course-details-portlet

TMR4930 - Marin teknikk, masteroppgave

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Masteroppgave 100/100

Faglig innhold

Masteroppgaven skal være et selvstendig veiledet forsknings- og/eller utviklingsarbeide på avansert nivå innen et av studieprogrammets fag- og fordypningsområder. Tema for masteroppgaven avtales mellom student og veileder.

Studentene må delta på obligatorisk introduksjonsseminar til masteroppgaven utenom de fastlagte studiepoeng. Seminaret inneholder forelesninger og øvinger som må bestås for at studentene skal kunne levere inn masteroppgave. Seminarets innhold forbereder studentene på oppgaveskriving, slik som litteratursøk, rapportskriving, vitenskapelig publisering og etikk, samt gir et innblikk i hvilke muligheter et ph.d.-studium kan gi.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført og bestått masteroppgaven vil kandidaten oppfylle læringsutbyttet formulert for studieprogrammet. Læringsutbytte for masteroppgaven vil fokusere på kandidatens evne til å

 • demonstrere kunnskap om det valgte fagområdets vitenskapelige grunnlag og dokumenterte erfaring, inngående innsikt i pågående forsknings- og utviklingsarbeid samt inngående metodisk kunnskap.
 • demonstrere, med et helhetlig syn, kritisk og systematisk å søke, samle og integrere kunnskap og identifisere deres behov for ytterligere kunnskap
 • demonstrere evne til å identifisere, analysere, vurdere og håndtere komplekse fenomener, problemstillinger og situasjoner selv med begrenset informasjon
 • å planlegge og med adekvate metoder utføre avanserte oppgaver innenfor gitte tidsrammer og vurdere dette arbeidet
 • demonstrere evne til å utvikle og evaluere produkter, prosesser, systemer, metoder eller tekniske løsninger med hensyn til menneskers forhold og behov og samfunnets mål for økonomisk, sosialt og økologisk bærekraftig utvikling
 • vise evne til muntlig og skriftlig i dialog med ulike grupper å tydelig redegjøre for og diskutere sine konklusjoner og den kunnskap og argumenter som ligger til grunn for disse
 • vise evne til å gjøre vurderinger med hensyn til relevante faglige, sosiale og etiske aspekter
 • demonstrere ferdighetene som kreves for å delta i forsknings- og utviklingsarbeid eller å jobbe selvstendig i andre kvalifiserte aktiviteter

Spesifikt for introduksjonsseminaret:

Etter å ha gjennomført introduksjonsseminaret for masteroppgaven skal studenten: Kjenne til og forstå viktigheten av etikk, kvalitet og innhold i forskning. Forstå viktigheten av grundige litteratursøk. Kunne gjennomføre grundige litteraturstudier, inkludert å kunne søke i litteraturdatabaser. Kjenne til hvilken kvalitet som forventes i oppgaven. Være i stand til å skrive gode rapporter og forberede oppgaveskriving. Kunne arbeide mer effektivt i arbeidet med oppgaven. Kunne skrive vitenskapelige rapporter, med nødvendig struktur, litteratur, referering og kunne unngå plagiering. Forstå betydningen av vitenskapelig publisering og prosessen rundt. Kjenne til forskningsarbeid på instituttet. Kjenne til mulighetene for ph.d.-studier og betydningen av å ta en doktorgrad. Kunne styre prosjektplan og ressurser, samt håndtere forventninger og behov for endringer. Kunne definere og utarbeide en prosjektbeskrivelse og prosjektplan.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig prosjektarbeid under veiledning.

Obligatorisk deltagelse i introduksjonsseminar.

Obligatoriske aktiviteter

 • Prosjektplan
 • Master poster/presentasjon
 • Levering av KI-deklarasjon

Mer om vurdering

Informasjon om skriving av masteroppgaven finner du her: Oppgaveskriving, se spesielt Rutiner for oppstart og innlevering av masteroppgaver og studieområde sivilingeniør/teknologi. Masteroppgaven skal leveres i NTNUs eksamenssystem Inspera Assessment Frist for innlevering av masteroppgaven er 20 uker fra oppstartdato (6 uker ekstra hvis masteroppgaven i utføres i utlandet) +7 dager for påske/jul. Dersom du blir forsinket med oppgaven må du søke fakultetet om utsatt frist. Hvis du stryker på masteroppgaven har du lov til å levere ny eller revidert masteroppgave én gang. Dersom du ikke er fornøyd med karakteren, kan du ikke forbedre karakteren ved frivillig gjentak. Sensurfristen på masteroppgaver er tre måneder.

Fakultet for ingeniørvitenskaps standard KI-deklarasjon skal leveres ved oppgaveinnlevering.

Forkunnskapskrav

Emnet er forbeholdt studenter opptatt til studieprogrammene Marin teknikk (5- og 2-årig grad), Ingeniørvitenskap og IKT, og de internasjonale programmene Marine Technology, Maritime Engineering og Marine and Maritime Intelligent Robotics.

Kursmateriell

Veileder i rapportskriving, samt forelesningsnotater.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for marin teknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Masteroppgave 100/100

Innlevering
10.06.2024


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU