Hva lærer jeg

Master i språk og kommunikasjon i profesjoner

Hva lærer du?

Kommunikasjon er en vesentlig del av arbeidsliv og yrkesutøvelse. På jobb kommuniserer vi med mange: med kolleger, både innenfor og på tvers av fagfelt, med ledere og beslutningstakere, og med brukere av tjenester, enten dette er kunder, pasienter eller andre. Språk og kommunikasjon er en forutsetning når problemer skal løses og beslutninger skal tas, når møter skal ledes, tekster skal utarbeides og når noen skal veiledes.

Viktig verktøy

Masterprogrammet i språk og kommunikasjon i profesjoner gir dybdekunnskap om muntlig og skriftlig kommunikasjon i ulike faglige sammenhenger. Som student hos oss vil du få innsikt i hvordan språk og kommunikasjon kan forstås som et viktig verktøy i alle typer yrker og profesjoner. Du vil opparbeide deg inngående kunnskap om teorier og modeller om språk og kommunikasjon, og metoder for å undersøke ulike typer kommunikasjonsutfordringer.

Jobber med konkrete problemstillinger

I masterprogrammet jobber vi med konkrete kommunikasjonsfaglige problemstillinger. Det kan dreie seg om skriftlig, muntlig eller digital kommunikasjon, som for eksempel helseinformasjon, samtaler med brukere, samarbeid i team og kvalitet i fagtekster. Som student vil du reflektere over sammenhengen mellom kommunikasjon og etikk og arbeide aktivt med å nyansere og utfordre etablerte oppfatninger om hva som er god kommunikasjon.

Kan tas på deltid

Programmet tilbys som blokkundervisning og egner seg derfor både som to-årig fulltidsstudium og fire-årig deltidsstudium. Det beregnes en arbeidsbelastning på ca. 40 timer per uke for fulltidsstudenter og ca. 20 timer per uke for deltidsstudenter. Vi gjør oppmerksom på at pensumlitteraturen vil være på norsk, engelsk, svensk og dansk.