course-details-portlet

TMT4110 - Kjemi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Kort innføring og repetisjon i grunnleggende kjemiske begreper. Støkiometri, gasslovene, kjemiske likevekter, ionelikevekter i vannløsning. Syre-base og redoks-likevekter. Grunnleggende kjemisk termodynamikk, energi, entropi, entalpi, Gibbs energi. Beregninger av likevekter fra termodynamiske data. Elektrokjemi: Spenningsrekka, cellespenning, elektrolyse og galvaniske celler. Kjemisk bindingsteori. Grunnleggende organisk kjemi og polymerkjemi. Laboratorieøvingene gir fordypning i følgende tema: Kjemiske prinsipper: Støkiometri, kjemisk likevekt, kjemisk kinetikk, syrer og baser, reduksjon og oksidasjon. Kvantitative metoder: Titrering, instrumentelle metoder: pH-elektrode, redoks-reaksjoner. Obligatorisk sikkerhetskurs, inkluerende brannslukning og førstehjelp, kreves bestått for å få begynne på laboratoriekurset. Obligatoriske øvinger hvor flere oppgaver er knyttet til bærekraft fra et kjemisk perspektiv.

Læringsutbytte

Det viktigste læringsutbyttet i kurset er knyttet til forståelse og beregning av likevekter i vann, sammenhengen mellom Gibbs fri energi, likevektskonstanter og elektrodepotensial, og evne til å se sammenheng mellom teorien og konkrete problemstillinger. Etter gjennomført kurs behersker studenten det teoretiske og eksperimentelle grunnlag nødvendig for å følge videregående kurs i uorganisk, organisk og fysikalsk kjemi, og kan: - Identifisere de viktigste uorganiske syrer, baser, salter og ioner og kjenne de viktigste reaksjonene mellom disse. - Beskrive ulike typer kjemisk binding, hvordan de oppstår og sammenhenger med stoffenes egenskaper. - Gjøre rede for form og navn til atomets orbitaler, og kunne se egenskaper i relasjon til det periodiske system. - Kunne forklare viktige miljøproblemer relatert til uorganisk kjemi. - Balansere kjemiske reaksjoner og utføre støkiometriske beregninger. - Utføre beregninger med likevekter, inklusive beregning av pH og løselighet og beregning på heterogene likevekter. - Utføre enkle termodynamiske beregninger av entropi, entalpi og Gibbs fri energi og tolke disse for kjemiske likevekter. - Redegjøre for sammenhengen mellom likevektskonstant, Gibbs fri energi og elektrodepotensial, og utføre beregninger av disse. - Anvendt elektrokjemi: Korrosjon og korrosjonsbeskyttelse, passivitet og Pourbaix-diagram. Batterier, elektrolyse. - Kjenne prinsipper, stoffer og reaksjoner i organisk kjemi og kjenne viktige polymere, samt reaksjoner og strukturer for disse. I laboratoriearbeidet forventes det at studentene oppnår en dypere forståelse for kjemiske reaksjoner og likevekter gjennom eksperimenter, samt at de lærer å arbeide sikkert og nøyaktig og å rapportere nøyaktig om resultater og å vurdere observasjoner.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, skriftlige øvinger og laboratoriearbeid. Forventet tidsbruk:

Forelesning: 56 timer

Øvinger: 40 timer

Laboratoriearbeid: 50 timer

Selvstudium: 56 timer

Totalt: 202 timer

Obligatoriske aktiviteter

  • Laboratoriekurs
  • Øvinger

Mer om vurdering

Hjelpemidler på avsluttende eksamen: SI Chemical Data og bestemt, enkel kalkulator.

Obligatoriske aktiviteter (skriftlige øvinger og laboratoriearbeid) må være godkjent for å gå opp til avsluttende skriftlig eksamen. Det blir gitt informasjon om krav til antall godkjente øvinger på starten av semesteret. Eksamen kan inkludere problemstillinger og beregninger fra laboratoriedelen av emnet.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Forkunnskapskrav

Det anbefales å ta et sommerkurs i kjemi dersom du ikke har Kjemi 1 fra videregående skole

Kursmateriell

A. Blackman og L. R. Gahan, Aylward & Findlay's SI Chemical Data, 7. utg., Wiley, 2014. Eldre utgaver av Aylward & Findlay: SI Chemical Data, vil kunne brukes både i faget og på eksamen.

Anbefalt lærebok: R. H. Petrucci, G. G. Herring, J. D. Madura og C. Bissonnette, "General Chemistry. Principles and Modern Applications", 10. eller 11. utgave, Pearson, Toronto (2011 eller 2017 (NTNU-utgave)). Andre bøker med tittel "General chemistry" eller "Chemical Principles" på internasjonalt universitetsnivå vil kunne brukes. Informasjon om dette vil bli gitt ved semesterstart. Utfyllende og oppsummerende notater vil bli gjort tilgjengelig via fagets nettside. Labkurs: Kompendiet

"TMT4110/TMT4115 Laboriekurs i generell kjemi" vil bli gjort tilgjengelig for studentene.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIK3008 7.5
KJ1000 7.5 HØST 2007
TMT4100 7.5 HØST 2014
TMT4106 7.5 HØST 2014
MK103112 5.0 HØST 2019
TKJE1002 7.5 HØST 2020
TMT4112 6.0 HØST 2022
TMT4115 6.0 HØST 2022
KJ1001 6.0 HØST 2022
FENG2011 5.0 HØST 2022
KJ1002 7.5 HØST 2022
IMAK6004 2.5 HØST 2022
IMAK1001 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Kjemi
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for materialteknologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU