Fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon – studieretning lærerprofesjon, utviklingsarbeid og veiledning

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon – studieretning lærerprofesjon, utviklingsarbeid og veiledning

– Læringsutbytte

En student som har fullført programmet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har inngående kunnskap om relevante spørsmål innen fag- eller yrkesdidaktikk
 • kan anvende kunnskap på nye områder innenfor det relevante fagområdet

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan analysere og forholde seg kritisk til fagstoff og informasjonskilder på det relevante fagområdet
 • kan planlegge, gjennomføre og formidle et selvstendig forskningsprosjekt under veiledning og i tråd med god vitenskapelig og forskningsetisk praksis

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan bidra til nytenkning og utvikling på sitt fagområde innenfor skole- og utdanningsfeltet.

Spesielt for studieretningen lærerprofesjon, veiledning og skoleutvikling

Kunnskap 

Kandidaten har kunnskap om 

 • samfunnsmessige forutsetninger for livet omkring skolen
 • allmenn pedagogikk, didaktikk, læring og sosialisering
 • lærerens profesjonelle yrkesutøvelse, dens grunnlag og historiske utvikling
 • vitenskapsteori og vitenskapelig forskning
 • utviklingsarbeid

Ferdigheter

Kandidaten kan 

 • tilegne seg, bearbeide og presentere forskningsbaserte og teoretiske tekster 
 • planlegge, gjennomføre, analysere og formidle egen forskning 
 • analysere pedagogisk virksomhet og se muligheter for endring og utvikling 
 • veilede kolleger i utviklingsarbeid 

Generell kompetanse

Kandidaten har generell kompetanse i

 • forskning
 • forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) 
 • hvordan kollegabasert veiledning bidrar til utvikling av læreres profesjonelle kompetanse
 • pedagogisk utviklingsarbeid som kan sikre autonomi i yrkesutøvelsen