Industriell kybernetikk

Industriell kybernetikk

Masterprogram (sivilingeniør), 2-årig

Foto: Geir Mogen

studyprogramme-autofacts-portlet

MIIK, Sun Dec 10 06:19:11 CET 2023 | M2

Utvid ingeniørgraden med en spesialisering i kybernetikk

Har du en bachelor i i teknologi eller ingeniørfag?  Ønsker du å kombinere denne utdannelsen med en fordypning i kybernetikk?

Næringslivet etterspør mastergrader i teknologi med en tydelig og balansert tverrfaglig bakgrunn som behersker andre ingeniørfag i tillegg til kybernetikk. 

Dette inkluderer automatisering, styring, systemteori og industrielle datasystemer. Det kreves ingen formelle forhåndskunnskaper om disse temaene, men du bør ha interesse for matematikk og informasjonsteknologi.

NTNU tilbyr de mest anerkjente kybernetikkstudier i Norge.

Du får en bredere teknologisk kompetanse med teoretisk og praktisk kunnskap innen overvåking og styring av dynamiske systemer.

Du bruker matematisk modellering og programmering til å lage styresystemer for prosessindustri, i bygninger eller til båter, biler, fly og droner.

Du lærer sentrale temaer innen kybernetikk som systemteori, reguleringsteknikk, automatisering, tilpassede datasystemer, matematisk modellering, simulering og optimalisering.

Les mer om hva du lærer

Du får en tverrfaglig og fremtidsrettet utdanning som gjør at du kan jobbe innen mange områder.

Kybernetikere jobber med utvikling av styre- og overvåkingssystem for dronefly, selvstyrende biler, autonome skip, slangeroboter, prosessindustri, automatisert produksjon, innebygde datamaskiner, tolkning av big data, automatisert fiskeoppdrett og helseteknologi.

Du blir kvalifisert til å delta i fremste rekke av teknologiutviklingen nå når verden blir mer digitalisert, automatisert og robotisert.

Kybernetikk er en merkevare som gjør deg attraktiv for mange arbeidsgivere.

Etter en master er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.).

Les mer om jobbmulighetene

Studiemiljøet i Trondheim er stort og mangfoldig. Du kan være med i linjeforeningen Omega, idrettslag og en rekke andre studentaktiviteter.

Undervisningen består både av forelesninger, teoretiske øvinger, praktiske laboratorieoppgaver og prosjektarbeider.

Gjennom fadderordninger og tverrfaglige studentprosjekter får du god kontakt med dine medstudenter. Klasseturer og ekskursjoner bidrar også til et godt studiemiljø.

Les mer om studiemiljøet

Første studieår består av grunnleggende kybernetiske fag. I denne delen av studiet inngår også det obligatoriske faget Eksperter i team (EiT) som gir deg praktisk erfaring i tverrfaglig samarbeid.

Andre studieår består av fordypningsemner, fordypningsprosjekt og masteroppgave.

I masteroppgaven anvender du kybernetikk til å utforske en problemstilling på et fagområde fra bachelorutdanningen din.

Les mer om studiets oppbygning

Studieprogrammet har 29 studieplasser. ​​

Opptaksgrunnlaget er fullført bachelorgrad i ingeniørfag eller tilsvarende.

Det kreves en hovedkarakter på C eller bedre fra bachelorutdanningen, minst 30 studiepoeng i matematikk og statistikk, og minst 7,5 studiepoeng i fysikk for å bli tatt opp på dette studiet. Du bør også ha grunnleggende erfaring i programmering.

Alle bachelorgrader innen ingeniørfag som tilfredsstiller kravene ovenfor, kvalifiserer for opptak; elektro, petroleumsteknikk, kjemiteknikk, mekanikk, maskinteknikk, produksjonsteknikk, medisinsk teknikk, bioteknologi, marin teknikk, undervannsteknologi, romteknologi, eller lignende.

Les mer om opptak og opptakskrav

Har du spørsmål om studieprogrammet? Vi kan hjelpe deg med obligatoriske- og valgfrie emner, eksamener, frister og generelle spørsmål om studieprogrammet.

Kontakt og veiledning