Medisinsk MR-avbildning

MASTERPROGRAM 2-ÅRIG, Trondheim

Medisinsk MR-avbildning

Medisinsk MR-avbildning

Læringsmål

Studiet skal utdanne kandidater som kan:

  • kombinere kunnskaper og ferdigheter innen MR og vitenskapelige metoder til økt effektivitet og forbedret bildekvalitet i virksomheten
  • påvirke til ny anvendelse av MR-avbildning i forskningsprosjekt og ved omstillinger i klinikk
  • designe og lede prosjekter for kvalitetssikring og delta i FoU-prosjekt
  • gjennomføre et selvstendig FoU-prosjekt innen relevant fagfelt i henhold til regelverk og prosedyrer
  • analysere utfordringer relatert til endringer tilknyttet undersøkelsesrutiner eller gjennomføring av forskningsprosjekt
  • implementere og optimalisere eksisterende, nye og avanserte metoder og protokoller ved kliniske MR-system
  • formidle eget forskningsarbeid i form av vitenskapelig rapport og muntlig presentasjon tilpasset et akademisk publikum

Omfang og arbeidsbelastning

 

Studiet er satt sammen av en kursdel på 75 studiepoeng og et selvstendig arbeid på 45 studiepoeng. Kursdelen består av fire emner innen MR på til sammen 50 studiepoeng, og fire emner innen metode på til sammen 25 studiepoeng. Master i medisinsk MR-avbildning inkluderer i tillegg et selvstendig, veiledet arbeid (masteroppgaven) på 45 studiepoeng. Normert arbeidsinnsats utgjør minimum 800 timer per år ved et deltidsstudium. Arbeidsinnsatsen vil være fordelt på ulike typer aktiviteter som forelesninger, gruppearbeid, litteraturstudier, oppgaveløsning, seminar, diskusjoner, veiledning og selvstendig arbeid.


Studiets oppbygning

Master i medisinsk MR-avbildning skal være en fordypning i mekanismene for MR-bildedannelse og vitenskapelig arbeid, med vekt på anvendelse av MR bildedata i forskning. Studiet er bygget opp av i alt åtte obligatoriske emner, inkludert en masteroppgave på 45 studiepoeng. Den teoretiske delen av studiet består av 50 studiepoeng fordypning i MR-teori fordelt på fire emner, og 25 studiepoeng fordypning i metode og data-analyse fordelt på tre emner. Alle emnene gir kunnskap som vil være sentral i arbeidet med masteroppgaven.  Strukturen i programmet tilsvarer Kunnskapsdepartementets § 3 mastergradsstudier, som dekker 120 SP.


Jobbmuligheter

Master i medisinsk MR-avbildning fokuserer på det teoretiske fundamentet for MR og anvendt forskning, med spesialisering innen MR og MR-teknologiske problemstillinger. Utdanningen gir forskerkompetanse, og skolerer for deltakelse i forskningsprosjekt og ledelse av utviklingsprosjekt innen eller i tilknytning til fagfeltet. En master i medisinsk MR-avbildning gir økt kompetanse som radiograf innen MR, og for stillinger innen utdanning og forskning i fagfeltet. Etter avsluttet studie vil kandidatene ha formell kompetanse for opptak til PhD.

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Master i medisinsk MR-avbildning
Studieprogramkode: HSMMR
Studiepoeng: 120
Undervisningsform: Deltid (over fire år)

Fakultet: Medisin og helsevitenskap
Institutt: Sirkulasjon og bildediagnostikk

Sted: Trondheim, Øya
Søknadsfrist: Annonseres senere

NB! Det er ikke lenger opptak til dette studieprogrammet.