Høgskolekandidat i ingeniørfag

For ansatte i Norsk Industris medlemsbedrifter

Høgskolekandidat i ingeniørfag

– Læringsmål

En kandidat med fullført og bestått toårig høgskolekandidat i ingeniørfag skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Etter endt utdanning skal kandidaten ha/kunne:

 • Grunnleggende kunnskaper innen matematikk-, naturvitenskapelige-, samfunns- og økonomiemner og hvordan disse kan integreres i ingeniørfaglige problemstillinger.
 • Bred kunnskap om ingeniørfaget generelt og dybdekunnskap innenfor eget fagområde.
 • Kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet, samt metoder for å tilegne seg kunnskap om slikt arbeid.
 • Oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet, ved å kjenne ulike metoder for informasjonshenting, ved å ha kontakt med ulike fagmiljøer og gjennom egen praksis i arbeidslivet.
 • Ha grunnleggende kunnskap om vitenskapelige metoder, teknologiens historie, teknologiutvikling, ingeniørens rolle i samfunnet samt konsekvenser av utvikling og bruk av teknologi.

Ferdigheter

Etter endt utdanning skal kandidaten ha/kunne:

 • Anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger, og treffe begrunnede valg.
 • Ha grunnleggende ferdigheter i å bruke digitale hjelpemidler, kan arbeide i relevante laboratorier og bruke relevante instrumenter, apparater og målemetoder innenfor sitt ingeniørfaglige område.
 • Kunne identifisere, planlegge og gjennomføre ingeniørfaglige prosjekter, arbeidsoppgaver, forsøk og eksperimenter både selvstendig og i team.
 • Finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling.

Generell kompetanse

Etter endt utdanning skal kandidaten ha/kunne:

 • Innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av ulike produkter og teknologiske løsninger innenfor sitt fagområde, og kan sette disse inn i et etisk- og livsløpsperspektiv.
 • Formidle kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk, og kan bidra til å synliggjøre betydning og konsekvenser av teknologi innenfor eget fagområde.
 • Kunne reflektere over utøvelse av eget yrke både som selvstendig yrkesutøver og som medlem i team, og kan tilpasse egen faglig utøvelse til aktuell arbeidssituasjon.
 • Bidra til utvikling av god praksis ved å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.