Masterprogram 2-årig

Mat og teknologi

– studiets oppbygging
Master_MatTek_student

Studiets oppbygging

Studiet starter med matfaglig bredde- og fordypningskunnskap innen ressurser, teknologi, anvendt matmikrobiologi, bioteknologi og forskningsmetode. Videre bygges det på med avansert analysemetodikk, prosessdesign, mattrygghet, risikostyring og samarbeidskompetanse. Innovasjon, produktutvikling og produksjonseffektivitet er andre fordypningsområder.

På slutten av studiet får du en innføring i matindustriens rammebetingelser på en praktisk måte gjennom møter, mentorordning og ekskursjoner. Masteroppgaven er et selvstendig arbeid i tett kontakt med industri, Mattilsynet eller FoU-institusjoner og med regelmessig kontakt med veiledere.

Masterprogrammet består av 10 obligatoriske emner à 7,5 studiepoeng og avsluttes med en masteroppgave på 45 studiepoeng. Det undervises i 4 emner hvert semester.

De 10 emnene i masterprogrammet er:

  • Bærekraftig matproduksjon      
  • Sjømat - teknologi og prosessering
  • Anvendt matmikrobiologi og bioteknologi
  • Forskningsmetode og statistikk 
  • Avanserte analysemetoder – produkt og prosess
  • Prosessdesign for trygg matproduksjon
  • Risikostyring og mattrygghet    
  • Team- og prosjektarbeid
  • Produksjonseffektivitet, innovasjon og produktutvikling 
  • Rammebetingelser for industrien

Institutt for bioteknologi og matvitenskap vektlegger undervisningskvalitet og benytter i stor grad studentaktive læringsformer, både gjennom laboratorieundervisning, produktutviklings-prosjekter og i teknologifagene. Fordi masteren skal rekruttere fra ulike bachelorstudier, vil studentene oppleve stor grad av tverrfaglighet, noe som i seg selv vil være en faglig styrke å ta med seg ut i arbeidslivet.


Studieplan

Master i mat og teknologi