Hva lærer jeg

Folkehelse - masterstudium

Hva lærer du?

Tre smilende studenter i samtale
Foto: Geir Mogen / NTNU

Vannkvalitet og vaksine, gulrot og gangvei, natur og nærhet – hva gir god folkehelse?

Master i folkehelse er studiet av hvordan vi kan fremme befolkningens helse, trivsel, gode og sosiale forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse. 

Forebygging og helsefremming er de to hovedingrediensene i master i folkehelse ved NTNU.

Livsløpsperspektiv

Livsløpsperspektivet er en rød tråd gjennom hele studiet. Vi ser på folkehelse og folkehelsearbeid i ulike livsfaser, og i overgangen mellom disse. Vi har fordypningsemner innen:

  • Barn/unge
  • Arbeidsliv
  • Aldring

Tverrfaglig tilnærming

På master i folkehelse ved NTNU i Trondheim underviser fagpersoner med bakgrunn fra blant annet helsevitenskap, epidemiologi, medisin/samfunnsmedisin og andre helsefag, sosiologi og samfunnsvitenskap, samfunns- og helseøkonomi, psykologi og geografi. Alle emner belyses fra flere perspektiver.

Lokalt og globalt 

Folkehelsearbeid foregår på mange ulike nivåer - lokalt, regionalt, nasjonalt og globalt. På master i folkehelse er den norske kommunen en viktig aktør.

Vi samarbeider med NTNUs master i global helse både om undervisning og aktiviteter for studentene.

Solid fundament

Moderne folkehelsearbeid trenger kritiske og kunnskapsrike fagpersoner.

Metodeemnene sikrer solid vitenskapelig kompetanse. Her får du både erfaring i å finne og lese vitenskapelige artikler, tolke forskningsfunn og i å selv benytte kvalitativ eller kvantitativ forskningsmetode.

I emnet Systematisk folkehelsearbeid – fra teori til praksis får du trening i å løse aktuelle folkehelseutfordringer med moderne kunnskapsbaserte tilnærminger og tett på praksisfeltet.

Vi tror alle disse ingrediensene er viktige for å gi deg et godt grunnlag for å kunne være med å løse både dagens og morgendagens utfordringer på folkehelsefeltet.

Gode forsknings- og fagmiljø

Master i folkehelse tilbys av Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU.

Noe for deg?

Master i folkehelse ved NTNU egner seg for alle som ønsker har lyst til å jobbe med folkehelse, inkludert

  • deg som vil gjøre en forskjell, og som vil bidra til å fremme folkehelsearbeidet på ulike nivå i samfunnet
  • deg som er interessert i forebygging og helsefremming
  • deg som er ny i fagfeltet
  • deg som allerede jobber innenfor området og som trenger mer og oppdatert kunnskap og metodikk for systematisk, målrettet arbeid
  • deg som ønsker å komme i kontakt med gode forskningsmiljøer, forske og gå videre til en ph.d.

Instituttets visjon er «Bedre folkehelse». Som student vil du ta del i et fagmiljø som har lang erfaring i forskning og undervisning på forebygging og helsefremming samt ulike forskningsmetoder. Gjennom masteroppgaven og arbeidet med en valgt problemstilling vil du få mulighet til å knytte deg til et forskningsmiljø. NTNU har mange gode og velrenommerte forsknings- og fagmiljø, så mulighetene er mange og varierte.

Våre studenter har variert utdanningsbakgrunn, f.eks. audiologi, bibliotekfag, ergoterapi, ernæring, folkehelse, fysioterapi, helsesykepleie, helsevitenskap, lærerutdanning, sykepleie, vernepleie og økonomi. Om lag halvparten av studentene tar studiet på deltid.