MASTERPROGRAM 2-ÅRIG, Trondheim

Medisinsk MR-avbildning


Omfang og arbeidsbelastning

Studiet er satt sammen av en kursdel på 75 studiepoeng og et selvstendig arbeid på 45 studiepoeng. Kursdelen består av fire emner innen MR på til sammen 50 studiepoeng, og fire emner innen metode på til sammen 25 studiepoeng. Master i medisinsk MR-avbildning inkluderer i tillegg et selvstendig, veiledet arbeid (masteroppgaven) på 45 studiepoeng. Normert arbeidsinnsats utgjør minimum 800 timer per år ved et deltidsstudium. Arbeidsinnsatsen vil være fordelt på ulike typer aktiviteter som forelesninger, gruppearbeid, litteraturstudier, oppgaveløsning, seminar, diskusjoner, veiledning og selvstendig arbeid.

 

 


Studiets oppbygning

Master i medisinsk MR-avbildning skal være en fordypning i mekanismene for MR-bildedannelse og vitenskapelig arbeid, med vekt på anvendelse av MR bildedata i forskning. Studiet er bygget opp av i alt åtte obligatoriske emner, inkludert en masteroppgave på 45 studiepoeng. Den teoretiske delen av studiet består av 50 studiepoeng fordypning i MR-teori fordelt på fire emner, og 25 studiepoeng fordypning i metode og data-analyse fordelt på tre emner. Alle emnene gir kunnskap som vil være sentral i arbeidet med masteroppgaven.  Strukturen i programmet tilsvarer Kunnskapsdepartementets § 3 mastergradsstudier, som dekker 120 SP.

 


Jobbmuligheter

Master i medisinsk MR-avbildning fokuserer på det teoretiske fundamentet for MR og anvendt forskning, med spesialisering innen MR og MR-teknologiske problemstillinger. Utdanningen gir forskerkompetanse, og skolerer for deltakelse i forskningsprosjekt og ledelse av utviklingsprosjekt innen eller i tilknytning til fagfeltet. En master i medisinsk MR-avbildning gir økt kompetanse som radiograf innen MR, og for stillinger innen utdanning og forskning i fagfeltet. Etter avsluttet studie vil kandidatene ha formell kompetanse for opptak til PhD.

Fakta

Gradsnavn: Master i medisinsk MR-avbildning
Studieprogramkode: HSMMR
Studiepoeng: 120
Undervisningsform: Deltid (over fire år)

Fakultet: Medisin og helsevitenskap
Institutt: Sirkulasjon og bildediagnostikk

Sted: Trondheim, Øya
Søknadsfrist: Annonseres senere

NB! Studiet har opptak annethvert år. Vi vil ikke ta opp nye studenter i 2019.