Matematikkdidaktikk 1.–7. trinn

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Matematikkdidaktikk 1.–7. trinn

– Studiets oppbygning

Informasjonens gyldighet

Informasjonens gyldighet

Tabellene under gjelder for studenter som fikk opptak studieåret 2019/2020. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

Master i matematikkdidaktikk 1.-7. trinn

1. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Første semester (høst)
LMM14001 Perspektiver på tallbegrepet (1-7) 15
LMM14002 Læring og undervisning av matematikk (1-7) 15

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Andre semester (vår)
LMM14005 Aktuelle temaer knyttet til matematikkundervisning (1-7) 15
LMM14009 Kreativitet, multimodalitet og estetikk i matematikkopplæringa (1-7) 15

2. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Tredje semester (høst)
LMM15005 Vitenskapsteori og metode, matematikkdidaktikk (1-7) 15
LMM15004 Masteroppgave i matematikkdidaktikk (1-7) 15

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjerde semester (vår)
LMM15004 Masteroppgave i matematikkdidaktikk (1-7) 30

KRYSSPUBLISERT - ikke rør: Mer info og tidligere studieplaner

Mer info og tidligere studieplaner

Du finner detaljert informasjon om studieprogrammet i studieplanen for ditt studium. Studieplanen for inneværende studieår og tidligere kull finner du i oversikten over studieplaner.

Skrive og levere masteroppgave

Skrive og levere masteroppgave

Før du begynner på masteroppgaven må du fylle ut og levere en masteravtale. 

Avtalen skal signeres og leveres til Institutt for lærerutdanning når veileder for masteroppgaven er oppnevnt.

Frist for innlevering av masteravtalen: kommer

Tilleggsskjema
I tilfeller der masteroppgavens karakter fordrer søknad til REK (Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk), skal det fylles ut et tilleggsskjema.

Veiledning inngår som en del av masterstudiet. Du må møte til veiledning minst én gang. Veiledning utover dette er et tilbud til deg. Det er ditt eget ansvar å avtale veiledningstid.

Veiledningstid: Veileder har satt av tid til veiledning for hver masterstudent. Rett til veiledning opphører etter at veiledningstimene er oppbrukt, eller etter normert studietid, dersom ikke annet er avtalt.

Retningslinjer for utforming av oppgaven gis av faglærer. Følg med på Blackboard. Er du usikker, ta kontakt med din fagseksjon.

Frist for innlevering av digital versjon av masteroppgaven 16. mai 2019 kl. 12.00 i Inspera.

Her finner du mer informasjon om hvordan du skriver og leverer masteroppgaven.

Før du leverer oppgaven må du blant annet generere omslag og tittelside. Se hvordan du ferdigstiller masteroppgaven

  • Masteroppgaven leveres digitalt i Inspera Assessment.
  • Masteroppgaven sendes til trykk via NTNU Grafisk senter. Velg «Bestille trykksak ansatt/student»
  • Fire trykte eksemplarer av masteroppgaven leveres så snart som mulig i servicesenteret ved Institutt for lærerutdanning på campus Kalvskinnet.
  • Instituttet betaler for trykking av fem oppgaver. Du får beholde ett eksemplar. Om du ønsker flere eksemplarer må du betale dette selv.
  • Ved innsending av trykket oppgave vil du få beskjed om å skrive inn et prosjektnummer på 8 siffer. Denne kan du bare hoppe over, eventuelt skrive 00000000.

Arkivering og publisering

Masteroppgaver som leveres i Inspera Assessment blir automatisk arkivert i NTNU Open - NTNU sitt institusjonelle arkiv. Dette vil skje når sensuren er endelig for den enkelte oppgave.

Du godtar publisering av oppgaven i Inspera ved innlevering. Utsatt publisering (båndlegging) må avtales før innlevering. Dette gjøres kun unntaksvis.

  • Hvis du ser at du ikke rekker innleveringsfristen i det aktuelle semesteret, må du så tidlig som mulig kontakte veilederen din og avklare dette. I tillegg sender du søknad om utsatt innlevering av masteroppgave til postmottak@su.ntnu.no. Husk også at du må trekke deg fra vurdering senest 14 dager før innleveringsfrist. Dette gjør du i studentweb.

Sensurveiledning kommer.

Justerende muntlig eksamen avholdes normalt tre til fire uker etter innlevering av masteroppgaven, men senest 3 måneder etter fristen for innlevering.
 
Jfr. studieforskriften skal sensur foreligge innen 3 måneder etter fristen for innlevering.