Masterprogram 2-årig, Trondheim

Fysisk planlegging

– Moglege jobbar

Forelesning av Nye veier i regi av Statens vegvesen

Med fullført masterstudium i fysisk planlegging har du ein kompetanse som det er eit stort behov for innan samfunnsplanlegging og forvaltning, både ved offentlege og private verksemder. Du kan få delta i tverrfagleg planarbeid i samarbeid med ulike aktørar i planprosessar.

Den någjeldande plan- og bygningsloven har styrka behovet for fysisk planlegging. Alle kommunar og fylkeskommunar skal utarbeide og ajourføre planar. Dei står sjølv for oversiktsplanar, mens reguleringsplanar ofte blir utarbeidde av private konsulentfirma. Også andre offentlege etatar står ofte for planarbeid, for eksempel Statens vegvesen og Jernbaneverket. Ulike offentlege og private organ skal gje bidrag i planutarbeidinga. Det opnar for eit stort tilbod av jobbar både i offentleg og privat sektor, og utsiktene framover ser svært gode ut.

Til nå har alle som har gjennomført masterprogrammet fått interessante jobbar, og utsiktene framover ser svært gode ut.


Dei har ein plan

Planleggarar er svært etterspurd arbeidskraft landet over, og NTNU tilbyr eit toårig masterstudium i fysisk planlegging som har blitt veldig populært – ikkje minst fordi ny plan- og bygningslov har auka kompetansebehovet innanfor planområdet.

Dei studentane som så langt har gått ut med ein fullført mastergrad i fysisk planlegging frå NTNU, har hatt brei utdanningsbakgrunn før dei blei tekne opp til studiet – alt frå pedagogikk, marinbiologi, arkeologi og økonomi, til samfunnsgeografi, arkitektur, landskapsarkitektur og byggingeniør.

Den store variasjonen blir også reflektert i kva slags jobbar du kan få med ein mastergrad i fysisk planlegging, og me har spurt noen av våre tidligare masterstudentar om gode råd til deg som kunne tenke deg å bli betre kjent med faget fysisk planlegging.


Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, studie- og eksamensteknikker, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Bruk NTNU Alumni-nettverket

NTNU Alumni vil være nyttig for deg som student og videre gjennom hele din karriere. Du kan dra nytte av tidligere studenters erfaringer og få innblikk i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt.  


Intervjuer med tidligere studenter

 

Kenneth Kristensen

Arealplanlegger i Vågan kommune,  Svolvær

Tidligere student Kenneth Kristensen

Arealplanlegger i Vågan kommune,  Svolvær

Tidligere student Kenneth Kristensen

 

 

Hva jobber du med?
- Jeg jobber blant annet sammen med plankonsulenter, eiendomsutviklere og gårdeiere. Vi behandler private reguleringsforslag og utarbeider kommunale planer. Dette omhandler dialoger med myndigheter, arkitektkontor eller konsulenter; alt etter hva planen favner. 

Hva er det beste ved jobben din?
- Å få mulighet til å jobbe i en liten kommune gir muligheter til å bli kjent med svært mange fagområder. Vi fokuserer mye på godt sammarbeid og kompetanseoverføring og du føler at du lærer noe hver dag. Dette gjør meg tryggere i jobben. 

Kan du forklare hvordan en arbeidsdag kan forløpe seg?
- Jeg følger opp reguleringsplaner og arbeider med en mindre endring for en annen plan. Jeg lager analyser, vurderinger og befaringer. Prioritering har blitt en viktig læring, da oppgavene er mange.

På hvilken måte har dine studier vært relevant for jobben din?
- Jeg har lært å tenke helhetlig og vurdere mange aspekter ved tiltakene. Samarbeid og framstillingsevne blir viktig når planene blir kompliserte, ikke minst for befolkning, naboer og politikere. Fagområder fra studiene har gjort at man kan ha gode dialoger med andre involverte.

Ingrid Nøren

Byplanlegger i Bodø kommune

Ingrid Nøren

Byplanlegger i Bodø kommune

Hva jobber du med?

Jeg er byplanlegger i Bodø kommune og for tiden prosjektleder for områdeplan for ny lufthavn i Bodø kommune med prosjektet «Ny by - Ny flyplass». Et av Nord-Norges største og mest spennende utviklingsprosjekt, som vil ha stor betydning for vekst og utvikling i regionen og landsdelen for mange tiår fremover. Vi har nå mulighetene til å teste og komme fram til nye metoder for byutvikling, smart-teknologiske løsninger innenfor energieffektivitet, transport og miljø. Vi skal bygge en ny, smart, kompakt og miljøvennlig fremtidsby i direkte forlengelse av eksisterende by.

Hva er det beste ved jobben din?

At jeg får være midt inne i denne prosessen, og får være med på utviklingen av Bodø som by. Samtidig er det givende å ta del i engasjementet, de nye tankene, de innovative løsningene og fokuset på miljø for prosjektet, både lokalt og internasjonalt.

Kan du i korte trekk forklare hvordan en arbeidsdag kan forløpe seg?

Hverdagen er veldig variert. Det er møter, foredrag, noe arbeid ved pc. Men det går ikke lang tid før en diskusjon oppstår i teamet. Eller at noen kommer innom for å si sin mening og utveksle sine ideer for hvordan Bodø skal formes.

På hvilken måte har dine studier vært relevant for jobben din?

På alle måter har Fysisk planlegging vært relevant. Jeg mener vi sitter på mere kunnskap om sammenhengen mellom transport og arealplanlegging enn andre fagområder. Masteren gir et godt grunnlag for å forstå hvordan rommene mellom bygg har like mye å bety som det som skjer inni. At studiet legger opp til å jobbe i grupper er også en god lærdom. Samtidig er det veldig nyttig å finne nye metoder for samskapning og medvirkning.