<h1 class="display-custom pb-4">Studiets oppbygning</h1>

Georessurser og geoteknologi - masterstudium 5-årig (Sivilingeniør)

Studiets oppbygning

Studenter jobber sammen om en oppgave i kantinen på Petroleumsteknisk senter. Foto: Geir Mogen/NTNU
Studenter jobber sammen om en oppgave i kantinen på Petroleumsteknisk senter. Foto: Geir Mogen/NTNU

Studiets oppbygning II

Sivilingeniørutdanningen i georessurser og geoteknologi gjennomføres på fem år og tilsvarer 300 studiepoeng. Hvert år er delt i to semester med 30 studiepoeng per semester. Se studieplan for 1. studieår for georessurser og geoteknologi nederst på siden.

1. og 2. år

De to første årene består av geofag, matematikk, naturfag, ingeniørfag og datateknologi. Disse fagene skal gi det nødvendige grunnlaget for videre studier.

3. år

Etter to år med obligatoriske emner skal du velge studieretning ut fra dine interesser. På georessurser og geoteknologi er det fire studieretninger å velge mellom:

Studieretninger

Geofysikk er vitenskapen om fysiske prosesser og fenomener i jorda. I anvendt geofysikk lærer du hvordan ulike geofysiske målemetoder og data  benyttes i utforskningen av jordens struktur. Du lærer å identifisere om endringer i jorda er naturlig eller kommer av menneskelig aktivitet. Viktige anvendelser av geofysikk er kartlegging av georessurser som mineraler, olje og gass, og overvåkning av endringer i miljøet.

Du kan spesialisere deg videre innenfor følgende hovedprofiler:

  • Leting, monitorering og prediksjon
  • Geofysikk og geosystemer 

Studieretningen ressursgeologi dekker teoretiske og praktiske sider knyttet til utvinning av alle former for ikke-fornybare georessurser, som metaller, olje og gass. På studiet lærer du om de grunnleggende prosessene som fører til konsentrasjon av georessurser i naturen, leting etter og kartlegging av ressurser, og ressursvurderinger.

Du kan spesialisere deg videre innenfor følgende hovedprofiler:

  • Teknisk ressursgeologi
  • Petroleumsgeologi

På studieretningen mineralproduksjon lærer du hvordan du skal planlegge og drive produksjon og foredling av mineralressurser. 

Du er med på å skape verdier av våre naturressurser og råstoffer som samfunnet etterspør. Skal vi ha tilstrekkelig materialer i fremtiden er det nødvendig med den kunnskapen du skaffer deg på studieretningen mineralproduksjon. Du kan spesialisere deg i selve gruvedriften eller i foredling av råstoff. 

Du kan spesialisere deg videre innenfor følgende hovedprofiler:

  • Gruvedrift
  • Mineralprosessering

Petroleums- og reservoarteknologi handler om å finne og utvinne olje- og gassressurser på en sikker, ansvarlig og økonomisk måte. Kunnskapen kan også brukes til karbon- og hydrogenlagring, studier av grunnvannssystemer og geotermiske reservoarer. Du lærer om systemer for boring, seperasjon av olje, gass og vann, i tillegg til drift og vedlikehold av brønner og produksjonsutstyr. Du lærer også om hvordan væsker og gass strømmer i reservoarer og hvilke strategier som bør velges for optimal utnyttelse. 

Du kan spesialisere deg videre innenfor følgende hovedprofiler:

  • Boreteknologi
  • Feltutbygging og produksjon
  • Reservoarteknologi og petrofysikk

Studiets oppbygning XX

4. og 5. år

De to siste årene spesialiserer du deg mer innenfor din studieretning og kan velge mellom flere hovedprofiler. I femte studieår skriver du en masteroppgave på grunnlag av et selvstendig vitenskapelig arbeid.

Utveksling

Utveksling

Et studieopphold i utlandet er lærerikt og spennende. Lærestedet må være godkjent. Emnene du skal ta i utlandet må også godkjennes som fullverdige erstatninger for de emnene du har i din studieplan ved NTNU. 

 

studyprogramme-planner-portlet

Studieplan

Arbeidsinnsats, pensum og timeplan

Arbeidsinnsats

Georessurser og geoteknologi er et fulltidsstudium. Ett semester tilsvarer ca. 800 timer med forelesning, veiledning, øvinger og selvstendig arbeid.

Pensum

Ved studiestart vil dine faglærere orientere om hvilke lærebøker du bør kjøpe, så vent med innkjøp. I tillegg til lærebøker kan det komme anbefalinger om tilleggslitteratur eller kompendier. Lærebøker kan kjøpes brukt hvis de ikke har blitt revidert det siste studieåret.

Timeplan

Timeplanen er ikke klar før studiestart. Informasjon om timeplanen får du ved studiestart.