course-details-portlet

TMR4550 - Sikkerhet og driftsledelse, fordypningsprosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Tema for prosjektarbeidet skal være sentralt for hovedprofilen "Sikkerhet og driftsledelse" og ha tilknytning til marin virksomhet. Studentene må delta på introduksjonsseminar til prosjektoppgaven utenom de fastlagte studiepoeng. Seminaret gjennomføres som del av prosjektemnet. Seminaret inneholder forelesninger og øvinger som må bestås for at studentene skal kunne levere inn prosjektoppgave. Seminarets innhold forbereder studentene på oppgaveskriving, slik som litteratursøk, rapportskriving, vitenskapelig publisering og etikk.

Læringsutbytte

Hovedprofilen Sikkerhet og driftsledelse fokuserer på sikker, effektiv og miljøvennlig drift, operasjon og modifikasjon av marine systemer. Sentrale tema er pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikehold og sikkerhet (RAMS) i et livssyklusperspektiv.

Kunnskaper

Studenten skal kunne vise:

 • Dyp forståelse av sentrale begreper og sammenhenger mellom pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikehold og sikkerhet for marine systemer.
 • Gode teoretiske kunnskaper om systempålitelighet og metodikk for pålitelighetsanalyser.
 • Solide kunnskaper om vedlikeholdsstyring og metodikk for planlegging av vedlikehold for marine systemer, inkludert pålitelighetsbasert vedlikeholdsplanlegging (RCM).
 • God kunnskap om det teoretiske grunnlaget for risikovurderinger av marine systemer og forstå samspillet mellom menneske, teknologi og organisasjon.
 • God kunnskap om de mest brukte metodene for risikoanalyse, bruksområder og styrker og svakheter med ulike metoder.
 • God forståelse for betydningen av læring av uønskede hendelser og ulykker i sikkerhetsarbeidet og ha kjennskap til de mest sentrale ulykkesmodeller.
 • Kjennskap til sentrale standarder og regelverk innenfor fagområdet.
 • Gode kunnskaper om hvordan driftsfasen påvirker et systems sikkerhet og kostnadseffektivitet i et livssyklusperspektiv.

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • Utføre pålitelighetsberegninger for komponenter og systemer.
 • Anvende sentrale metoder for risikoanalyse, risikoevaluering og kontroll og oppfølging av risiko.
 • Foreta en vurdering av behovet for vedlikehold av ulike komponenter og systemer, og kunne avgjøre den mest effektive vedlikeholdsstrategien for disse.
 • Bruke relevante dataverktøy knyttet til pålitelighets- og vedlikeholdsanalyser.
 • Foreslå og vurdere systemløsninger for effektiv og sikker drift i designfasen av et system.
 • Bidra til å bygge opp en effektiv driftsorganisasjon i en virksomhet.

Generell kompetanse: Som for studieprogrammet

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig prosjektarbeid med veiledning. Forelesninger, selvstudium. Obligatorisk øving.

Forkunnskapskrav

Emnet er forbeholdt studenter opptatt til studieprogrammene Marin teknikk (5- og 2-årig grad), Marine Technology og Ingeniørvitenskap og IKT.

Kursmateriell

Veileder i rapportskriving, samt forelesningsnotater.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold
 • Tilstandsovervåking/feildeteksjon
 • Sikkerhetsteknikk
 • Vedlikeholds- og risikoanalyse
 • Driftsteknikk
 • Marin teknologi
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for marin teknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU