Produktutvikling og produksjon, Masterprogram / Sivilingeniør 2-årig, Trondheim

Energi-, prosess- og strømningsteknikk

– Studieretning

VindtunellVed denne studieretningen lærer du hvordan man designer og drifter tekniske systemer hvor energi ofte er med i bildet. Det kan dreie seg om energibruk, energiprosessering og tekniske systemer hvor strømning er en sentral faktor.

Blant de mange problemstillinger som handler om strømningsteknikk kan vi nevne innsikt i hvordan broer, offshoreplattformer, vindturbiner og andre store konstruksjoner som er utsatt for bølger eller vind blir påvirket.

Energiproduksjon og energibruk er svært aktuelle tema både globalt og nasjonalt. Her får du studere hele energikjeden. Hvordan energi og varme produseres, og hvordan den kan utnyttes i industrielle prosesser og i bygninger. I denne sammenheng er fornybare energiressurser stadig mer i fokus.

Du vil få gode kunnskaper innenfor fagområder som varme-, kulde- og forbrenningsteknikk. Du vil lære om simulering og utvikling av klimasystemer, og du kan for eksempel arbeide med varmepumpeteknikk og modellering av fremtidens gasskraftverk.

Utfordringer finnes også innenfor transport av hydrokarboner i lange rørsystemer. Eksempler er frakt fra produksjonsmoduler under vann til prosessanlegg på land, og naturgass som fraktes i eksportledninger fra Norge til England og Kontinentet.

 

Fire fagområder/hovedprofiler

Denne studieretningen har fire hovedprofiler å velge blant:

» Termisk energi;

Fokuserer på energiproduksjon og energikonvertering. Her inngår termiske maskiner, gasskraft, forbrenning, brenselsceller, bioenergi, nye energikilder og –systemer, luftforurensing og gassrensing.

» Industriell prosessteknikk;

Fokuserer på prosesser, systemer og komponenter for industriell foredling samt transport og sluttbruk av energi. Her inngår industriell varmeteknikk, kulde- og varmepumpeteknikk, næringsmiddelteknikk, LNG (flytende naturgass), flerfaseteknikk , livsløpsanalyser og systemteknikk, og prosessintegrasjon.

» Energiforsyning og klimatisering av bygninger;

Fokuserer på innemiljø, varmeforsyning og bruk av energi i bygninger og installasjoner. Her inngår varme-/ energisystemer og planlegging av slike, vannbåren varme/fjernvarme, energibruk, bygningsautomatisering, inneklima, og klimasystemer inkl. anvendt varmepumpeteknikk. Ventilasjonsteknikk for industri, brann og sikkerhet, sanitasjon og bygningshygiene.

Fagemnet TEP4245 Klimateknikk
er det sentrale "Inngangsemne" for dette fagområde.

» Strømningsteknikk;

Fokuserer på strømningsmekanikk og strømningsteknisk energiproduksjon. Her inngår areodynamikk, vann- og vindturbinteknologi, turbulens, flerfasestrømning, mikrofluidikk, numerisk og eksperimentell strømningsmekanikk, hydraulikk og alle strømningsaspekter ved roterende maskineri.

Fagemnet TEP4156 Viskøse strømninger og grensesjikt
er det sentrale "Inngangsemne".

Valghefte

valg muligheterInformasjon til deg som skal velge studieretning og hovedprofil:

Studieretningsinfo 2017/2018 (pdf)