Hva lærer jeg

Nordisk språk og litteratur - masterstudium

Hva lærer du?

I masterprogram nordisk er målet at du skal bli i stand til å analysere og forstå norsk og nordisk språk og litteratur ut fra moderne systematiske og historiske tilnærmingsmåter.

Det betyr ikke bare at du skal tilegne deg metodiske grep for å analysere skjønnlitteratur, sakprosa eller grammatiske strukturer. Norsk og nordisk språk og litteratur skal også studeres i sitt samspill med medier og kulturelle ytringer innenfor en større global kontekst.

Masterprogram nordisk skal gi en grundig kompetanse i å behandle problemstillinger selvstendig, kritisk, og på et høyt faglig nivå. Studiet omfatter deleksamener i fire fagspesifikke emner som omhandler blant annet faghistorie, vitenskapsteori og vitenskapelig metode, og disse emnene skal gi deg en bakgrunn for å kunne skrive en vitenskapelig avhandling.

Det blir også arrangert skriveseminarer der du kan diskutere problemstillinger og utkast med faglærere og medstudenter. De fleste studentene velger å konsentrere seg om enten nordisk språk eller nordisk litteratur, men det er også fullt mulig å ha blandede varianter, med både språklige og litterære emner. Du kan også velge å fokusere på didaktiske problemstillinger i masteravhandlingen.

Nordisk språk | Nordisk litteratur

Hvorfor velge dette masterprogrammet? 

Innenfor nordisk språkforskning har vårt institutt god kompetanse innenfor grammatikk (syntaks og intonasjon), sosiolingvistikk, lingvistisk vitenskapsteori og norrøn filologi. Innenfor litteraturforskningen fokuseres det for tiden spesielt på samtidslitteratur, litteraturkritikk og didaktiske/skolefaglige problemstillinger.

De ansatte deltar i større nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter innenfor sine satsningsområder, som Språkmøter (blant annet norsk som andrespråk), utvikling i urbane språkmiljøer og dialektsyntaks.

Nynorsk med Kristin 3

Nynorsk med Kristin

Tidlegare masterstudent i nordisk, Kristin Fridtun, guidar deg igjennom det nynorske språklandskapet på ein enkel måte gjennom åtte nettleksjonar.

I tillegg finnast eit hefte med råd og tips om korleis du kan ordleggje deg godt på nynorsk. Heftet er tilgjengeleg som flip-book og PDF. Med litt arbeid, ei ordbok og Dag og Tids Nøkkel til nynorsk vil dette gå som ein leik! (Nøkkel til nynorsk får de kjøpt på Tapir Bokhandel på Dragvoll).

Øvingsoppgåver