Hva lærer du?

Avansert sykepleie - videreutdanning for sykepleiere

Hva lærer du?

Etter fullført studie, vil du ha følgende 

Kunnskap:

Du har

 • spesialisert kunnskap i møtet med pasienter med komplekse sykdomsforløp ved sammensatte lidelser, akutt sykdom og forverring av kronisk sykdom
 • inngående kunnskap om sykepleie til spesielle pasientgrupper innen medisinsk og kirurgisk fagområde
 • inngående kunnskap om anatomi, fysiologi, patofysiologi og behandling ved utvalgte akutte, kroniske og kompliserte tilstander
 • kunnskap om systematiske kliniske undersøkelsesmetoder og standardiserte vurderingsverktøy av relevans for yrkesutøvelsen
 • oppdatert kunnskap om overordnede begrep, teorier og modeller for pasientsikkerhet, tjenesteutvikling og innovasjon.
 • inngående kunnskap om prinsipper for kunnskapsbasert praksis, inklusive metoder for systematisk innhenting, vurdering og implementering av ny kunnskap
 • kunnskap om helse- og omsorgstjenestens oppbygning, organisering, rammer og styring, og om relevant lovverk
 • innsikt i overordnede begrep, teorier og modeller for profesjonsutøvelse, tverrprofesjonalitet og faglig forsvarlighet
 • inngående kunnskap om hva som kjennetegner helhetlige pasientforløp og risikofylte overganger
 • inngående kunnskap om pedagogiske prinsipper som grunnlag for pasientmedvirkning og pasientopplæring, kollegaveiledning og veiledning av studenter.
 • kunnskap om kvalitative og kvantitative forskningsmetoder samt kunnskapsoppsummering

Ferdigheter:

Du kan

 • identifisere, vurdere og analysere tegn til endring i pasientens helsetilstand og gjøre kvalifiserte vurderinger, resonere faglig i bedømmingen av helsetilstanden og iverksette relevante sykepleiefaglige tiltak
 • gjennomføre systematiske og sykepleiefaglige relevante undersøkelser og vurdere helsetilstanden til pasienter
 • dokumentere og formidle relevant informasjon på en presis måte
 • identifisere og analysere kliniske og etiske problemstillinger i en sykepleiefaglig kontekst
 • bruke relevante metoder for å vurdere pasientsikkerhet og behov for forbedring av tjenestene
 • bruke relevante metoder for å innhente, systematisk vurdere og anvende kunnskap i fagutvikling og forbedringsarbeid
 • gi situasjonstilpasset undervisning, informasjon og veiledning til pasienter, pårørende, studenter og medarbeidere

Generell kompetanse:

Du kan

 • innhente spesialisert kunnskap fra relevante fagområder og tilpasse og anvende kunnskapen i utøvelsen av yrkesrollen
 • reflektere kritisk i valgsituasjoner og opptre faglig etisk og juridisk forsvarlig
 • forvalte pasienters og pårørende sin rett til aktiv deltakelse og medbestemmelse i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk
 • anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å implementere kunnskapsbasert praksis for å oppnå ønskede effekter
 • vise evne til selvstendig refleksjon og kritisk tenkning omkring egen rolle og yrkesutøvelse
 • reflektere over egen utvikling med tanke på personlig kompetanse, evne til empati og mellommenneskelige relasjoner som avansert sykepleier