Produktutvikling og produksjon

Masterprogram (Sivilingeniør) 2-årig, Trondheim

Produktutvikling og produksjon

– Ledelse og systemfag
Studenter jobber med beregninger

Ledelse og systemfag

Det norske samfunnet er avhengig av en bærekraftig verdiskapende produksjon hvor industrien er selve ryggraden. For å oppnå lønnsom og bærekraftig produksjon må vi se på hele verdikjeden fra råvare til ferdig produkt, og bedriftene må inkludere hele verdikjeden i sin planlegging. Det er nødvendige å involvere alle aktører som bidrar til verdiskapingen av produktet/tjenesten, direkte eller indirekte, helt fra råvarekilde til sluttbruker, inklusive resirkulering og gjenbruk.

Verdikjedestyring gir et perspektiv der man kan se ut over de konkrete produksjonsprosessene. Digitalisering og automatisering vurderes som avgjørende for lønnsom produksjon, men vi må også spørre oss om hvilke prosesser det er mest hensiktsmessig å automatisere, og hvordan virksomhetene kan utvikle kompetanse for å lykkes med digitalisering og automatisering.

Alt dette må ses i lys av behovet for bærekraftighet i fremtidens verdikjeder. Markedet har et ønske om bærekraftige produkter og tjenester i en verden hvor tilgangen på ressurser reduseres stadig. Derfor er det viktig å planlegge og styre ressursene for å sikre bærekraftig virksomhet for fremtidige generasjoner. Bærekraft betyr også at både produksjonsprosesser og produkter må være sikre og pålitelige, og ivareta muligheten for effektiv drift og vedlikehold.

En stor del av verdiskapende produksjon i Norge er organisert i form av prosjekter, for eksempel bygging av veier, vindmølleparker og skip. Dette krever effektiv styring og ledelse av prosjekter slik at tids- og kostnadsrammer ikke sprekker.

Studieretningens hovedprofiler

Denne studieretningen har tre hovedprofiler å velge blant:


Hovedprofiler innen ledelse og systemfag

Dette er fagområdet som sikrer at store og små prosjekter blir initiert, planlagt og gjennomført til forutsatt tid og kostnad, med ønsket samfunnsnytte. Det er anslått at ca. 30% av verdens BNP forvaltes i prosjekter og andelen er økende, ved at flere og flere oppgaver i næringsliv og samfunnet organiseres som prosjekter.

Vi samarbeider tett med en faggruppe ved SINTEF og andre deler av NTNU. Vi forvalter også Prosjekt Norge, der de største prosjekteiere i ulike bransjer og de store aktørene på utførende side er medlemmer. Forskningsprosjekter knyttet til senteret gir stort spillerom for tilknytning av studenter.

Du kan for eksempel lære om:

 • Hvordan sikre at de riktige prosjektene blir prioritert
 • Hvordan planlegge prosjekter slik at realistisk kan gjennomføres innen rammene
 • Ledelse av prosjektets interessenter
 • Styring av usikkerhet i prosjekter
 • Prosjektledelse av globale prosjekter

Jobbmuligheter
Med en mastergrad innenfor prosjekt- og kvalitetsledelse får du gode og varierte jobbmuligheter. Av de mest vanlige kan nevnes følgende bedrifter/bransjer:

 • Prosjektorienterte virksomheter i olje og gassbransjen, fra operatørselskaper til prosjekteringsfirma og utførende kontraktører
 • Byggherrer, rådgivende ingeniører og entreprenører i bygg og anlegg
 • Produksjonsbedrifter
 • Konsulentbedrifter og IKT-selskaper

Mange av våre studenter ender i ledende stillinger, og aktuelle stillinger i disse virksomhetene kan være:

 • Prosjektleder
 • Prosesseier
 • Prosjekteier
 • Rådgiver

Faglig kontaktperson: Bjørn Andersen

Produksjonsledelse er ledelse, planlegging og styring av bedriftens produksjons- og logistikkprosesser. Fagområdet omfatter produksjonslogistikk og verdikjedestyring med fokus på produksjonsstrategi, lean produksjon og anvendelse av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT).

Vi samarbeider tett med flere fagmiljø ved NTNU og SINTEF. Dette gir mulighet for deltagelse i spennende forsknings- og utviklingsprosjekter i samarbeid med norske industribedrifter. Viktig er også vårt samarbeide med internasjonale fagmiljø og bedrifter. Faggruppen er ledende i Norge, og er på et høyt internasjonalt nivå.

Du kan for eksempel lære om:

 • Prinsipper, teknikker og metoder for å analysere og utvikle nye løsninger for produksjon og logistikk
 • Produksjonsstrategier og hvordan produksjon bør styres og organiseres i en bedrift eller i globale konserner
 • Fremtidens høyautomatiserte fabrikker
 • Hvordan IKT kan støtte bedriftens produksjons- og logistikkaktiviteter
 • Hvordan designe og styre komplekse varestrømmer

Jobbmuligheter
Med en mastergrad i produksjonsledelse har du som student meget gode og varierte jobbmuligheter. Av de mest vanlige kan nevnes følgende bedrifter/ bransjer:

 • Alle typer vareproduserende bedrifter
 • Næringsmiddelindustrien
 • Grossist- og handelsbedrifter
 • Transport- og telekommunikasjonsbedrifter
 • Oljeselskaper og alle typer bedrifter som leverer varer og tjenester til denne sektoren
 • Skipsverft, maritim industri og leverandør industri
 • Offentlig virksomheter inkludert statlige bedrifter
 • Konsulentbedrifter og IKT-selskaper

Mange av våre studenter ender i ledende stillinger, og aktuelle stillinger i disse virksomhetene kan være:

 • Leder for produksjons-, logistikk- eller verdikjedeoperasjonene i bedriften
 • Planlegger
 • Prosjektleder
 • Konsulent

Faglig kontaktperson: Jan Ola Strandhagen

Faggruppen innenfor sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold har et nært samarbeid med avdeling for Sikkerhet og pålitelighet ved SINTEF. Sammen er vi en av de største og sterkeste faggruppene som finnes internasjonalt innenfor fagområdet.

Du kan for eksempel lære om:

 • redusere risiko knyttet til tekniske systemer for mennesker, miljø og materielle verdier
 • redusere sårbarheten til tekniske systemer og informasjon
 • bistå i utvikling av komponenter og systemer slik at de får lang levetid, få feil og liten nedetid
 • verifisere at komponenter og systemer oppfyller sikkerhets- og pålitelighetskrav fra kunder og myndigheter
 • analysere hvorfor og hvordan ulykker skjer
 • utvikle konsepter og planer for effektivt vedlikehold av teknisk utstyr
 • samle og analysere erfaringsdata fra drift og vedlikehold av teknisk utstyr
 • optimalisere vedlikehold med hensyn på kostnader og driftsregularitet
 • gjennomføre levetids-kostnadsanalyser (LCC analyser)

Jobbmuligheter
Når du har fullført mastergraden innenfor sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold, vil du kunne få jobb i:

 • Et av de mange konsulentselskapene innenfor fagområdet. Flere av disse, som Det Norske Veritas, Scandpower og Safetec, har også omfattende virksomhet i utlandet.
 • Et oljeselskap eller en leverandør til oljeindustrien. I den senere tid har det vært spesielt sterk fokus på påliteligheten til utstyr som plasseres på havbunnen
 • Prosess- og produksjonsindustrien
 • Jernbanen (Bane NOR, VY, Flytoget og CargoNet)
 • Vare- og tjenesteproduserende industri
 • Offentlig virksomhet

Faglig kontaktperson: Jørn Vatn