Avansert klinisk sykepleie

VIDEREUTDANNING DELTID 2 ÅR - GJØVIK OG ÅLESUND

Avansert klinisk sykepleie

studyprogramme-info-portlet

Læringsutbytte

Etter fullført videreutdanning i avansert klinisk sykepleie har kandidaten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Studenten har

- bred, avansert kunnskap om personsentrert sykepleie, omsorg og medisinsk behandling til pasienter med akutte og kritiske lidelser
- bred, avansert kunnskap om personsentrert sykepleie, omsorg og medisinsk behandling ved langvarige, kroniske og komplekse sykdomstilstander, og spesialisert kunnskap om et utvalgt problemområde
- avansert kunnskap om pasienters, pårørendes og helsepersonells opplevelser og erfaringer ved sykdom og etiske dilemmaer knyttet til disse
- avansert kunnskap om sykdom i et livsløps, flerkulturelt og kjønnsperspektiv
- inngående kunnskap om faktorer på individ-, gruppe- og systemnivå som kan påvirke pasientforløpet
- avansert kunnskap om samhandling på individ-, gruppe- og systemnivå
- kunnskap om vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk
- inngående kunnskap om profesjonskvalifisering og kvalitetsforbedringsarbeid
- innsikt i pasientsikkerhetstenkning og verktøyer for risikobedømming

Ferdigheter
Studenten
- utøver avansert klinisk sykepleie på en faglig forsvarlig måte i samsvar med fagets kunnskapsgrunnlag, sykepleiens verdigrunnlag, helselovgivningens krav til yrkesutøvelsen og samfunnets forventninger
- legger en personsentrert tilnærming til grunn for utøvelsen av klinisk sykepleie, og viser evne til etisk refleksjon - observerer og vurderer pasienter med akutte, kritiske, langvarige, kroniske og komplekse sykdomstilstander
- underviser og veileder pasienter, pårørende, kollegaer og studenter
- samler systematisk inn, analysere, kritisk vurdere, dokumentere og formidle relevant informasjon på en presis måte
- identifiserer og forebygger komplikasjoner som følge av behandling
- formidler ulike former for forsknings- og utviklingsarbeid
- iverksetter tiltak (aksjoner) som stimulerer samarbeid, og kan endre samhandlingsmønstre om nødvendig
- planlegger, gjennomfører og evaluerer klinisk sykepleie i et pasientsikkerhetsperspektiv

Generell kompetanse
Studenten
- ivaretar brukerperspektivet i omsorg og behandling
- tar selvstendige beslutninger i komplekse situasjoner og utøve ledelse i samsvar med yrkesetiske og juridiske retningslinjer
- samhandler og reflekterer kritisk med involverte aktører i helse- og sosialsektoren
- vurderer kritisk egen kompetanse og læringsbehov
- samarbeider og leder i intra- og interprofesjonelle team
- utvider sitt perspektiv på egen fagkunnskap, i møte med kompetanse fra andre fagområder, og kan bedre formidle og anvende sin fagkompetanse i samarbeid med personer fra andre fagområder
- bidrar til innovasjon, forskning og fagutvikling i klinisk praksis
- forholder seg kritisk analytisk til forsknings- og utviklingsarbeid