Design

Ph.d.-program (doktorgrad)

Design

– Gjennomføring av studiet

Opplæringsdelen

  • Doktorgradsstudiet er normert til 3 års fulltidsstudier.
  • Opplæringsdelen av ph.d.-programmet skal inneholde den faglige og metodiske skoleringen og ha et samlet omfang på 30 studiepoeng.
  • IFEL8000 Forskningsmetodikk, vitenskapsteori og etikk – 4 studiepoeng, er et obligatorisk emne for ph.d.-kandidater ved Fakultet for Ingeniørvitenskap og teknologi. Dette kommer i tillegg til kravet om minimum 30 studiepoeng i opplæringsdelen.
  • Minimum 20 studiepoeng skal være studieplanfestede ph.d.-emner.
  • De resterende 10 studiepoengene kan være individuelt lesepensum eller masteremner på høyere nivå.
  • Fakultetet godkjenner ikke emner av typen informasjonssøking eller vitenskapelig publisering innenfor minimumskravet på 30 studiepoeng.
  • For å bestå et masteremne kreves et nivå som tilsvarer karakteren B eller bedre sammenholdt med NTNUs karakterskala.
  • Søknad om endringer i vedtatt opplæringsplan settes opp i samråd med hovedveilederen og sendes fakultetet for godkjenning.

Eksamen

Kandidaten må selv melde deg opp til eksamen i samsvar med godkjent opplæringsplan. For høstsemesteret er oppmeldingsfristen 15. september og for vårsemesteret 15. februar. Frist for annullering av eksamensmelding (trekk) er 15. november i høstsemesteret og 30. april i vårsemesteret. Oppmelding til og trekk fra eksamen på https://www.ntnu.no/studentweb. Mer informasjon om eksamen.

Karakter

Ph.d.-studenter som får karakteren B, C, D eller E på et emne i opplæringsdelen, kan ta eksamen på nytt igjen kun én gang for å forbedre karakteren. Dersom studenten har meldt seg til eksamen og ikke trekker seg innen fristen, telles dette som et eksamensforsøk. Gjelder det et masteremne, og studenten mislykkes i å forbedre karakteren (til minst B), må de bytte ut dette emnet i opplæringsdelen.

Ph.d.-studenter som får karakteren B, C, D eller E på et emne i opplæringsdelen, har ikke rett til utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen), men må i utgangspunktet vente til neste ordinære eksamen. Det gjøres likevel et skille mellom masteremner og ph.d.-emner.

  • For ph.d.-emner står fagmiljøene friere til å arrangere eksamen utenom periodene (vanligvis semesteret etter ordinær eksamen).
  • For masteremner kan ph.d-studentene få ta utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen i august) kun dersom den arrangeres uansett, på grunn av stryk eller gyldig forfall hos andre studenter.

Det er altså kun karakteren F eller gyldig forfall som gir ubegrenset antall forsøk på eksamen og som gir rett til utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen).

Framdriftsrapport

Doktorgradskandidater skal levere framdriftsrapport innen 15. februar hvert år. Hovedveiledere skal levere egen rapport innen samme frist. Skjema for framdriftsrapport finnes her. Rapportene sendes fakultetet.

Utsettelse med å avslutte studiet

Begrunnet søknad settes opp i samråd med hovedveileder og sendes fakultetet. Søknaden skal inneholde en tidsplan som sannsynliggjør at avhandlingen kan innleveres innenfor den perioden det søkes utsettelse for.

Permisjoner

Permisjoner innvilges etter begrunnet søknad. Doktorgradsstudenter må søke om permisjon fra både studiene og fra eventuell tilsetting som stipendiat.