Ph.d.-studiet i arkitektur

Paviljong i Selbu, bygget av arkitekstudenter og lærere. Foto: Robert Schmidt

Ph.d.-studiet i arkitektur er en forskerutdanning som gir videreutdanning og faglig fordypning til kandidater med utdanning på masternivå. Ph.d.-studiet kan være aktuelt for personer som tar sikte på en karriere innen høyere utdanning eller forskning, eller for stillinger innen næringsliv og offentlig forvaltning. I de senere årene har arbeidslivet satt stadig større pris på den spesialisering som ph.d.-studiet gir. Dette har ført til at en voksende andel av NTNUs ph.d-kandidater finner jobb i næringslivet og i offentlig forvaltning.

Ph.d.-studiet er normert til et 3 års fulltidsstudium og består av en opplæringsdel og en forskningsdel. Ph.d.-utdanningen skal:

- gi opplæring i og erfaring fra vitenskapelig arbeid og metodikk
- være internasjonalt rettet
- være en integrert del av en helhetlig forskningsvirksomhet ved hvert fagmiljø
- gi grunnlag for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, utdanning og forskning.

Hallgrim Hjembrekke har disputert

Bilde av kandidaten med veiledere, sakkyndige og administrator

 

Hallgrim Hjelmbrekke disputerte 3. november 2017 ved NTNU for Ph.d. graden med avhandlingen «Styring av byggeprosjekter mot strategiske mål. Eierstyring som et virkemiddel for strategisk effekt». 

Abstrakt
I avhandlingen stiller Hallgrim Hjelmbrekke spørsmålet: Hvordan kan byggeprosjekter innrette seg etter kundens strategiske og forretningsmessige mål?

For å forstå problemet og å kunne iverksette tiltak, er det utarbeidet en generisk modell for eierstyring. Modellen identifiserer avvik mellom kundens mål og prosjektets leveranser, underliggende årsaker til dette og foreslår fire sentrale tiltak som skal forbedre prosjekteierstyringen.

I utgangspunktet er enhver beslutning om å investere i et nytt prosjekt begrunnet med et ønske om å løse et problem og skape en endring til en bedre situasjon for brukere som igjen gjør det mulig for prosjekteier å høste en gevinst og strategisk nytte. Prosjekter rent generelt lykkes bare til en viss grad å realisere nytte for eier. Investeringer i byggeprosjekter bekrefter dette bildet og preges av mangel på produktivitet, kostnadsoverskridelser, kvalitetsmangler og misfornøyde brukere. Dette indikerer at prosjektenes intensjon om verdiskaping for brukere og nytte for eiere forsvinner underveis i byggeprosessen.

Det er en tydelig trend at når prosjekter mislykkes, så er mangel på eierstyring årsaken til problemet. Hovedkonklusjonen er at det er en mangel på kompetanse og forståelse hos prosjekteier hva angår prosjektets rolle som strategisk verktøy og hva som er de viktigste suksessfaktorer for å høste de strategiske effekter av prosjektene. Samtidig er det avdekket en manglende kompetanse på leverandørsiden (prosjekteringsteam) i forhold til å forstå prosjektets forretningsmessige mål og innrette leveransen innenfor et rammeverk i form av en enhetlig forretningsmodell.

Veiledere:
Geir K. Hansen, Professor, Institutt for arkitektur og planlegging, NTNU
Ola Lædre, Førsteamanuensis, Institutt for bygg og miljø, NTNU

Sakkyndig komite:
Aaron Shenhar, Professor, Diamond Leadership Institute, USA
Kalle Kähkönen, Professor, Tampere University of Technology, Finland
Siri Hunnes Blakstad, Professor II, Institutt for arkitektur og planlegging, NTNU

Administrator:
Tore Brandstveit Haugen, Professor, Institutt for arkitektur og planlegging, NTNU

Hallgrim Hjelmbrekke har vært Næringslivsstipendiat finansiert fra Norges Forskningsråd,og  Rambøll as. Hjelmbrekke er nå tilsatt i Multiconsult asa.