course-details-portlet

TMR4510 - Marin kybernetikk, fordypningsprosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Tema for prosjektoppgaven sees i sammenheng med den valgte emnekombinasjonen.Studentene må delta på introduksjonsseminar til prosjektoppgaven utenom de fastlagte studiepoeng. Seminaret gjennomføres som del av prosjektemnet. Seminaret inneholder forelesninger og øvinger som må bestås for at studentene skal kunne levere inn prosjektoppgave. Seminarets innhold forbereder studentene på oppgaveskriving, slik som litteratursøk, rapportskriving, vitenskapelig publisering og etikk.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført introduksjonsseminaret til prosjektoppgaven skal studenten:Kjenne til og forstå viktigheten av etikk i forskning. Være i stand til å ta en aktiv rolle i egen utvikling og læring. Forstå viktigheten av grundige litteratursøk. Kunne gjennomføre grundige litteraturstudier, inkludert å kunne søke i litteraturdatabaser. Kjenne til hvilken kvalitet som forventes i oppgaven. Være i stand til å skrive gode rapporter og forberede oppgaveskriving. Kunne arbeide mer effektivt i arbeidet med oppgaven. Kunne skrive vitenskapelige rapporter, med nødvendig struktur, litteratur, referering og kunne unngå plagiering. Kunne styre prosjektplan og ressurser, samt håndtere forventninger og behov for endringer. Kunne definere og utarbeide en prosjektbeskrivelse og prosjektplan.Studenten skal videre i prosjektarbeidet lære å fordype seg i et spesifikt tema innen marin kybernetikk ut fra vitenskapelige arbeidsmetoder. Dette innebærer bl.a. å innhente kompletterende kunnskap gjennom litteraturstudier og annet kildesøk og kombinere dette med egen kunnskap. Videre skal studenten lære å gjennomføre et større selvstendig prosjektarbeid hvor det inngår utarbeidelse av prosjektplan og prosjektrapport i hht. vedtatte standarder. Prosjektet vil bestå av teoretiske studier og analyser, databaserte simuleringer og i noen tilfeller eksperimentelle forsøk. Prosjektoppgaven kan danne basis for hovedoppgaven.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, selvstudium, og obligatorisk øving i seminar for prosjektarbeid og rapportskriving. Ellers selvstendig prosjektarbeid med veiledning.

Kursmateriell

Veileder i rapportskriving, samt forelesningsnotater. Bakgrunnsmateriale avtales med veileder.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TMR4700 7.5 HØST 2007
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU