Avansert klinisk sykepleie

VIDEREUTDANNING DELTID, GJØVIK OG ÅLESUND

Avansert klinisk sykepleie

– Videreutdanningens oppbygning
 

Videreutdanningen i avansert klinisk sykepleie går på deltid over fire semestre, og består av teoretiske emner og praktiske emner. 

Undervisningen er felles med master i klinisk sykepleie, studieretning avansert klinisk sykepleie, og foregår ved det studiestedet du har fått opptak (Gjøvik eller Ålesund).

Generelt må du som deltidsstudent regne med en samlet arbeidsinnsats på ca. 20 timer per uke i gjennomsnitt. I studiet legges det i utgangspunktet opp til inntillfire samlinger per semester, hver på fem dager, i tillegg til noen enkeltdager. 

Den samlede arbeidsinnsatsen er fordelt på en rekke læringsaktiviteter, som f.eks. forelesninger, gruppearbeider, kliniske praksisstudier, digitale læringsaktiviteter, oppgaveseminar, ferdighetstrening, simuleringsøvelser og selvstudium.

Som hovedregel er tilstedeværelse obligatorisk på områder som er vesentlige for å oppnå nødvendig handlingskompetanse, og hvor du ikke kan tilegne deg kunnskap gjennom litteraturstudier. Obligatorisk oppmøte gjelder derfor for kliniske praksisstudier, ferdighetstrening, simulering og på øvrige områder som defineres i utdanningens timeplan og som i emnebeskrivelsene.

Teoretiske emner

Teoretiske emner vurderes i form av skoleeksamener, hjemmeeksamener og skriftlig arbeid (prosjektplan). Obligatoriske aktiviteter knyttet til det enkelte emne må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Informasjon om eksamensform og arbeidskrav finnes i emnebeskrivelsen.

Kliniske praksisstudier

Kliniske praksisstudier inngår i de tre emnene SYA/SYG3251, SYA/SYG3252 og SYA/SYG3253. Til sammen utgjør praksis 180 timer i studiet. Aktuell praksis vil være knyttet opp til målgruppene som er i fokus i de tre aktuelle emnene.

Emnet SYA3251/SYG3251: Avansert klinisk sykepleie til personer med langvarige, kroniske og sammensatte lidelser

Obligatorisk arbeidskrav er 60 timer dokumentert tilstedeværelse i praksis. De 60 timene kan fordeles mellom to praksissteder, eller du kan være ved samme praksissted. Aktuell praksisarena kan være i spesialist- eller kommunehelsetjenesten. Du melder forslag og ønsker om relevant praksisarena før oppstart av emnet.

Emnet SYA3252/SYG3252: Avansert klinisk sykepleie til akutt og kritisk syke

Obligatorisk arbeidskrav er 80 timer dokumentert tilstedeværelse i praksis. De 80 timene kan fordeles mellom flere praksissteder, eller du kan være ved samme praksissted. Aktuell praksisarena kan være i spesialist- eller kommunehelsetjenesten. Du melder forslag og ønsker om relevant praksisarena før oppstart av emnet.

Emnet SYG/SYA3253 Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet

Obligatorisk arbeidskrav er 40 timer dokumentert tilstedeværelse i praksis. De 40 timene kan fordeles mellom to praksissteder, eller du kan være ved samme praksissted. Aktuell praksisarena kan være i spesialist- eller kommunehelsetjenesten. Du melder forslag og ønsker om relevant praksisarena ved oppstart av emnet.

Fullstendige emnebeskrivelser finner du i studieplanen.

Studieplan

Studieplan

Studieplan for studieåret 2019/2020

I studieplanen må du velge ditt studiested for å få opp oversikten over hvilke emner du skal ta. Ta kontakt med en av våre studieveiledere hvis du har spørsmål om studieplanen.

Undervisningsuker høsten 2020

Undervisningsuker høsten 2020

Undervisningen foregår hovedsakelig i intensive blokkuker.

Undervisningsuker for første studieår i høstsemesteret 2020:

  • Uke 34 (4-5 dager)
  • Uke 37 (4-5 dager)
  • Uke 42 (3-4 dager)
  • Uke 45 (3-4 dager)

Undervisningsuker for studenter på masterpåbygning i avansert klinisk sykepleie:

  • Uke 34 (mandag og tirsdag)
  • Uke 36 (onsdag til fredag)
  • Uke 39 (onsdag til fredag)
  • Uke 42 (torsdag og fredag)
  • Uke 45 (onsdag til fredag)