course-details-portlet

TMR4300 - Eksperimentell og numerisk hydrodynamikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Grunnleggende instrumenteringsteknikk, måling med strekklapper, utstyr og metoder for datainnsamling. Innføring i avanserte målemetoder som Particle Image Velocimetry. Kalibrering av måleinstrument. Teknikker for bygging av modeller. CFD beregningsprogram, gridgenerering og visualisering.
Gjennomføring av typiske modellforsøk: slep, propulsjon, friprøver, kavitasjonsforsøk, sjøgangsforsøk, forsøk med slanke konstruksjoner. I noen tilfeller blir det også gjort numeriske simuleringer hvor resultatene sammenlignes. Analyse av usikkerhet. Feilkilder i eksperimenter og beregninger. Spesielle forhold knyttet til målinger i full skala.

Læringsutbytte

- Bli kjent med ulike måleteknikker og måleinstrument benyttet innen eksperimentell marin hydrodynamikk.
- Få praktisk forståelse for sentrale hydrodynamiske fenomen, slik som resonans, virvelinduserte bevegelser, og skipsmotstand.
- Bli kjent med de viktigste modellforsøkene benyttet i marin hydrodynamikk.
- Forstå usikkerhetsanalyse i forbindelse med eksperimentelle forsøk og kunne beregne presisjonsfeil ved hjelp av repeterte tester.
- Kunne skrive labrapport.
- Kjenne til bakgrunnen til panelmetoder (potensialteori) og hva de brukes til.
- Få erfaring med de numeriske utfordringene og beregninger i panelprogram kontra viskøse beregningsprogram (CFD).
- Få erfaring med modellering og hvordan gridgenerering , grensebetingelser og valg av parametre influerer på resultatene.
- Kunne visualisere simuleringsresultatene og vurdere dem opp mot kunnskap i marin hydrodynamikk.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske laboratorieøvinger som gjennomføres i grupper. Gruppeøvinger/prosjekter i numeriske metoder. Karakter fastsettes på grunnlag av innleverte øvinger.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Marin teknikk (MIMART)
Marin teknikk (MTMART)
Marine Technology (MSN1)
Maritime Engineering (MSNMME)
Wind Energy (MSWIND)

Forkunnskapskrav

Emnet er forbeholdt studenter opptatt til studieprogrammene Marin teknikk (5- og 2-årig grad) samt Marine Technology, Maritime Engineering og Wind Energy

Kursmateriell

Kompendier. Artikler. Avtales med faglærer.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MR8308 3.7 01.09.2013
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 4
Fordypningstimer: 4

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Hydrodynamikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for marin teknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU