studenter ved helse- og sosialfagutdanninger og lærerutdanninger plikter å gjennomgå tuberkuloseundersøking dersom du de tre siste årene har oppholdt deg minst 3 måneder i land utenfor Vest-Europa, USA, Canada, Australia, New Zealand eller Japan, og skal være i Norge lengre enn tre måneder. Krav til testing gjelder også ved andre utdanninger dersom du har praksis/klinisk undervisning innen helse/sosialsektor eller pedagogisk sektor. Denne leveres ved studiestart.