Fysisk planlegging

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Fysisk planlegging

– Moglege jobbar

Jobbmuligheter bilde

Forelesning av Nye veier i regi av Statens vegvesen
Foto: Kathinka B. Høyden/NTNU

Moglege jobbar

Med fullført masterstudium i fysisk planlegging har du ein kompetanse som det er eit stort behov for innan samfunnsplanlegging og forvaltning, både ved offentlege og private verksemder. Du kan få delta i tverrfagleg planarbeid i samarbeid med ulike aktørar i planprosessar.

Den någjeldande plan- og bygningsloven har styrka behovet for fysisk planlegging. Alle kommunar og fylkeskommunar skal utarbeide og ajourføre planar. Dei står sjølv for oversiktsplanar, mens reguleringsplanar ofte blir utarbeidde av private konsulentfirma. Også andre offentlege etatar står ofte for planarbeid, for eksempel Statens vegvesen og Jernbaneverket. Ulike offentlege og private organ skal gje bidrag i planutarbeidinga. Det opnar for eit stort tilbod av jobbar både i offentleg og privat sektor, og utsiktene framover ser svært gode ut.

Til nå har alle som har gjennomført masterprogrammet fått interessante jobbar, og utsiktene framover ser svært gode ut.


Dei har ein plan

Dei har ein plan

Planleggarar er svært etterspurd arbeidskraft landet over, og NTNU tilbyr eit toårig masterstudium i fysisk planlegging som har blitt veldig populært – ikkje minst fordi ny plan- og bygningslov har auka kompetansebehovet innanfor planområdet.

Dei studentane som så langt har gått ut med ein fullført mastergrad i fysisk planlegging frå NTNU, har hatt brei utdanningsbakgrunn før dei blei tekne opp til studiet – alt frå pedagogikk, marinbiologi, arkeologi og økonomi, til samfunnsgeografi, arkitektur, landskapsarkitektur og byggingeniør.

Den store variasjonen blir også reflektert i kva slags jobbar du kan få med ein mastergrad i fysisk planlegging, og me har spurt noen av våre tidligare masterstudentar om gode råd til deg som kunne tenke deg å bli betre kjent med faget fysisk planlegging.


Karrieretjenesten og NTNU Bridge (krysspublisert)

Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, studie- og eksamensteknikker, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter.


Utdannelse og jobbmuligheter

7000 tidligere studenter har fortalt oss hvordan det har gått med dem etter de ble uteksaminert fra NTNU.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Bruk NTNU Alumni-nettverket

NTNU Alumni vil være nyttig for deg som student og videre gjennom hele din karriere. Du kan dra nytte av tidligere studenters erfaringer og få innblikk i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt. 


Intervjuer med tidligere studenter

Intervjuer med tidligere studenter

 

Ressurspublisering

Kenneth Kristensen

Arealplanlegger i Vågan kommune,  Svolvær

Tidligere student Kenneth Kristensen