Matematikkdidaktikk 1.–7. trinn

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Matematikkdidaktikk 1.–7. trinn

– Om matematikkdidaktikk 1.–7. trinn

LTMAGMA1-underbilde

En person gjør matematiske regnestykker med knapper. Foto.

Matematikkdidaktikk 1.–7. trinn

Innhold og mål

Du vil utvikle gode kunnskaper om hvordan barn lærer matematikk, og om hvordan du som lærer skal kunne arbeide med elever på ulike måter slik at læring kan skje.

Et overordnet mål er at du skal bli en sentral ressursperson i matematikkfaget. Studiet er preget av en nær kobling til praksisfeltet, og det omfatter et selvstendig, praksisnært forskningsarbeid innenfor matematikkdidaktikk. Dette arbeidet presenteres i en masteroppgave.

Studiet bygger på de tre første årene av fireårig grunnskolelærer eller allmennlærerutdanning eller annen lærerutdanning med minst tre års varighet, og som er slik at den oppfyller kravene til å kunne få bachelorvitnemål.


Hvordan barn lærer matematikk

Studiet gir deg gode kunnskaper i matematikk – både som vitenskapsfag og som skolefag. Det fokuserer på hvordan barn lærer matematikk og utvikler tallforståelse gjennom begrepsutvikling og dialog. Du vil møte et kreativt fag – der en utforskende tilnærming vil være sentral.

I studieemnene som inngår i programmet, vil det være en nær kobling mellom faglige og didaktiske tema. Tidvis vil faglige tema kunne være i forgrunnen, med didaktiske tema mer i bakgrunnen, og tidvis vil det omvendte være tilfelle. Arbeidsmåtene i studiet vil i stor grad være eksemplariske i den forstand at en søker å anvende arbeidsformer som studentene skal kunne praktisere i sin framtidige lærerkarriere.