Språk og kommunikasjon i profesjoner

Språk og kommunikasjon i profesjoner

– Læringsutbytte

Kandidater som har fullført masterprogrammet i språk og kommunikasjon i profesjoner har følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten:

 • har inngående kunnskap om kommunikasjonsfaglige utfordringer i det moderne arbeidslivet, særlig knyttet til kravene om faglig kvalitet og tverrfaglig virksomhet
 • har avansert kunnskap om sentrale problemområder, aktuell forskning, teorier og perspektiver innen fagområdet
 • kan vurdere og reflektere selvstendig over teorier, metoder og modeller, og over etiske implikasjoner av disse
 • har innsikt i ulike sjangre og strategier for faglig kommunikasjon på tvers av fag- og praksisfelt

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan analysere komplekse kommunikasjonssituasjoner i deres sosiale og kulturelle sammenheng
 • kan bruke relevante metoder for forsknings- og utviklingsarbeid som kan bidra til endrings- og utviklingsprosesser
 • kan planlegge og gjennomføre selvstendige forsknings- og utviklingsprosjekt og i tråd med gjeldende etiske normer
 • kan bruke ulike framstillingsformer og sjangre i egen formidling av forskning og fagkunnskap
 • kan gi konstruktiv tilbakemelding på faglig formidling og bidra til faglig utvikling

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • har erfaring med problemdrevet arbeid med konkrete kommunikasjonsfaglige problemstillinger i ulike profesjonelle praksiser
 • kan anvende forskningsbasert kunnskap i fag- og utviklingsarbeid, både selvstendig og i samarbeid med andre
 • kan bidra med faglig fundert nytenking om kommunikasjonsfaglige problemstillinger og utfordre eksisterende oppfatninger av hva som er god kommunikasjon i profesjonell praksis
 • har høy bevissthet om etiske dimensjoner og utfordringer i faglig og tverrfaglig kommunikasjon